To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Bortom implementering av e-hälsa
Title [en]
Beyond Implementation of eHealth
Abstract [sv]
Projektet syftar till att utforska faktorer som påverkar implementering och användning av kollaborativ¬†e-hälsa, d v s e-hälsa som används som ett verktyg för samarbete mellan patienter och vårdpersonal, samt att föreslå och utveckla konkreta interventioner eller verktyg för att säkerställa att e-hälsolösningarna faktiskt kommer till användning. En av de mer omdiskuterade e-hälsolösningarna som har implementerats, både i Sverige och internationellt, är patienters tillgång till sin journal via nätet (Journalen), eller open notes som det brukar kallas i USA. Vi kommer att använda implementeringen av Journalen i Sverige och open notes i USA som vårt exempelfall. Vi har valt detta exempel eftersom det är en vitt spridd e-hälsotjänst som används av både vårdpersonal, patienter och anhöriga, som har varit kontroversiell och omdiskuterad, och som påverkar relationer, professionella roller, patientens roll och traditionella hierarkier och maktrelationer. Vårdgivare i USA och Sverige har implementerat patienters tillgång till sin journal på olika sätt, och faktisk användning varierar mellan olika kontexter.¬†Projektets mål är:¬†1: Att identifiera nyckelfaktorer i kontexten som påverkar implementering och användning av kollaborativ e-hälsa i allmänhet och patienters tillgång till sin journal i synnerhet¬†2: Att utforska etiska faktorer och faktorer relaterade till professionella roller och vårdrelationen som kan påverka implementering och användning av¬†kollaborativ e-hälsa i allmänhet och patienters tillgång till sin journal i synnerhet¬† ¬†3: Att designa och testa interventioner för att underlätta implementering och långsiktig användning av patienters tillgång till sin journal som tar hänsyn till kontextuella och etiska faktorer¬†4: Att anpassa befintliga teorier för implementering och teknikanvändning till kollaborativ e-hälsaAktionsforskning kommer att användas i nära samarbete med patienter, vårdpersonal och andra intressenter.
Abstract [en]
The main objective of this research is to explore key factors that will affect implementation and adoption of collaborative eHealth, that is eHealth that is used by both patients and healthcare professionals, and to propose concrete interventions or tools to ensure widespread adoption of such eHealth. One of the more discussed collaborative eHealth tools that have been implemented in recent years, both in Sweden and internationally, is the patient accessible electronic health record (PAEHR), or open notes as referred to in the United States. We will use the implementation of PAEHRs or open notes in the United States and in Sweden as our example case. We choose this because it is a widespread type of eHealth system, it is used by both healthcare professionals, patients, and family caregivers, it has been controversial and debated, and it affects power hierarchies, professional and patient roles. Healthcare organizations (in the United States) and regions (in Sweden) have taken different approaches to implement the innovation, and adoption and actual use still vary widely between contexts.¬†¬†The project’s goals are:1: To identify key contextual factors that influence implementation and adoption of collaborative eHealth in general and specifically PAEHR/open notes¬†2: To explore ethical factors and factors related to professional roles and patient-clinician relationship that influence implementation and adoption of collaborative eHealth in general and specifically PAEHR/open notes¬†¬†3: To design and test interventions to facilitate implementation and adoption of PAEHR/open notes addressing contextual and ethical factors4: To adapt existing implementation and adoption theories to the context of collaborative eHealth.A participatory action research approach will be used in close collaboration with patients, healthcare professionals and other stakeholders.
Principal InvestigatorHägglund, Maria
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2020-07-01 - 2024-06-30
National Category
Information Systems
Identifiers
DiVA, id: project:6607Project, id: 2020-01229_Forte

Search in DiVA

Information Systems

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar