To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 94) Show all publications
Henriksson, M., Joelsson, T. & Balkmar, D. (2024). Familjers vardagsmobilitet i ”socialt utsatta områden”: Konsekvenser för välfärd, rättvisa och hållbarhet. Linköping: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Familjers vardagsmobilitet i ”socialt utsatta områden”: Konsekvenser för välfärd, rättvisa och hållbarhet
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The everyday mobility of families in “socially vulnerable areas” : Implications for welfare, justice and sustainability
Abstract [sv]

Rapporten syftar till att beskriva fynden i ett forskningsprojekt om familjers vardagsmobilitet i ”socialt utsatta” områden. I studien ingår 71 individer från 31 familjer vars vardagsmobilitet har undersökts kvalitativt.Forskningsdeltagarnas bostadsområden, med närhet till samhällsservice och kollektivtrafik och väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur, ger goda grundläggande förutsättningar för vardagens resande. Många av familjerna har knappa ekonomiska och tidsmässiga vardagsliv med många förpliktelser, ofta bundna i tid och rum. Bussen är det vanligaste färdmedlet, med betungande arbetsresor och omsorgsresor för vuxna, framför allt för mödrar. De höga priserna begränsar möjligheten att åka buss, särskilt för ungdomarna. Gång spelar också en betydande roll. Bilen är central för många familjer eftersom den möjliggör snabba resor i vardagen och är ett sätt att visa och utöva omsorg på. Oftast är det männen som kör. I flera hushåll saknas bil och körkort. Även om några cyklar i vardagen finns det många barriärer, som bristande cykelförmåga och cykelvana. Forskningsdeltagarna präglas av att leva i närheten av kriminalitet och våld som inverkar på hur de rör sig i vardagen. Föräldrar begränsar särskilt unga pojkars mobilitet av omsorg. Föräldrarnas oro för att de ska hamna i kriminalitet gör att de styr var de unga tillåts röra sig och på vilka tider, samt vilket socialt umgänge de har. Kulturella föreställningar (kring t.ex. olika färdsätt och bostadsområdet) är ytterligare ett lager som behöver beaktas när familjers vardagsmobilitet diskuteras. Åtgärder som kan stärka familjers vardagliga mobilitet behöver sättas i relation till de begränsningar som finns i ”socialt utsatta” områden. Transport- och samhällsplaneringen bör avlasta de tyngder som familjer upplever i vardagen, och bidra till upprättande och upprätthållande av välfärdsinfrastrukturer. För att styra mot mobilitetsrättvisa behövs åtgärder som gör det möjligt för välbeställda grupper att resa hållbart, medan grupper som upplever bristande tillgänglighet samtidigt kan stärkas. 

Abstract [en]

This report describes the everyday mobility of families in relation to injustice. It is based on the findings from a research project that investigates the everyday mobility of families in socially vulnerable areas in three medium-sized Swedish cities. The study includes individuals from 31 families. Qualitative methods have been applied. The report describes experiences of families who usually do not participate in research and makes visible a part of everyday life that is otherwise invisible, both in research and in the public discussion about everyday mobility.

The analysis shows that many families have busy everyday lives with tight margins. They live in areas with proximity to community services and have access to various modes of transport. Experiences of crime and violence creates feelings of insecurity. Next to walking, the bus is the most common means of transport where everyday obligations lead to burdensome trips for adults, especially for mothers. High prices limit the possibility of traveling by bus, especially for young people. The car is central to many families because it enables quick journeys and is a way to exercise care. Several households lack a car, and women in particular lack a driver's license. Although there are individuals who cycle, there are many barriers to cycling, such as lack of access to bikes and poor cycling skills, especially for women.

Measures that can strengthen families' everyday mobility must be related to the socio-economic and material limitations that exist in socially vulnerable areas. It is important that urban planning relieve the burdens that families experience and create infrastructures that support care. To steer towards mobility justice, measures are needed that make it possible for well-off groups to travel sustainably, while groups that experience a lack of accessibility can be strengthened.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2024. p. 63
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1200
Keywords
Everyday mobility of families, mobility justice, welfare, care, social sustainability, the green transition, Familjers vardagsmobilitet, mobilitetsrättvisa, välfärd, hållbarhet, omsorg
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110693 (URN)
Projects
Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden: Villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism. / Families’ everyday mobility in socially vulnerable neighbourhoods: conditions, negotiations and challenges for sustainable urbanism
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-01900
Available from: 2024-01-12 Created: 2024-01-12 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Balkmar, D. & Mellström, U. (2023). Gender and Transport: Affective structures and practices. In: Todd W. Reeser (Ed.), The Routledge Companion to Gender and Affect: (pp. 111-120). London and New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Gender and Transport: Affective structures and practices
2023 (English)In: The Routledge Companion to Gender and Affect / [ed] Todd W. Reeser, London and New York: Routledge, 2023, p. 111-120Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter, we introduce how gender and affect can be co-thought in studies of mobilities and transport, and in particular masculinity and transport practices as this is our main field of expertise. From our perspective, affect in this context implies how people feel and act as a consequence of aroused emotion experienced within an affective economy such as the mobility and transport system (Ahmed 2004; Sheller 2004; Balkmar and Mellström 2020). The affective economy of transport and mobility regulates and channels how travel and mobility patterns organize and include individual, group and societal structures with human and non-human elements. We argue that it is analytically vital to separate affect and emotions with regard to the mobility and transport system in order to outline the systemic dimensions of many ecological and societal challenges of our present time. In the larger land- scape of contemporary challenges, the transport and mobility system is key to halt planetary warming, the endemic traffic congestion of major metropolises and decrease carbon dioxide emissions on a global scale, to mention a few. Our present transport and mobility systems are pressing the planet to a core boundary (Steffen et al. 2011) where the passing of such a limit would drive the planet into a less sustainable level of human life. 

Place, publisher, year, edition, pages
London and New York: Routledge, 2023
Keywords
gender, affect, technology, affective transport, mobilities and affect, affective economy
National Category
Gender Studies
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-103827 (URN)10.4324/9781003045007-13 (DOI)9780367492014 (ISBN)9781003045007 (ISBN)
Available from: 2023-01-30 Created: 2023-01-30 Last updated: 2023-01-31Bibliographically approved
Henriksson, M., Balkmar, D. & Joelsson, T. (2023). ”Planering handlar om liv och död”: tre forskarröster om mobilitet och rättvisa. In: Tanja Joelsson; Malin Henriksson; Dag Balkmar (Ed.), Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen: (pp. 207-223). Boxholm: Linnefors
Open this publication in new window or tab >>”Planering handlar om liv och död”: tre forskarröster om mobilitet och rättvisa
2023 (Swedish)In: Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen / [ed] Tanja Joelsson; Malin Henriksson; Dag Balkmar, Boxholm: Linnefors , 2023, p. 207-223Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Att styra framtidens resande i en rättvis och hållbar riktning framstår idag som alltmer akut. Trots en ökad medvetenhet om hur djupt orättvisa vardagslivets resor kan vara tycks just rättvisa transporter vara särskilt svåra att uppnå – i synnerhet för vissa grupper. Hur drabbas unga i Norrlands inland när bränslepriserna ökar? Vilka möjligheter har egentligen barn att påverka sitt vardagsresande? Hur kan ett bostadsområdes närhet spela roll för jämställdheten? Varför kommer inte samtidens och framtidens transportlösningar alla till gagn? För att anta utmaningen att styra mot rättvist resande krävs både kunskap och visioner, vilket kan vara utmanande att omsätta i planering och praktik. Vi hoppas att den här boken kan ge inspiration och handfasta råd till dem som efterfrågar mer kunskap om hur rättvisa hänger ihop med vardagsresandet. I antologin introduceras tio bidrag med fokus på hur resande, mobilitet och tillgänglighet kan förstås, forskas om, och planeras för – ur ett rättviseperspektiv.Författarna har bland annat bakgrund i genusvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, kulturgeografi, historia, psykologi och barn- och ungdomsvetenskap. 

Place, publisher, year, edition, pages
Boxholm: Linnefors, 2023
Keywords
Vardagsmobilitet, resor, rättvisa, samhällsplanering, transportplanering
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110067 (URN)9789188651198 (ISBN)9789188651211 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-01900
Available from: 2023-12-06 Created: 2023-12-06 Last updated: 2023-12-29Bibliographically approved
Joelsson, T., Henriksson, M. & Balkmar, D. (Eds.). (2023). Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen. Boxholm: Linnefors förlag
Open this publication in new window or tab >>Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Att styra framtidens resande i en rättvis och hållbar riktning framstår idag som alltmer akut. Trots en ökad medvetenhet om hur djupt orättvisa vardagslivets resor kan vara tycks just rättvisa transporter vara särskilt svåra att uppnå – i synnerhet för vissa grupper. Hur drabbas unga i Norrlands inland när bränslepriserna ökar? Vilka möjligheter har egentligen barn att påverka sitt vardagsresande? Hur kan ett bostadsområdes närhet spela roll för jämställdheten? Varför kommer inte samtidens och framtidens transportlösningar alla till gagn? För att anta utmaningen att styra mot rättvist resande krävs både kunskap och visioner, vilket kan vara utmanande att omsätta i planering och praktik. Vi hoppas att den här boken kan ge inspiration och handfasta råd till dem som efterfrågar mer kunskap om hur rättvisa hänger ihop med vardagsresandet. I antologin introduceras tio bidrag med fokus på hur resande, mobilitet och tillgänglighet kan förstås, forskas om, och planeras för – ur ett rättviseperspektiv.Författarna har bland annat bakgrund i genusvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, kulturgeografi, historia, psykologi och barn- och ungdomsvetenskap. 

Place, publisher, year, edition, pages
Boxholm: Linnefors förlag, 2023. p. 230
Keywords
Vardagsmobilitet, resor, rättvisa, samhällsplanering, transportplanering
National Category
Other Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110015 (URN)9789188651198 (ISBN)9789188651211 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-01900
Available from: 2023-12-04 Created: 2023-12-04 Last updated: 2023-12-05Bibliographically approved
Joelsson, T., Henriksson, M. & Balkmar, D. (2023). Tidsnormer, otrygghet och ekonomisk ojämlikhet: transportfattigdom i en svensk kontext. In: Tanja Joelsson; Malin Henriksson; Dag Balkmar (Ed.), Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen: (pp. 189-206). Boxholm: Linnefors
Open this publication in new window or tab >>Tidsnormer, otrygghet och ekonomisk ojämlikhet: transportfattigdom i en svensk kontext
2023 (Swedish)In: Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen / [ed] Tanja Joelsson; Malin Henriksson; Dag Balkmar, Boxholm: Linnefors , 2023, p. 189-206Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Att styra framtidens resande i en rättvis och hållbar riktning framstår idag som alltmer akut. Trots en ökad medvetenhet om hur djupt orättvisa vardagslivets resor kan vara tycks just rättvisa transporter vara särskilt svåra att uppnå – i synnerhet för vissa grupper. Hur drabbas unga i Norrlands inland när bränslepriserna ökar? Vilka möjligheter har egentligen barn att påverka sitt vardagsresande? Hur kan ett bostadsområdes närhet spela roll för jämställdheten? Varför kommer inte samtidens och framtidens transportlösningar alla till gagn? För att anta utmaningen att styra mot rättvist resande krävs både kunskap och visioner, vilket kan vara utmanande att omsätta i planering och praktik. Vi hoppas att den här boken kan ge inspiration och handfasta råd till dem som efterfrågar mer kunskap om hur rättvisa hänger ihop med vardagsresandet. I antologin introduceras tio bidrag med fokus på hur resande, mobilitet och tillgänglighet kan förstås, forskas om, och planeras för – ur ett rättviseperspektiv.Författarna har bland annat bakgrund i genusvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, kulturgeografi, historia, psykologi och barn- och ungdomsvetenskap. 

Place, publisher, year, edition, pages
Boxholm: Linnefors, 2023
Keywords
Vardagsmobilitet, resor, rättvisa, samhällsplanering, transportplanering
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110066 (URN)9789188651198 (ISBN)9789188651211 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-01900
Available from: 2023-12-06 Created: 2023-12-06 Last updated: 2023-12-29Bibliographically approved
Mellström, U., Balkmar, D. & Callerstig, A.-C. (2023). Tracing the superheroes of our time: Contemporary and emergent masculinities in tech entrepreneurship. In: Jeff Hearn; Kadri Aavik; David L. Collinson; Anika Thym (Ed.), Routledge Handbook on Men, Masculinities and Organizations: Theories, Practices and Futures of Organizing (pp. 417-429). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Tracing the superheroes of our time: Contemporary and emergent masculinities in tech entrepreneurship
2023 (English)In: Routledge Handbook on Men, Masculinities and Organizations: Theories, Practices and Futures of Organizing / [ed] Jeff Hearn; Kadri Aavik; David L. Collinson; Anika Thym, Routledge, 2023, p. 417-429Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter, we provide an overview of masculinity in relation to technology, entrepreneurship and organizations connected to technology entrepreneurship. In doing so, we address how masculinity as an underlying gendered configuration of technology entrepreneurship, and particularly Big Tech, has been and can be conceptualized in masculinity studies, and how this kind of masculinity has taken centre stage as a dominant form of masculinity in global business masculinities, social media representations and films. We combine the elements of entrepreneurial and technology masculinities in order to address their importance for organizational forms and ideals. We also incorporate intersectional perspectives as far as they are applicable to the literature we review. We hint at the larger socio-cultural implications of the technoentrepreneurial masculinities that we outline. We want to emphasize, in particular, that the figuration of a hegemonic geek masculinity that we propose here needs to be contextualized within a wider frame of other gendered and racial inequalities in the tech industry.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2023
Keywords
organizations, men and masculinities, technology, entrepreneurship
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-109522 (URN)10.4324/9781003193579-34 (DOI)2-s2.0-85176425421 (Scopus ID)9781003193579 (ISBN)9781032045153 (ISBN)9781032045160 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 2018-00937
Available from: 2023-11-01 Created: 2023-11-01 Last updated: 2023-12-14Bibliographically approved
Joelsson, T., Henriksson, M. & Balkmar, D. (2023). Välfärdssamhället och vardagsresorna: jämlikhet och rättvisa i transportsammanhang. In: Tanja Joelsson; Malin Henriksson; Dag Balkmar (Ed.), Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen: (pp. 11-32). Boxholm: Linnefors förlag
Open this publication in new window or tab >>Välfärdssamhället och vardagsresorna: jämlikhet och rättvisa i transportsammanhang
2023 (Swedish)In: Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen / [ed] Tanja Joelsson; Malin Henriksson; Dag Balkmar, Boxholm: Linnefors förlag , 2023, p. 11-32Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Att styra framtidens resande i en rättvis och hållbar riktning framstår idag som alltmer akut. Trots en ökad medvetenhet om hur djupt orättvisa vardagslivets resor kan vara tycks just rättvisa transporter vara särskilt svåra att uppnå – i synnerhet för vissa grupper. Hur drabbas unga i Norrlands inland när bränslepriserna ökar? Vilka möjligheter har egentligen barn att påverka sitt vardagsresande? Hur kan ett bostadsområdes närhet spela roll för jämställdheten? Varför kommer inte samtidens och framtidens transportlösningar alla till gagn? För att anta utmaningen att styra mot rättvist resande krävs både kunskap och visioner, vilket kan vara utmanande att omsätta i planering och praktik. Vi hoppas att den här boken kan ge inspiration och handfasta råd till dem som efterfrågar mer kunskap om hur rättvisa hänger ihop med vardagsresandet. I antologin introduceras tio bidrag med fokus på hur resande, mobilitet och tillgänglighet kan förstås, forskas om, och planeras för – ur ett rättviseperspektiv.Författarna har bland annat bakgrund i genusvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, kulturgeografi, historia, psykologi och barn- och ungdomsvetenskap. 

Place, publisher, year, edition, pages
Boxholm: Linnefors förlag, 2023
Keywords
Vardagsmobilitet, resor, rättvisa, samhällsplanering, transportplanering
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110016 (URN)9789188651198 (ISBN)9789188651211 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-01900
Available from: 2023-12-04 Created: 2023-12-04 Last updated: 2023-12-12Bibliographically approved
Hearn, J., Strid, S., Humbert, A. L., Balkmar, D. & Delaunay, M. (2022). From gender regimes to violence regimes: Re-thinking the position of violence. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 29(2), 682-705
Open this publication in new window or tab >>From gender regimes to violence regimes: Re-thinking the position of violence
Show others...
2022 (English)In: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, ISSN 1072-4745, E-ISSN 1468-2893, Vol. 29, no 2, p. 682-705Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

What happens when we focus primarily on violence as a central question—either within the gender regime approach or by making violence regime an approach in itself? The article first interrogates gender regimes theoretically and empirically through a focus on violence, and then develops violence regimes as a fruitful approach, conceptualizing violence as inequality in its own right, and a means to deepen the analysis of gender relations, gender domination, and policy. The article is a contribution to ongoing debate, which specifically and critically engages with the gender regime framework.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2022
Keywords
violence, regimes, violence regimes, gender regimes, gender equality
National Category
Gender Studies
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-83328 (URN)10.1093/sp/jxaa022 (DOI)000812778400014 ()2-s2.0-85133736701 (Scopus ID)
Projects
Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes, Swedish Research Council
Funder
Swedish Research Council, 2017-01914
Available from: 2020-06-17 Created: 2020-06-17 Last updated: 2022-08-18Bibliographically approved
Andersson, S., Balkmar, D. & Callerstig, A.-C. (2022). From glass ceiling to firewalls: Detecting and changing gendered organizational norms. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 30(2), 140-153
Open this publication in new window or tab >>From glass ceiling to firewalls: Detecting and changing gendered organizational norms
2022 (English)In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 30, no 2, p. 140-153Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article is based on an empirical case study with an interactive research approach focusing on gendered norms in a Swedish truck Company. It discusses the combined value of using the metaphor of a firewall for (1) analysing how organizational constraining gendered norms are done in everyday organizational life, and (2) as a practical tool to facilitate the processes aimed at improving norm awareness. The metaphor embodies an understanding that makes it possible to visualize relational ongoing organizational processes and power dimensions. In addition, the firewall is useful for emphasizing variations and complexity. Variations and dynamics are manifested in the ways that employees need to fulfil varying “codes” in order to be accepted. The possession of certain codes (norms) that are required to pass through the first layer of the firewall (employment), and give access to some networks, does not automatically ensure acceptance and integration into more influential networks (referred to as the informal and inner layers of the firewall). The results furthermore show that the firewall metaphor is fruitful when facilitating reflection processes amongst employees to improve norma wareness and to discuss strategies for change. The conclusion is that the firewall metaphor facilitates an analysis of the relational and complex doing of constraining norms, and that it also can be used to initiate change.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2022
Keywords
Firewall, norm-critical awareness, doing gender, interactive research, metaphors
National Category
Gender Studies
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-92190 (URN)10.1080/08038740.2021.1931438 (DOI)000658581700001 ()2-s2.0-85107461445 (Scopus ID)
Funder
Vinnova, 2016-04214
Available from: 2021-06-07 Created: 2021-06-07 Last updated: 2022-09-06Bibliographically approved
Balkmar, D., Callerstig, A.-C. & Eva, L. (2022). Hur kan elvägar bli socialt hållbara? Ett ramverk för social hållbarhet vid teknik- och miljöomställningar. Karlshamn
Open this publication in new window or tab >>Hur kan elvägar bli socialt hållbara? Ett ramverk för social hållbarhet vid teknik- och miljöomställningar
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med rapporten är att utveckla och presentera ett ramverk för hur sociala hållbarhetsfrågor kan integreras inom ett framtida genomförande av elväg. Målet är att tillhandahålla ett ramverk med förhållningssätt, utgångspunkter och en modell för hur sociala perspektiv kan integreras av infrastrukturägare och andra aktörer i transportsystemet. Ramverket visar på vad som behöver fokuseras när elvägar införs, och i viss mån hur, men själva analysen (och därmed svaren) ges av infrastrukturägare och relevanta aktörer som implementerar elvägar. Ramverket visar således vad som kan vara relevant att belysa, hur det kan till samt av vilka. Ramverket ger därmed förutsättningar för att definiera konkreta målsättningar och indikatorer för social hållbarhet i ett (framtida) genomförande av elvägar. Den tilltänkta läsaren är exempelvis projektdeltagare i ett elvägsprojekt, intressenter inom systemet, eller infrastrukturägare. Ramverket kan även användas av andra aktörer som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor i utvecklingsprojekt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlshamn: , 2022. p. 28
Keywords
Elvägar, social hållbarhet, ramverk, teknik- och miljöomställning
National Category
Engineering and Technology Sociology
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-104397 (URN)
Projects
Avrapportering Genomförbarhetsstudien för elvägspilot E22, arbetspaket social hållbarhet Juni 2022
Funder
European Regional Development Fund (ERDF), 20202450
Available from: 2023-02-21 Created: 2023-02-21 Last updated: 2023-02-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5268-8957

Search in DiVA

Show all publications