To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Digitalisering och dess effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö (DISA)
Title [en]
The effects of digitalization on the work environment of nurses. (DISA)
Abstract [sv]
Hur vårdpersonalens IT-stöd fungerar eller inte fungerar har en direkt påverkan på såväl arbetsmiljön som vårdkvalitén på både kort och lång sikt. Forskning om digitaliseringens konsekvenser i vårdsektorn är likväl eftersatt, inte minst ur ett genusperspektiv. Projektet syftar till att bland annat skapa ett ramverk för användning som beslutsstöd vid införande av IKT-lösningar i vården, i synnerhet sådana som berör sjuksköterskor. Bättre beslutsstöd är av direkt betydelse för beslutsfattare inom vårdsektorn och vid landsting. I förlängningen påverkar det sjuksköterskor och vårdtagare och får indirekt stora samhällsekonomiska effekter givet vårdsektorns storlek och betydelse.Projektet har två övergripande arbetspaket där sjuksköterskors och undersköterskors, respektive andra intressenters uppfattning av och syn på digitalisering av arbetet undersöks. Intressenter är politiker på landstingsnivå, ICT-utvecklare, chefer i vårdsektorn samt patienter. Frågeställningarna omfattar bland annat hur digitaliseringen har påverkat stress och välbefinnande, kontroll över arbetssituationen, digitaliseringens effekter på verksamhetens kvalité, samt kommunikation med patienter och andra intressenter. Datainsamling görs genom intervjuer, deltagande observation och enkäter. Särskild fokus kommer att läggas på sjuksköterskors arbete ur ICT- respektive genusperspektiv. I det tredje arbetspaketet gör vi en syntes av studierna och tidigare forskning och arbetar iterativt fram koncept för att beskriva effekter av digitaliseringen samt ett ramverk för införande av ICT i vården med fokus på digital arbetsmiljö. Projektgruppen är tvärvetenskaplig med forskare med omfattande erfarenhet av arbetslivsstudier från fälten människa-datorinteraktion respektive genusvetenskap. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Uppsala Läns Landsting och tillsammans med vårdpersonal, ledning och IT-personal.
Abstract [en]
The functioning or malfunctioning of the ICT tools of health personnel has a direct influence both on the quality of care and the quality of the personnel’s working environment on short and long term. However, the consequences of digitalization in the health sector is a neglected research area, and, in particular, a gender perspective is missing. The aim of the project is to contribute to this research area with different theoretical perspectives and to create a framework for decision support when new ICT solutions are to be implemented in healthcare, in particular to facilitate nurses’ work.The project has two work packages, which investigate the experiences and perceptions of digitalization by nurses and other stakeholders, respectively. Other stakeholders include politicians responsible for healthcare, healthcare managers, ICT system developers and patients. The main research question is how digitalisation has influenced nurses’ stress and wellbeing, their control over their work situation and communication with patients and the quality of health care services. This question will be researched keeping the gendering of the healthcare organization as well as the gendering of technology in mind. The empirical material will be collected by interviews, participant observation and surveys. A third work package will result in a synthesis of earlier research and our study, where we iteratively in collaboration with stakeholders in health care will create a conceptual framework to describe and understand the effects of digitalization on the work environment. This framework will offer a tool to be used when new ICT systems are implemented.The project group is transdisciplinary. The researchers have extensive experience of work life studies, human-computer interaction and gender studies. The project will be conducted in collaboration with Uppsala County Council and its nurses, managers and IT staff.
Principal InvestigatorCajander, Åsa
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2016-11-01 - 2019-10-31
National Category
Human Computer Interaction
Identifiers
DiVA, id: project:6084Project, id: 2016-07153_Forte

Search in DiVA

Human Computer Interaction

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar