To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 553
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlman, Isak
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Musikundervisning och mångkultur: En intervjuundersökning av tre musiklärares uppfattningar och föreställningar om musikundervisning och mångkultur2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ajosmäki, Melissa
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Att bli sedd för den man är: En studie om vilket värde arbetsprocessen mot ett framträdande har i teatergrupper med olika funktionsvariationer.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa vilket värde arbetsprocessen mot ett framträdande har i teatergrupper med olika funktionsvariationer. Frågeställningarna undersöker hur teaterledare beskriver arbetsprocessen och framträdandet i teatergrupper med olika funktionsvariationer, vilket lärande ledarna anser att de ser i samband med arbetsprocessen och framträdandet samt vad deltagarna själva anser att aktivt teaterskapande och framträdande har gett dem. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex stycken informanter, varav 4 är ledare och 2 är deltagare. Alla informanter jobbar/deltar i arbetsprocesser mot ett framträdande. Analysen är gjord utifrån den teoretiska utgångspunkten Känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre aspekterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den övergripande slutsatsen är att både arbetsprocessen och framträdandet utgör ett stort värde i teatergrupper med olika funktionsvariationer, p g a utvecklingarna som skett hos individerna samt deras behov av att bli sedda. Tack vare ledarnas sätt att arbeta, och se individerna i gruppen för dem de är, har aktiviteterna blivit meningsfulla för deltagarna och de har upplevt en känsla av sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alkenäs, Dan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art. Linnéuniversitetet.
  Mitt Komponerande, Kreativitet Och Teknik: Självstudie av den egna kompositionsprocessen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay describes a single case self-study of a music composer in order to track the compositional process in real time. In the study the subject and the researcher are the same person. The study builds on previous empirical studies that have used methodological approaches such as analysis of computer-based digital data collection, verbal protocol and video observations. It deals with issues of the compositional process related to for example time consumption, number of artistic decisions, the different roles and skills of a music composer, and methods of research in the musical composition process. During three shifts the researcher worked as a music composer dealing with the issue of converting an audio sketch of a composition into a representative finished audio product. The aim of the study was to highlight a specific phase the composititional process. The results can be divided into artistic and a scientific perspective. An artistic result is a developed and improved musical composition. Examples of scientific results is making visible and discussing artistic strategies in the context of musical composition. The study discusses different artistic roles that the composer uses during composing, each role with different skills and conditions, and how this role-playing significantly may influence the artistic result.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alvarado Ghasemi, Pablo
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Fördelar med Improvisation: En konstmusikers upplevelser av att praktisera improvisation2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Amkoff, Michelle
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Musikaliskt ID i låtarskriveri på uppdrag: Att behålla sin identitet i co-writers mot artiser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Emma
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Skriver man om en skog i en skog?: En kvalitativ studie om hur en låtskrivares kreativitet påverkas av olika ljudmiljöer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Erik
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Närvaro, uttryck och improvisation: från ideologi till pedagogik2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Andersson, Erik
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Närvaro, uttryck och improvisation: från ideologi till pedagogik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Andersson, Johannes
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Den inre musikaliska föreställningen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson Kieksi, Jesper
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Individualiserad undervisning, en metod för störreövningsmotivation?: En kvalitativ studie om elevers upplevelser av individualiseradtrumundervisning.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som indikerar att individualiseradundervisning bidrar till en mer motiverande och stimulerande undervisning. Studiens syfte äratt undersöka hur individualiserad trumundervisning påverkar elevers motivation till att öva.En kvalitativ metod har använts och empirin har samlats in med hjälp av kvalitativasemistrukturerade intervjuer med två deltagare. Intervjuerna har sin utgångspunkt i eleversupplevelser av individualiserad trumundervisning och hur det påverkar deras motivation tillatt öva där två lektioner har genomförts för att kunna ge svar på dessa frågor. Samtligarespondenter upplevde att den individualiserade undervisningen var lättare att motiveras avoch att lyckas öva till. De redogjorde för positiva konsekvenser kring det anpassadematerialet och då även i vilken grad det bidrog till större motivation. Den individualiseradeundervisningen mötte deltagarnas önskemål gällande material under lektionerna. Detpåverkade i sin tur motivationen till att öva då materialet var enklare att relatera till.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson Kieksi, Jesper
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Musiklärares syn på motivation: En kvalitativ studie om hur musiklärare på gymnasiets estetiskaprogram resonerar kring motivation.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motivation är något som ständigt förändras och den kan under tidens gång både öka ochminska. Motivation är något de allra flesta stöter på under livet i många olika former. Jag harbland annat sett dess betydelse i skolan och för den undervisning som bedrivs. Samtidigt harjag sällan hört lärare resonera kring motivation under mina år som elev och studerande.Därför har en nyfikenhet väckts kring detta ämne där jag som musiklärarstudent ärintresserad av att höra lärares syn på det hela. Syftet med uppsatsen är således att belysa hurmusiklärare på gymnasiets estetiska program resonerar kring motivation med utgångspunkt ikurserna Instrument eller sång och Ensemble. Jag har valt att avgränsa studien till dessakursen då jag anser att de i styrdokumenten påminner om varandra. Samtidigt finns detuppenbara skillnader i den faktiska undervisningen mellan de olika kurserna då Instrumenteller sång fokuserar på individuell undervisning, medan Ensemble fokuserar på undervisningi grupp. Därför är jag intresserad av vilka skillnader och likheter lärare uppmärksammar i ettjämförande mellan de olika kurserna och undervisningsmetoderna? Studien har genomförtsmed hjälp av frågeställningar gällande hur musiklärare beskriver sitt arbete med motivation,vilka aspekter av motivationsarbetet som framträder som betydelsefulla samt hur lärareupplever elevers motivation i individuell- respektive ensembleundervisning. I studienanvändes en kvalitativ metod där tre lärare deltog i semistrukturerade intervjuer. Intervjuernaanalyserades sedan med hjälp av självbestämmandeteorin som teoretisk utgångspunkt.Studiens resultat visar att de intervjuade lärarna uttrycker betydelsen av ett aktivt arbete medmotivationen i undervisningen. Trots en enad syn kring detta har lärarna olika syn på vilkadelar av motivationsarbetet som anses betydelsefulla vid olika tillfällen i de olika kurserna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson Luthman, Louis
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Live först: En undersökning om att arrangera tillsammans med ett band2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka en metod för att systematiskt och struktureratarrangera populärmusikaliska kompositioner tillsammans med en ensemble och se hur detinverkar på arrangeringsprocessen och det klingande resultatet. I tidigare studie av Biasuttiom musikskapande i grupp observeras och identifieras ett antal aktiviteter. Biasuttisobservationer används i detta arbete för att utforma en metod för att skapa arrangemang igrupp. Metoden testas vid två tillfällen i replokal och arrangemangen dokumenteras genom enljudinspelning som sedan utvärderas. Resultatet visar att metoden kan fungera som ett sätt att,i grupp, skapa utkast till arrangemang som både kan kännas intressanta och oväntade menkanske på bekostnad av den konstnärliga integriteten. Att bjuda in andra musiker att sätta sinprägel på ens musik kan vara en svår balansgång.

 • 13.
  Andersson, MAja
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Leder begränsningar till kreativ frihet?: En självstudie i gestaltandet av ett songwriting ID2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta forskningsarbete undersöker om och hur olika, tydliga musikaliska begränsningar påverkar min musikaliska identitet. Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse för vem jag är som låtskrivare och musikskapare.

  För att besvara de frågeställningar mitt syfte skapar, har jag utfört två experiment i form av två låtar som jag skrivit på obegränsat respektive begränsat sätt. De begränsningar jag använde mig av var speedwriting utifrån ett tema, ordassociationer kring temat, samt en kort tidsbegränsning på 24 timmar. Arbetsprocessen dokumenterades med hjälp av förandet av en loggbok, där jag skrivit ner de observationer och reflektioner jag gjort under skaparprocessens gång.

  Studiens resultat var att begränsningarna gav upphov till betydligt ökad kreativitet och produktivitet i mitt musikskapande, utan att kränka eller på något sätt förminska det som redan utmärkte mig som låtskrivare och topliner. Dessa begränsningar förstärkte snarare de aspekter som tillsammans bildar mitt musikaliska ID.

  Forskningsarbetet har gett mig flertalet verktyg för att vidareutveckla mitt musikaliska skapande i min framtida praktik. Undersökningen har också gett mig insikter om när jag känner mig som mest uppfylld som kreatör och en nyfikenhet om att ta del av mer forskning kring begränsat skapande har väckts till liv.

  Download full text (pdf)
  Leder begränsningar till kreativ frihet?
 • 14.
  Andersson, Moa
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Olika faser av kunskapsemfaser: En kvalitativ studie av musikämnets kursplaner, dess innehåll och kunskapsemfaser ur ett historiskt perspektiv”2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Nathalie
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Att få sagor att sjunga: En studie om hur berättelsen som ram kan främja motivationen att skapa musik2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag utforskat hur jag genom att skapa tydliga ramar för mitt skapande kan främja kreativiteten och öka min motivation inför skapandet i fråga.Genom att undersöka grunderna för motivation och flow har jag skapat en ram för skapande, i form av en redan skriven saga som jag har komponerat musik och ljud till.Undersökningen visar att sagoformen bidrog med en tydlig begränsning som främjade motivationen och gav ramar för mitt konstnärliga arbete. Detta går helt i linje med den forskning och bakgrund som presenteras i arbetet.

  Download full text (pdf)
  Att få sagor att sjunga
 • 16.
  Andersson, Pernilla
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  ”Det finns alltid en plats i ringen, välkommen”: Teaterlärares arbete med inkludering och delaktighet i teatergrupper.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa hur teaterlärare på kulturskolan resonerar kring att skapadelaktighet och inkludering i teatergrupper. För att uppnå detta har semistrukturerade intervjueranvänts, med hjälp av öppna observationer som endast används för att skapa en gemensamgrund för intervjuerna. Resultatet har visat att lärarna kan se sina lärarroller som guider ellertydliga ledare. Det visar även att lärarna skapar delaktighet och inkludering genom att balanseramellan att acceptera elevernas olikheter och att utmana dem. Att acceptera eleverna och se tillatt alla har en plats kan exempelvis göras genom att möta eleverna i deras utveckling ochtillstånd, undvika att pressa eleverna, bjuda in eleverna och vara ett stöd, samt anpassa val avlekar och instruktioner. Lärarna kan också skapa forum som är anpassade för att alla elever skaha en plats, exempelvis genom att arbeta med rundor och ge deltagarna möjlighet att uttryckasig i olika former. Lärarna kan också se till att eleverna känner att de har en plats genom attläraren visar att hen ser eleverna. Resultatet visar också att lärarna kan utmana eleverna för attskapa förutsättningar för delaktighet, exempelvis genom övningar, anpassad rollsättning, attsamtala med elever och genom att öva eleverna i samarbete, att se och lyssna på varandra.Slutligen visar resultatet att lärarna och eleverna ofta har inflytande i samråd med varandra närde skapar material, där lärarens kompetens kan användas för att pussla ihop elevernas idéereller hjälpa eleverna att utveckla ny kunskap. Upplägget för teatergruppernas arbete beslutarofta läraren om, även om eleverna kan få påverka i vissa fall. På lektionerna tar lärarna inelevernas impulser i väldigt olika grad, från att lärarna bestämmer mest själva i regiarbetet, attregi läggs i samråd med läraren, till att eleverna får bestämma mest själva.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson Vistbacka, Charlie
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Rytmik framför melodik: En studie i hur improvisation på kontrabas påverkas av ett rytmiskt fokus2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt sätt att integrera ett mer rytmiskt fokus i min improvisation som kontrabasist, och hur det rytmiska fokuset påverkat min improvisation. Jag har jämfört inspelningar och transkribtioner från innan och efter jag började applicera mer rytmik i mina soloinsatser, med målet att hitta skillnader mellan de två och se huruvida de skillnaderna är positiva eller inte. Som forskningsbakgrund har jag tittat på vilken roll kontrabasen har i ensemblen historiskt och hur den interagerat med resten av gruppen. Slutligen har jag också undersökt på vilka olika sätt den rollen har fyllts, och hur de i sin tur utvecklats genom åren.

  Download full text (pdf)
  Rytmik framför melodik
 • 18.
  Antonijev, Cornelia
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  GENRE OCH RÖSTUTTRYCK: En studie i hur mitt personliga röstuttryck kan förändras genom ett genrebyte2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Aquilon, Botvid
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Den fria piano-fantasin: - historia, karaktär, potential2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Arale, Sofia
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Att komponera inifrån och ut eller utifrån och in: Hur påverkar datorn min musikaliska skrivarprocess?2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag valde att att utföra den här undersökningen för att se hur olika arbetssätt kan förändra min kreativa skrivarprocess när jag komponerar musik. För att ta reda på det komponerade jag två olika låtar på två olika sätt. Ena arbetssättet gick ut på att jag började med helheten, för att sedan arbeta mig in mot kärnan. Andra arbetssättet gick ut på att jag började med kärnan av låten, för att sedan arbeta mig utåt mot helheten. Under den första arbetsprocessen använde jag mig främst av en DAW (Digital Audio Workstation) när jag komponerade, producerade och skrev musiken. Under den andra arbetsprocessen använde jag en DAW mest för inspelning. Studien är kvalitativ och jag förde loggbok under min skrivarprocess. Resultatet av undersökningen blev två helt olika låtar, som satte olika delar av musikskapandet i fokus. Under skrivandet av låten skriven utifrån och in upplevde jag mycket “flow”. Processen gick ut på att komponera i stora penseldrag. Under skrivandet av låten komponerad inifrån och ut så hamnade sångens uttryck och känsla mycket i fokus. Här ägnade jag mig mer tid åt detaljerna, och kände att låten på något sätt “fanns” mer, eftersom att jag kunde spela den utan hjälp av en datorn. Processen krävde också mer fysiskt arbete, vilket gjorde att låten kändes mer levande. 

  Download full text (pdf)
  Att komponera inifrån och ut eller utifrån och in: Hur påverkar datorn min musikaliska skrivarprocess?
 • 21.
  Arvidsson, Cornelia
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Om värdet: - en studie i upplevelsen av komposition i samband med övningar baserade på terapiformen ACT2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Om värdet - en studie i upplevelsen av komposition i samband med övningar baserade på terapiformen ACT
 • 22.
  Augustsson, Isak
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Att Leta i Stjärnorna Efter En Melodi: En studie i att skriva frijazz med Astrologi som konstnärlig grund2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag haft för avsikt att utmana mina färdigheter i komposition. Detta gjorde jag genom att sätta upp ramar i form av stjärntecken att hålla mig inom. I genomförandet av undersökningen har jag läst horoskop från diverse tidningar och utefter dessa texter improviserat fram melodiskt och harmoniskt material för att skapa fyra låtar. Även stjärntecknets astrologiska ”personlighet” har vävts in i kompositionerna. Namnen på låtarna är Fiskarna, Vågen, Oxen och Skytten. Varje låt är baserat på stjärntecknet med samma namn. Arbetet resulterade även i en femte låt som bär namnet Zodiac och är en sammanfattning av de andra fyra styckena. Målet för kompositionerna var att skrivas i genren frijazz. Jag har därför lyssnat mycket på den sortens musik för att få inspiration under arbetets gång. Även grupper som rör sig inom modern jazz har givit mig oväntat många idéer för fria improvisationskoncept. Jag har också utmanat min kompositions frekvens, delvis genom att skriva de fem låtarna på nio dagar och även försöka att inte överarbeta det jag skrivit. Med detta arbete hoppas jag kunna inspirera andra kompositörer till att utforska nya typer av kompositionsmetoder och skapa annorlunda tankesätt som kan inspirera nya fantastiska melodier och konstverk.

  Download full text (pdf)
  Att Leta i Stjärnorna Efter En Melodi - En studie i att skriva frijazz med Astrologi som konstnärlig grund
 • 23.
  Axner, Emma
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  "Att se världen ur någon annans ögon": En studie om hur teaterlärare på gymnasiet beskriver sin syn på arbete med gestaltning i sin undervisning.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Backman, Tobias
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Fingersättningar som uttrycksmedel: Ett klangligt experiment2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning om hur fingersättningar på den klassiska gitarren påverkar ett musikaliskt resultat, med särskilt fokus på klang och interpretation. Jag har fingersatt ett stycke på två kontrasterande sätt och jämfört det klingande resultatet. Skillnaden mellan fingersättningarna var påtalande. Jag upptäckte att jag i regel föredrar fingersättningar som underlättar mitt spel mekaniskt över fingersättningar som offrar teknisk bekvämlighet för klanglig vinst, med vissa undantag där musiken tjänar på mer uttrycksfullt spel.

  Download full text (pdf)
  Fingersättningar som uttrycksmedel: Ett klangligt experiment
 • 25.
  Backéus, Erik
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Vad sa jag?: - En studie om mitt musikaliska uttryck2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Bahlenberg, Sonja
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  DRIVFJA(DERSMETODEN SOM VERKTYG INOM CO-WRITING: En studie om effektiva låtskrivarmetoder i grupp2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Balder, Johan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Nervositet i musikundervisning: En studie kring lärares uppfattningar om MPA och dess inverkan på elever2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Balder, Johan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Stämföring som eget upptäckande: En avkodning utav gitarrhalsen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Bell, Miriam
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  ”En parasit som bara lever på värddjuret som är människan”: En intervjustudie om hur teaterpedagoger förhåller sig till teaterrollen i sin undervisning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bengtsson Alvstrand, Nathalie
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Teckenspråkiga elever visar med hela kroppen!: En studie om teaterlärares erfarenheter i teaterundervisning med teckenspråkstalande elever.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa teaterlärares erfarenheter av att undervisa i teater med grupper som talar teckenspråk. Studien har som mål att besvara frågeställningarna: Vilka anpassningar gör teaterlärare inför och under teaterundervisningen med grupper som talar teckenspråk? På vilka sätt beskriver teaterlärare samspelet mellan teater och teckenspråk i det kroppsligt gestaltande arbetet i undervisningen? Arbetet med studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod i form av intervjuer med tre teaterlärare. Dessa lärare har olika erfarenheter i att undervisa i teater med teckenspråkstalande elever då de tre bland annat har olika kunskaper i att prata teckenspråk. Analysen av insamlad data gjordes med inspiration av tematisk analys och bearbetades med hjälp av de tre centrala begreppen interaktion, framställning och erfarenhet samt med teoretisk utgångspunkt i den didaktiska triangeln. Genom analysen med inspiration av tematisk analys togs dessa tre huvudteman fram till resultatet: Teaterläraren och dövkulturen, Hur man anpassar undervisningen samt Teckenspråkstalandes gestaltande med kroppen. I resultatet framkom det först och främst att läraren bör ha kunskap om dövkulturen. Det framkom även att undervisning i teater med teckenspråkstalande och hörselnedsatta kräver anpassningar så som att göra inlärningen visuell i stället för ljudlig och att som lärare vara tydlig i exempelvis vem som talar. Det har även framkommit att teckenspråkstalande ofta har ett försprång när det kommer till att gestalta med kroppen eftersom det sker naturligt i deras språk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Bengtsson, Jakob
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Begränsningar för ett gränslöst skapande: En undersökning av hur begränsningar påverkar mitt skapande och kreativitet2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har jag skrivit och producerat låtar med olika begränsningar, i syfte att se hur dessa påverkar min kreativitet och mitt skapande. De begränsningar jag undersökte var begränsning i antalet tillåtna element i en produktion och begränsning i mängden tid tillåten att skriva och producera en låt. Till hjälp har jag använt litteratur kring flow och psykologin kring begränsningar och kreativitet.

  Jag skapade fyra låtar totalt. Två låtar med elementbegränsningar där en låt fick ha maximalt 5 element och en låt maximalt 10. Två låtar med tidsbegränsning, där jag bara fick arbeta med den ena låten en dag och den andra låten i en vecka. Under arbetets gång skrev jag loggbok för att dokumentera mina upplevelser i stunden. Dessa har jag sedan analyserat och kunnat se hur min kreativitet påverkades av respektive begränsning. 

  Resultatet av studien var att tidsbegränsningar påverkade min kreativitet positivt och linjärt, ju kortare tidsbegränsning desto mer kreativ blev jag. Elementbegränsningarna påverkade min kreativitet positivt så länge jag hade rätt tillvägagångssätt, annars påverkade det snarare min kreativitet negativt. Detta ligger i linje med den tidigare forskning som gjorts kring kreativitet, begränsningar och flow. 

  Undersökningen har gett mig ett nytt synsätt att skapa musik på och verktyg att använda för att öka min kreativitet när det behövs. Den har även gett insikter kring vad jag behöver generellt i mitt skapande för att kunna vara kreati

  Download full text (pdf)
  Begränsningar för ett gränslöst skapande: En undersökning av hur begränsningar påverkar mitt skapande och kreativitet
 • 32.
  Berg, Malin
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  KÖR + HIT-MUSIK = SANT?: En empirisk undersökning om elevers syn på kör i skolan & i allmänhet samt om det finns ett intresse att ta in deras vardagsmusik innanför skolans väggar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Berg, Malin
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Ska vi samarbeta?: En fallstudie om samarbete mellan musikterapeut och musiklärare inom grundsärskolan.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Berglund, Albert
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Rollmedvetet musikskapande: Rollmedvetet musikskapande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Berglund, Andreas
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Konstnärlighet under tidspress: Hur påverkar deadlines den konstnärliga processen2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Konstnärlighet under tidspress: Hur påverkar deadlines den konstnärliga processen
 • 36.
  Bergström, Martin
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  K-pop: En branschaktörs blick på västvärldens roll i framgångsfabriken2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie kommer jag att undersöka den sydkoreanska musikmarknaden för att identifiera nycklar, mönster och tillvägagångssätt för att bredda min förståelse för genren K-pop, och på så sätt lyckas skapa ett konstnärligt verk som lyckas få chansen att pitchas ner till Sydkorea och K-popmarknaden. Mitt intresse för denna genre väcktes för första gången 2012, och har sedan dess legat och grott inom mig. Jag bestämde mig under hösten 2022 att jag under mitt sista år på Musikhögskolan i Örebro skulle ta chansen att undersöka och lära mig mer om den koreanska sidan av musikbranschen, för att sedan kunna ha chansen att arbeta aktivt mot Sydkorea som låtskrivare och producent.

  Jag har genom intervjuer, artiklar och litteratur tagit del utav information som jag sedermera använt mig av för att genomföra denna studie. Arbetet innefattar både mina men också mina respondenters tolkningar och erfarenheter utav musikbranschen och K-pop som genre. 

  Download full text (pdf)
  K-pop
 • 37.
  Bernhardsson, Jonathan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Demokrati eller autokrati som utgångspunkt för kammarmusikalisk repetition: Hur omstruktureringen av repetition kan påverka i en kammarmusikalisk ensemble2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Berrio Garcia, Victor
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  SSAA i full röst: En konstnärlig studie om att skriva för klassisk SSAA-kör med modalregistret som utgångspunkt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag utforskat hur modalregistret, det vill säga det röstregister som oftast används vid tal, i större utsträckning kan utnyttjas av sopran- och altsångare i kör. Med hjälp av testsjungningar och intervjuer av olika sångare från olika genrebakgrund har jag fått fram ett ramverk, vilket jag sedan utgått från när jag skrivit ett stycke för klassisk SSAA-kör, med modalregistret som utgångspunkt. Utfirån det klingande resultatet av stycket skriver jag om möjliga applikationer av detta i mitt framtida skrivande. 

  Download full text (pdf)
  SSAA i fullröst
 • 39.
  Berrio García, William
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Musikaliskt narrativ: Hur man behåller den röda tråden2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsten att komponera och arrangera musik har gått i arv under många hundratals år. I detta arbete sammanställer jag några vägar man kan ta för att nå ett tillfredställande musikaliskt narrativ.

  Vägen från koncept till idé redovisas när jag använder mig av olika tillvägagångssätt för att skapa kontraster, groove och följa den lyriska innebörden. Detta undersöktes med planen att arrangera musik som sedan blev en del av min examenskonsert. 

  Arbetet har gett mig en djupare förståelse för människors uppfattning utav musik, vikten av ett musikaliskt budskap samt instrumentförståelse.

  Download full text (pdf)
  Musikaliskt narrativ: Hur man behåller den röda tråden
 • 40.
  Bild, Maria
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  När trollet satt i grottan...2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Biro, Angeliqa
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  ”Ja, men det här kan jag redan! Ja, okej, men du kanske inte kan nästa steg”: En intervjustudie om hur teaterpedagoger ser på sitt relationsbyggande med ungdomar i amatörteaterverksamhet.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur teaterpedagoger i amatörteaterföreningar arbetar med relationsbyggande i sin undervisning och hur de beskriver värdet med detta. Tidigare forskning har berört teaterpedagogers olika roller, relationer mellan pedagog och elev, och amatörteater. Studien har genomförts med hjälp av tre semi-strukturerade intervjuer med teaterpedagoger. Resultatet har sedan analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet med en tyngdpunkt i den proximala utvecklingszonen och mediering. Utifrån analysen framkommer att teaterpedagogerna har olika synsätt och förhållningssätt till deltagarna. Det finns stora likheter mellan deras olika arbetssätt, men de följer ingen fast mall vare sig jämtemot varandra eller den tidigare forskningen. Dock lyfter alla trygga grupper som ett av de största värdena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Björklund, Anton
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Jag mot klockan: Hur kan hög tidspress påverka den lreativa processen inom låtskrivning och produktion?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Björkqvist, Lotta
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  ”Jag skulle aldrig gå till en sångpedagog som inte hade haft egna röstproblem!”: En kvalitativ intervjustudie om sångpedagogers upplevelser av röstproblem.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Björlemyr, Sara
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  ”Jag har hört att man inte behöver ha talangutan att det räcker med blod, svett och tårar och det har jag.”: En studie av sångpedagogers erfarenheter och uppfattningar av tonträffningssvårigheter.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Björlemyr, Sara
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  ”Som att hoppa bungyjump utan att veta om det finns rep”: En undersökande studie om att lära och lära ut Complete Vocal Technique.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Björnberg, Philip
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Komposition och Tavlor: En musikers väg till uppskattning av bildkonst2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om kopplingen mellan musik och bildkonst, och hur denna kan användas inom komposition. Jag genomförde denna undersökning på grund av mitt icke befintliga emotionella band till bildkonst med förhoppningen att skapa ett sådant. Jag fascinerades av tanken på att använda musik för att översätta det jag inte ännu förstod i bildkonst till ett medium jag kan sätta ord på, och tack vare det, även sätta ord på tavlan. Förhoppningen är att kunna dra lärdom av den musik jag komponerar för att förstå vad det är jag känner kring tavlan.

  För att komma fram till ett resultat valde jag att komponera fem låtar till fem olika tavlor där jag enbart drog inspiration från sagda tavlor där jag, så utförligt jag kunde, försökte motivera och förklara varför jag valde att skriva som jag har gjorde. Dessa motiveringar kommer förhoppningsvis leda till en emotionell reaktion på tavlan samt en emotionell analys, vilket jag inte hade förmåga att skriva innan jag gick in i detta arbete.

  Undersökningen resulterade inte bara i svar på mina initiala frågeställningar, utan uppdagade även kringliggande frågor. Detta arbete inbjuder till samtal kring samband mellan musik och bildkonst, tolkningsprocesser samt konstens plats i musikundervisning och musikens plats i en större kulturell kontext.

  Download full text (pdf)
  Komposition och tavlor
  Download (mp3)
  Shame Shame
 • 47.
  Blader, Johan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Nervositet i musikundervisning: En studie kring lärares uppfattningar om MPA och dess inverkan på elever2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Blagoiev, Stevan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Jag och min Maschine: En studie om instrumentbegränsningar och hur dessa påverkar min kreativa process2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Blagoviev, Stevan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Den kreativa processen: och alla dess beslut2017Student paper second term, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 50.
  Blom Halvarsson, Elin
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Konsten att förvalta ett röst-ID genom digitalaverktyg: En studie i vokalmix2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 553
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf