To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
DOME - Införande av åtkomst till patientjournal via nätet samt andra e-hälsotjänster
Title [en]
Deployment of Online Medical Records and E-Health Services (DOME)
Abstract [sv]
Syfte och mål: Projektets har uppfyllt sitt mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal på nätet och andra e-hälsotjänster. Projektet har även uppfyllt sina syften genom att följa och studera den pågående samhällsomdaningen av hälso- och sjukvårdsområdet med perspektiv på eHälsa. Projektet har också medvetet påverkat införandeprocessen av e-Hälsotjänster genom att synliggöra olika intressenters behov, önskemål och erfarenheter.

Förväntade effekter och resultat: Då det gäller involveringen i det nationella införandet görs bedömningen att projektet har lyckats etablera en unik position genom att ha med representation i flera instanser och på olika nivåer; i IT-utvecklingsprojektet som är baserad i Uppsala, i den regionala införandegruppen för Skåne samt i den nationella införandegruppen. Denna styrka bedöms vara av mycket stor betydelse för att uppnå alla delsyften med projektet. Detta utgör även en ytterligare stark potential för projektet att uppnå goda framtida resultat.

Upplägg och genomförande: Multipla metoder ökar kvaliteten i projektet. Vi har hittills genomfört enkätstudier, och intervjustudier parallellt med deltagande observationer under möten och diskussioner. Aktionsforskning med en flexibel tidsplan bedöms vara en framgångsfaktor för DOME-projektet. Denna strategi för tidsplanering har hjälpt projektet att parera och styra om forskningsinsatserna till exempel med hänsyn till motståndet mot införandet i Uppsala län och den kritik som har riktats vad det gäller cancerpatienter.

Abstract [en]
Purpose and goal:The project has met its goal to create and disseminate knowledge about the adoption and use of medical records online and other e-health services. The project has met its objectives by following and studying the ongoing social transformation of the health care field with perspectives on eHealth. The project has also consciously influenced the implementation process of e-Health services and revealed the different stakeholders´ needs, desires and experiences.Expected results and effects:When it comes to involvement in the national introduction, the project has succeeded in establishing a unique position of being represented in multiple instances and at different levels: in the IT development project that is based in Uppsala, in the regional implementation group for Skåne and in the national implementation group. This will be of great importance to achieve all the specific aims of the project. This also represents a further strong potential for the project to achieve good future results.Approach and implementation:Multiple methods increase the quality of the project. We have so far completed questionnaires, and interview studies in parallel with participatory observations during meetings and discussions.Action research with a flexible schedule is a success factor for the DOME project. This strategy for time management has helped the project edirect research efforts when needed. For example, with regard to the resistance to the introduction of Uppsala County and the criticisms towards cancer patients reading their test results online.
Principal InvestigatorCajander, Åsa
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2012-06-01 - 2014-08-31
National Category
Other Medical Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:4785Project, id: 2012-02233_ VINNOVA

Search in DiVA

Other Medical Sciences not elsewhere specified

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar