oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Berglund, Anna
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Holm, Daniel
  Örebro University, Department of Education.
  Rörelsehindrade elever: - om synen på inkludering i "en skola för alla"2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att alla elever får studera tillsammans på lika villkor kan ses som en självklarhet i ”en skola för alla” men för alla elever är det inte så enkelt. Syftet med föreliggande uppsats är därmed att belysa rörelsehindrade elevers upplevelser av att studera i ”en skola för alla” samt hur föräldrarna ser på barnets utveckling och lärande. Fokuseringen handlar om att få en inblick i deras tankar om inkludering. För att uppnå detta genomfördes intervjuer med fem rörelsehindrade elever som studerar i grundskolan och fem av deras föräldrar.

  Resultatet av studien visar att det finns olika faktorer som påverkar hur respondenterna i studien upplever att inkluderingen i ”en skola för alla” fungerar. Det handlar om hur skolans miljö är anpassad efter elevens behov, lärarens förmåga att anpassa undervisningen, assistentens/resursens betydelse, pedagogers kunskap och förhållningssätt, samarbete och kommunikation, andra människors förståelse samt elevens sociala samspel. Det framkommer att när det brister i en faktor påverkar det även andra faktorer, vilket medför att eleven upplever ett större handikapp än nödvändigt. Resultatet tydliggör att dagens skola har mycket kvar att utveckla innan den går att klassificera som ”en skola för alla”. I framtiden är respondenternas förhoppning att skolan är anpassad så att alla barn oavsett förutsättningar kan gå inkluderat på liknande villkor. Vidare anser de intervjuade i studien att den pedagogiska verksamheten ska innefatta goda kunskaper, förståelse och möjlighet till stöd så att alla elever kan nå de olika målen i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102.
  Berglund, Johan
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Bernström, Jenny
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares hälsouppdrag: en studie kring lärares arbetssätt och syn på hälsa och daglig fysisk aktivitet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Hälsa och fysisk aktivitet är två stora begrepp vars innebörd förändrats under åren. Vad det innebär att ha hälsa och att vara fysisk aktiv tolkas även ofta olika av olika individer. För att ge en inblick i dessa begrepp tydliggör vi de båda samt ger en beskrivning av deras innebörd i skolan verksamhet i uppsatsens bakgrund.

  Syftet med vår studie är att jämföra hur lärare uppfattar arbetet med hälsa och då framförallt fysisk aktivitet i årskurs 7-9. Då hälsouppdraget är väldigt brett har vi valt att avgränsa oss till revideringen som tillkom i Lpo94 våren 2003.

  För att undersöka detta valde vi att genomföra en enkätundersökning på lärare som arbetar på två olika högstadieskolor i Örebro län. Vi ställde frågor angående den nya revideringen av Lpo94 samt frågor om lärarnas syn på och arbete kring hälsa och daglig fysisk aktivitet inom skolans verksamhet.

  Utifrån de svar vi fick från lärarna på de båda skolorna kan vi se att synen på arbetet kring hälsa och fysisk aktivitet inte skiljer sig något nämnvärt. De flesta lärarna menar att både fysisk aktivitet och hälsa bör förekomma och främjas inom skolans verksamhet. Det som hela tiden framhålls som ett hinder för detta är dock tidsbristen och organisationssvårigheter.

 • 103.
  Bergström, Joel
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Nygren, Camilla
  Örebro University, Department of Education.
  Vad, hur och varför.: -en studie av några lärares uppfattningar om sitt uppdrag och arbete.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Det här examensarbetet behandlar lärares uppdrag och arbete med fokus på vad som påverkar lärares arbete och särskilt hur styrdokumenten påverkar lärares arbete. Vår studie syftar till att undersöka olika lärares uppfattningar hur de påverkas och har påverkats av styrdokumenten under sin tid som verksam lärare. Även lärares syn och inställning till styrdokumenten tas upp då dessa har fått en annan utformning i och med att Sveriges skoladministration genomgick stora förändringar och anpassningar under 1980-talets senare hälft. Detta har inneburit nya och förändrade krav på lärare som själva förväntas skapa en miljö där läroplanens mål kan förverkligas.

  Flera forskare ser att den klara decentraliseringen som skolan har genomgått under de senaste decennierna har fått konsekvenser för lärares arbete och ställer högre krav i form av en didaktisk kompetens. Detta då lärare har fått ett större utrymme att tolka, värdera och omsätta styrdokumentens mål och riktlinjer efter eget huvud. Vi undersöker därför frågan om lärare är didaktiskt kompetenta så att de kan omsätta styrdokumenten i praktiken.

  I vår studie har vi utgått från fyra lärare, verksamma på olika skolor med inriktning mot olika åldrar. Vi har intervjuat dessa lärare med avsikten att få en förståelse för deras uppfattningar och inställningar beträffande frågor som berör lärares uppdrag och arbete utifrån ett didaktiskt perspektiv.

 • 104.
  Bergström, Richard
  Örebro University, Department of Education.
  Islamofobiska tendenser i läroböcker: En syftesrelaterad textanalys av två läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida tesen att läroböcker i ämnet religion i olika hög grad bär på islamofobiska tendenser stämmer. Frågan som författaren söker att besvara är: hur tar sig islamofobiska tendenser uttryck i läroböcker i ämnet religion på gymnasienivå? Den metod som används är syftesrelaterad textanalys, viket innebär att syftet styr analysen. Den analysmodell som används möjliggör analyserandet av förekomsten av islamofobiska tendenser. Vidare används analysmodellen för kartläggandet av öppna och stängda attityder gentemot islam och muslimer i de undersökta läroböckerna. Öppna attityder diskuterar islam utifrån samma förutsättningar som andra fenomen, medan stängda är fördomsfulla, negativa och stereotypa. Den vetenskapliga förankringen behandlar forskning rörande det mångkulturella samhället, orientalism och postkolonialism, islamofobi, stereotyper och även forskning om läroböcker, dess betydelse och deras framställning av islam och muslimer. Denna forskning påvisar att det i det svenska samhället finns en överdriven rädsla för islam och muslimer. Detta kallas för islamofobi. Grunden till denna rädsla förklaras i den orientalistiska diskursen. Huvudtesen är att kolonialmakter under historien skapat ett vi- och dem- perspektiv, där de andra är västvärldens antagonister. Det är genom att beskriva folk från orienten som barbariska, primitiva och underlägsna, som folket i väst kan förklara sig själva som intelligenta, civiliserade och överlägsna. Den stereotyp som existerar gällande islam och muslimer presenteras i massmedia och läroböcker. Bilden är oftast negativ även om den under senare tid blivit mer positiv än tidigare. Genom analysen av de två läroböckerna kan denna utveckling bekräftas då den äldre av de två böcker var den som bar på islamofobiska tendenser. Den tes som var utgångspunkten i detta arbete var mer svårbesvarad än vad jag trott. Eftersom endast en lärobok bar på stängda attityder kan ingen slutsats dras annat än att läroböcker kan bära på islamofobiska tendenser. Men med tanke på att den yngre läroboken endast bar på öppna attityder står tesen obekräftad. Det som dock måste lyftas fram är att även om det endast är ett fåtal böcker som idag bär på stängda attityder så är det illa nog. Dessa böcker kan av elever ses som bärare av kunskap vilket kan generera i negativa attityder gentemot islam och muslimer. Skolan är en arena där sådana attityder skall och kan motarbetas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Bergström, Ylva
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Wahlström, Ninni
  Örebro University, Department of Education.
  En reformerad gymnasieskola: med vilka ambitioner?2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 1, p. 5-16Article in journal (Refereed)
 • 106.
  Bernström, Karolina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Magnusson, Linda
  Örebro University, Department of Education.
  Läs- och skrivundervisning: En kvalitativ studie i årskurs 12008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att dels belysa hur några lärare arbetar med sin läs- och skrivundervisning, dels att belysa vilket resonemang som ligger bakom deras val av metod. Vi har valt att beskriva två perspektiv inom läs- och skrivundervisningen, det individualpsykologiska- och det socialinteraktionistiska perspektivet. Det förstnämnda perspektivet är individfokuserat och det finns olika metoder som tar sina utgångspunkter inom detta perspektiv som kallas syntetiska metoder. Inom det sistnämnda perspektivet är kommunikation nödvändigt för lärande och de metoder som tar sin utgångspunkt i detta perspektiv kallas analytiska.

  Metoderna för vår undersökning har varit att utföra observationer på två lärares undervisning med kompletterande intervjuer med dessa två lärare som arbetar i årskurs 1 med läs- och skrivinlärning.

  I vår observation- och intervjuundersökning kunde vi konstatera att arbetet med lärares läs- och skrivundervisning inte enbart utgick från en renodlad metod utan det fanns en blandning av både syntetiska och analytiska metoder. Lärarna plockar bitar ur olika metoder för att de vill tillgodose alla elevers olikheter. Vi anser att man som lärare måste vara insatt i vad de olika perspektiven samt vad de olika metoderna innebär för att på så vis kunna vara medveten om hur man ser på lärande och utveckling. Alltså veta vad man gör i sin undervisning och varför man gör som man gör.

 • 107.
  Berntoft, Marina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Astler, Jenny
  Örebro University, Department of Education.
  Kön i läroböcker: pragmatisk diskursanalys av läroböcker i engelska för grundskolans senare år ur ett genusperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Berzelius, Jonny
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pettersson, Anna
  Örebro University, Department of Education.
  Huvudet på spiken!: Kompetensutveckling inom byggsektorn2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen tar avstamp i SOU 2002:115. Här påvisas behovet av kompetensutveckling inom byggsektorn. Ett problem är om aktörerna definierar kompetensutveckling olika vid samarbete i frågan. En teoretisk bakgrund beskriver forskningsområdet. Frågeställningar utifrån syfte och problem är: Hur definierar de olika aktörerna i vår undersökning kompetensutveckling? Vad anser aktörerna vara viktiga aspekter på kompetensutveckling? Hur arbetar man inom byggsektorn med kompetensutveckling? Undersökningen bygger på intervjuer och har en kvalitativ ansatts där förståelse söks. Urvalet, sju respondenter från olika aktörer sker med ändamålsurval. Begränsningar görs geografiskt och storleksmässigt pga. tidsram och ekonomi. Analys görs med hjälp av en modell, Lund & Sundberg (2004), för en djupare förståelse av sammanhang och skillnader. Resultat och diskussion visar skillnader och likheter i de olika aktörernas uppfattning av kompetensutveckling. En bild av hur det arbetas med kompetensutveckling inom det begränsade området för vår undersökning ges. Diskussionen ger även förslag på vidare forskning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Bjärneroth, Magdalena
  Örebro University, Department of Education.
  Att arbeta utan timplan: -2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Jag har i den här studien tagit avstamp i den skolutveckling som har skett de senaste decenni-erna med en decentraliserad skolverksamhet. Detta har inneburit större ansvar för kommuner-na och skolorna även om det är staten som formulerar de mål som ska gälla för skolverksam-heten. År 2000 startades en försöksverksamhet i 79 kommuner i landet som innebar att tim-planen slopades. Förhoppningarna var bland annat en ökad måluppfyllelse och att den känsla av hinder i undervisningen som timplanen kan upplevas som, skulle försvinna till förmån för en fokusering på målen. Utvärderingen visade dock inte på att det blev någon större måluppfyllelse, däremot har det till exempel blivit mer av pedagogiska diskussioner, ämnesövergripande arbetssätt och individorienterad undervisning.

  Syftet med denna uppsats var att söka förståelse för lärares uppfattningar och upplevelser i och med den förändring som har skett med borttagandet av timplanen samt hur de arbetar mot målen. Som metod valde jag en kvalitativ forskningsintervju då jag intervjuade fem lärare som hade det gemensamt att de undervisade i årskurs 5 och att de har arbetat som lärare i minst 10 år.

  De förändringar som lärarna upplevde hade framförallt att göra med en känsla av frihet i och med borttagandet av timplanen, men även flexibilitet i förhållande till planeringen och större möjligheter att utgå från eleverna. Vad det gäller lärarnas arbetssätt mot målen betonades lusten och glädjen som grund för övrig verksamhet. Därefter var det mycket de nationella proven som styrde undervisningen i matte, svenska och engelska. Lärarna var mycket positiva till förändringen som har skett men man kan fråga sig hur kvaliteten i undervisningen riskerar att bli för de skolor och lärare som har svårt med den frihet som arbetet innebär. De som sätter målen, staten, har inga möjligheter till sanktioner för verksamheter som inte når utsatta mål.

 • 110.
  Björk, Christina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Berg Löfstedt, Maria
  Örebro University, Department of Education.
  Elevers motivation. Betraktat utifrån sex elevers perspektiv med fokusering på undervisningssituationen inom yrkesförberedande program2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning

  Vår studie bygger på sex intervjuer av elever från två yrkesförberedande program på gymnasiet. Syftet var att undersöka vad som kan påverka deras motivation till lärande i undervisningssituationen genom att utröna vilka faktorer som påverkar motivationen.

  För att nå detta mål genomförde vi utöver intervjuerna även en litteraturstudie för att få en bild av vad tidigare forskare skrivit om elevers motivation i ett skolsammanhang. I vår empiriska undersökning utgick vi från en kvalitativ intervjumetod. Intervjumaterialet analyserades genom meningskoncentrering.

  Resultatet från litteraturstudien och intervjuerna visade att det är främst sex faktorer som påverkar elevers motivation, dessa är: läraren, arbetssättet, delaktigheten i undervisningen, dialogen i undervisningssammanhanget, nyttan med kunskapen samt intresset för ämnet. I våra intervjuer framkom även att de elever som hade ett mål med sin utbildning också hade en högre grad av motivation. Studien visade även vikten av att lärarna betraktar eleven ur ett helhetsperspektiv och möter eleven utifrån dennes aktuella förutsättningar.

  Avslutningsvis har vi genom undersökningen kommit fram till att en väg för att bibehålla och höja elevers motivation är att få dem aktiva och delaktiga i undervisningen.

  Nyckelord: elever, motivation, lärarens roll, delaktighet, aktiva, arbetssätt, intresset och

  nyttan med kunskapen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111.
  Björk, Emelie
  Örebro University, Department of Education.
  Islam i religionsundervisningen: En kvalitativ studie om muslimska elevers uppfattning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Björk, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Kempi, Michael
  Örebro University, Department of Education.
  Hot och våld mot lärare i grundskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Rubrik: Hot och våld mot lärare i grundskolan

  Författare: Björk, Maria och Kempi, Michael.

  Utgivningsinstitution: Pedagogiska institutionen

  Årtal: 2005

  Syftet med denna studie var att undersöka några lärares upplevelser av hot och våld från elever. I inledningen beskriver vi att vårt intresse för detta ämne uppstått ur personliga erfarenheter samt en debatt i media. I bakgrunden följer hur rådande lagstiftning ser ut, läroplaner, lärares etik, svensk- och utländsk rapportering, hur hot och våld drabbar den offentliga sektorn samt vilka effekter som följer av hot och våld. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer och förstärkte med en textanalys av fackpress och dagstidningar. Vi har valt en hermeneutisk utgångspunkt. Resultatet består av två del, en textanalys och en intervjudel. I textanalysen identifierar vi sex kategorier, ”vem bär skulden för problemet med hot och våld mot lärare?”, ”orsaken till problematiken med hot och våld”, ”kulturella skillnader”, ”skyddsombudens arbete och situation i skolan”, ”det fysiska våldet” samt ”det våldsförebyggande arbetet på skolorna är viktigt”. I intervjuanalysen fann vi tio kategorier i lärarnas upplevelser. Dessa var ”upplevelser av hot och våld”, ”orsaken till problematiken med hot och våld i skolan”, ”påverkar ålder och kön”, ”hur kan man motverka utvecklingen med hot och våld?”, ”släta över jobbiga situationer – ett vanligt förekommande fenomen”, ”språkbruket”, ”hur upplever lärare stöd från kollegor och ledning?”, ”kulturella problem i skolan”, ”polisanmäla eller ej?” samt ””fysisk kontakt.

  Vår slutsats är att våldet är vanligt förekommande men att bilden i media är alltför ensidig. Det är bara en liten del av eleverna som står för merparten av hot och våld. Lagstiftningen är otydlig och lagtexterna behöver ses över för att ge läraren bättre stöd. Det måste forskar mer inom området för att skapa en medvetenhet hos politikerna och på det viset få mer resurser till skolan.

 • 113.
  Björklund, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Holmgren, Cecilia
  Örebro University, Department of Education.
  Johansson, Eleonore
  Örebro University, Department of Education.
  Hur används läromedel i lärarens arbete?: En kvantitativ studie med kvalitativa inslag med fokus på läroböcker2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en enkätundersökning bland lärare i grundskolans senare år undersökte vi i vilken utsträckning och hur lärare använder läromedel samt hur de anser att de kan möjliggöra elevers lärande. Vi kan utifrån vår undersökning se en marginell skillnad i vilken utsträckning lärarna använder läroböcker i planeringen av sin undervisning respektive i sin undervisning. De flesta lärare väljer själva vilket läromedel de vill använda sig av och en majoritet anser att skolans ekonomi påverkar valet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 114.
  Björkman, Lisa
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Lundstedt, Therese
  Örebro University, Department of Education.
  Dialogprocess för lärande i ett företag: En kvalitativ studie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Björn, Wilhelm
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Amouzandeh, Maryam
  Örebro University, Department of Education.
  Hur lärarrna planerar sitt arbete utifrån demokrati- och värdegrundsfrågor: En jämförelse mellan studieförberedande och yrkesförberedande program2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det här examensarbetet handlar om ämnet samhällskunskap, demokratibegreppet och därtill kommer vi även att undersöka hur gymnasielärare arbetar med samhälls- och värdegrundsfrågor.

  Under vår utbildning på lärarprogrammet med inriktning samhällskunskap har vi läst om demokratiska aspekter och hur och varför dessa behövs för att kunna fostra demokratiska medborgare. Skolverket tar i rapporten ”Ung i demokratin” upp en viss skillnad i gymnasieelevers kunskaper kring demokrati. Skillnaden som sådan ligger mellan elever på studie-, och yrkesförberedande program, där den senare gruppen har något större demokratisk kompetens. Detta väckte en nyfikenhet hos oss för att ta reda på om orsakerna till detta kan spåras till lärarnas sätt att undervisa i demokrati och värdegrundsfrågor.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samhällskunskapslärare på ett studieförberedande respektive ett yrkesförberedande program planerar sin undervisning med anknytning till det demokratiska uppdraget/värdegrunden. Vilka fakta och uppfattningar av demokrati och värdegrund uttrycks i undervisningen?

  Vi har valt att intervjua lärare och få höra deras resonemang kring de arbetssätt som de använder sig av. I uppsatsens resultat kan vi se att lärarna på de två typerna av program har liknande förhållningssätt när det kommer till samhällskunskapsundervisningen och de har lagt lika vikt på demokratiaspekter. De har både talat om och arbetat med demokratifrågor för att ge eleverna en bild av vad det innebär att vara en demokratisk samhällsmedborgare.

  Vi förstår det som att lärarnas planering av samhällskunskapsundervisning utifrån demokrati- och värdegrundsfrågor grundades på den gällande kursplan och läroplan. Vi anser att mer livskunskap i skolan med värdegrundsövningar är nödvändigt men vi tycker att skillnaden i elevers kunskaper kring demokrati har andra faktorer såsom vänskapskrets, familj och medial påverkan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 116. Bladh, Gabriel
  et al.
  Boman, Mattias
  Emmelin, Lars
  Ernerfeldt Burman, Lena
  Haraldson, Anna-Lena
  Henningsson, Silvia
  Lindhagen, Anders
  Lundmark, Linda
  Mattsson, Leif
  Müller, Dieter K.
  Norman, Johan
  Petersson Forsberg, Lena
  Sandberg, Mattias
  Stenseke, Marie
  Öhman, Johan
  Örebro University, Department of Education.
  Vara i naturen: varför eller varför inte? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en av fyra rapporter som ger en översiktlig bild av resultaten från en nationell enkätundersökning om friluftsliv och naturturism i Sverige. Studien är genomförd av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Resultaten som presenteras här fokuserar bl a på vilka som är ute i naturen och vilka aktiviteter man ägnar sig åt.

 • 117.
  Blom, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Fristedt, Emma
  Örebro University, Department of Education.
  Matsituationen i förskolan som språklig arena2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118.
  Bokenblom, Mathilda
  Örebro University, Department of Education.
  Vad fattas för att eleverna ska fatta det de inte fattar i matte- och so-undervisningen?: En didaktisk studie om språkligt svåra moment för elever med utländsk bakgrund i ämnena matematik och so.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är ett mångkulturellt land. Den svenska skolan bör därför utformas på ett sätt som gör att alla oberoende av språklig- eller kulturell bakgrund kan förstå och tillgodogöra sig undervisningen. Elever med utländsk bakgrund klarar sig dock sämre i den svenska skolan än vad elever med svensk bakgrund gör.

  Uppsatsens syfte är att studera vilka moment, och varför just de upplevs vara svåra inom matematik och so-ämnena för elever med utländsk bakgrund. Vidare undersöks vem som har ansvar för att eleverna ska förstå och ha möjlighet att ta till sig undervisningen och hur gynnsamma förutsättningar kan skapas för eleverna i deras lärandeprocess.

  Arbetet bygger på en kvantitativ enkätstudie med 338 elever i skolåren 8-9 och en kvalitativ intervjustudie med tre lärare Det framkommer att en dubbelt så hög andel elever med utländsk bakgrund som elever med svensk bakgrund upplever de undersökta matematikmomenten vara svåra och att en dubbelt till nära sexdubbelt så hög andel elever med utländsk bakgrund som svensk bakgrund upplever att de undersökta so-momenten är svåra. Anledningarna till dessa resultat är huvudsakligen att språk och kunskapande går hand i hand, ämnena kräver ett stort ord- och begreppsförråd, god läsförståelse samt stora förkunskaper.

  Vidare visar studien att alla lärare har ansvar för elever med utländsk bakgrunds lärande men att huvudansvaret för elevernas språklärande ligger på svenska som andraspråksläraren och modersmålsläraren. Gynnsamma arbetssätt som framträder i studien är bland annat litteraturläsning, ord och begreppsförklaringar i dess sammanhang, tillvaratagandet av elevernas förkunskaper, rekvisitans roll och betydelse för förståelsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119.
  Boman, Petter
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pedersen, Frank
  Örebro University, Department of Education.
  Skolutveckling, Problemlösning eller Muntration?: En innehållsanalys av några texter om fortbildning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka talet om fortbildning i en fortbildningskatalog som riktar sig till språklärare på gymnasienivå. Vi har fokuserat kurser som riktar sig till lärare med engelska som undervisningsämne. Utgångspunkten för vår studie är frågan om vilken syn på fortbildning och kunskap som kommer till uttryck i materialet och vem som vinner mest på fortbildningen: den enskilde individen eller kollektivet? Vi tror att det sätt på vilket ett fortbildningsmaterial presenteras kan påverka hur materialet används, och därmed få konsekvenser för både lärare och elever. Vi vill utveckla ny kunskap om fortbildning och även bidra med en referenspunkt, en ögonblicksbild, för vidare forskning på området.

  Genom att presentera en historisk tillbakablick av fortbildningen av lärare i Sverige från mitten av 1800-talet och fram till idag, 2007, placerade vi vår uppsats i en kontext ur vilken vi hämtade utgångspunkterna för vår undersökning. Vi läste och tolkade sedan, med Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som ansats, åtta utvalda texter ur en fortbildningskatalog.

  Vårt resultat visade att fortbildningen är situerad, omöjlig att kategorisera, och kan ha många olika innebörder. Vidare tolkade vi att talet om fortbildning i vårt analysmaterial kom till uttryck främst i form av individuell utveckling, behovsmättnad och muntration.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 120.
  Boman, Ylva
  Örebro University, Department of Education.
  Har tolerans och öppenhet någon gräns?2007In: Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet / [ed] Tomas Englund, Göteborg: Daidalos , 2007, p. 241-272Chapter in book (Other academic)
 • 121.
  Boman, Ylva
  Örebro University, Department of Education.
  Några aspekter av Habermas modernitetskritik2007In: Erfarenheter av pragmatism / [ed] Ylva Boman, Carsten Ljunggren, Moira von Wright, Lund: Studentlitteratur , 2007, p. 155-190Chapter in book (Other academic)
 • 122.
  Boman, Ylva
  Örebro University, Department of Education.
  Utbildningspolitik i det andra moderna: om skolans normativa villkor2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  What could education and citizenship possibly mean in Swedish political thought in the 21st century? The main question of this thesis is: What are the conceptual and historical conditions to relate education to the political and moral dimensions of citizenship, when society is characterized by pluralism cultural diversity? This overall embracing question is discussed from critical philosophical and theoretical view points and a historical perspective of what characterises the present. The first part (I) of the dissertation deals with the philosophical and theoretical discussion of modernity, using the theoretical perspectives of Michel Foucault and Jürgen Habermas. In the second part (II) the 20th century Swedish educational policy is analysed. And finally, the third part is a discussion on how education can be related to ethical and moral foundations when education as well as politics is characterised by plurality. In other words, the third part (III) is a discussion on the normative conditions of education; I discuss different concepts of community, emphasize the political and argue for a need of a cultural dimension of education and citizenship.

  Education can be seen as one provision (among others) for morally responsible and politically active people - participating in public discourses. The idea of the citizen as a well educated person has had a formative influence on Western educational thought. Even though the citizenship dimension of education has certain historical provisions, this relationship has been formulated in various ways. Education has been related todifferent dimensions of citizenship. The aim of this thesis is to contribute to the discussion on the relation between education, democracy and citizenship, what vaules public education can embrace and on what values public education can be founded.

 • 123.
  Boman, Ylva
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Ljunggren, CarstenÖrebro University, Department of Education.von Wright, MoiraÖrebro University, Department of Education.
  Erfarenheter av pragmatism2007Collection (editor) (Other academic)
 • 124.
  Boman, Ylva
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Ljunggren, Carsten
  Örebro University, Department of Education.
  von Wright, Moira
  Örebro University, Department of Education.
  Variationer av pragmatism2007In: Erfarenheter av pragmatism / [ed] Ylva Boman, Carsten Ljunggren, Moira von Wright, Lund: Studentlitteratur , 2007, p. 13-22Chapter in book (Other academic)
 • 125.
  Borg, Linnea
  Örebro University, Department of Education.
  Lära med och om medier: En diskursanalys av gymnasieskolans medieundervisning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medier har kommit att bli en stor del av vår vardag som tillför oss nya perspektiv och nya ideologier. Deras plats i samhället kan därför beskrivas som förhållandevis omfattande men i skolan ges de bara ett begränsat utrymme. Därmed behövs det en ny syn på vad lärande och kunskap är för att kunna se vilka möjligheter informations- och kommunikationsteknik erbjuder. Syftet är således att studera de diskurser som förekommer i och kring skolans medieundervisning.

  I uppsatsen tillämpas kritisk diskursanalys i syfte att synliggöra lärares förhållningssätt till undervisning med och om medier. Metoden för detta synliggörande utgörs av en enkätstudie som ställdes till lärare i tre olika gymnasieskolor.

  Att medier utgör en betydande del av elevers vardag innebär att undervisningssituationen får ett annat perspektiv i dag än vad den hade förr. I analysen kommer lärarnas inställning och förhållningssätt till denna förändring till uttryck.

  I studien framkom att lärarna inte i någon större utsträckning undervisar om medier. De undervisar däremot många gånger med medier, då de i de flesta fall använder medier som redskap i sin undervisning. Deras inställning är dock att vilja anamma mediepedagogiken - i den mån de vet vad det innebär - där eleverna får möjlighet att reflektera och analysera vad medier står för. Lärarnas egen kraft, tid och vilja samt yttre faktorer såsom till exempel ekonomi sätter däremot ofta begränsningar för det. Olika sätt att tolka styrdokumenten, både av skolorna och av de enskilda lärarna, återger också hur lärarna uppfattar att undervisningen ska bedrivas. Politikers intentioner kan därför uppfattas som mycket svåra att förverkliga och skapar således en mångfald av uppfattningar som kommer till uttryck i klassrummen.

 • 126.
  Borg, Mona
  Örebro University, Department of Education.
  Att vara "en elev i behov av särskilt stöd" - önskemål och verklighet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med min studie var att söka förutsättningar för lärare att möta elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Min bakgrund berör möjliga orsaker till att en elev hamnar i skolsvårigheter och hur specialpedagoger förväntas hjälpa dessa elever. Vidare berörs förutsättningar i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och elevers upplevelser av den traditionella skolan i jämförelse med en alternativ skolmiljö. Med min studie ville jag få fram ytterligare kunskap om hur det kändes att vara en elev i behov av särskilt stöd och att elevernas upplevelser skulle ge ökad kunskap och förståelse för att förbättra lärarnas arbete kring dem och därmed också öka förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd att få en bättre skolgång.

  Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med elever som gick andra året på gymnasiet. Mina intervjuer var halvstrukturerade och utgick från sex teman som jag hade förberett frågor till.

  Intervjusvaren presenterades utifrån fyra kvalitativt skilda beskrivningskategorier.

  Resultatet pekade på att lärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd bör ha goda ämneskunskaper, didaktiska färdigheter och ett empatiskt förhållningssätt. Elevernas upplevelser av grundskoletiden var bland annat utanförskap, bristande rättigheter till undervisning, inlärningssvårigheter i stor grupp och brist på förståelse och engagemang från lärarna. Resultatet gav ett intryck av att skolans organisation och lärarnas kompetens kring elever i behov av särskilt stöd är bristfällig.

  Nyckelord: elever i behov av särskilt stöd, skolsvårigheter, liten undervisningsgrupp, förhållningssätt

 • 127.
  Borg, Paulina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Johnson, Carolina
  Örebro University, Department of Education.
  Sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  År 2003 reviderades Lpo 94 och daglig fysisk aktivitet infördes som en obligatorisk del av skoldagen. Utifrån våra tolkningar av Lpo 94 skall daglig fysisk aktivitet genomsyras i alla skolans ämnen för att skapa förutsättningar som stärker barns förmåga att lära och utvecklas. Vår studie syftar därför till att undersöka hur lärare ser på ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och barns inlärningsförmåga.

  I den teoretiska bakgrunden redogör vi för tidigare forskning gällande fysisk aktivitet och dess betydelse för barns inlärningsförmåga. Efter att ha tagit del av tidigare forskning har vi valt att fokusera på olika aspekter som flera av författarna belyser som betydelsefulla för inlärningsförmågan.

  För att besvara vårt syfte har vi genomfört intervjuer med fem lärare. Det visade sig att samtliga lärare menar att det finns ett samband mellan rörelse/fysisk aktivitet och barns inlärningsförmåga då de tyckte sig se positiva effekter hos eleverna efter införandet av daglig fysisk aktivitet. Det framkom bland annat att eleverna genom att röra på sig mår bättre, blir lugnare, kan sitta still och koncentrera sig under en längre tid. De ansåg även att eleverna genom rörelse lättare kan skapa sig sammanhang och verklighetsuppfattning. Lärarna menade att detta och mer därtill främjar förutsättningarna för inlärningsförmågan. Något som lyftes fram under intervjuerna var även motorikens betydelse för koncentrationsförmågan som i sin tur ansågs främja inlärningsförmågan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128.
  Borglund, Marie
  Örebro University, Department of Education.
  Sociala berättelser i praktiken: En studie om att använda sociala berättelser med elever i behov av särskilt stöd2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om användandet av sociala berättelser utanför de autistiska spektra, som det sedan tidigare finns forskning om. Sociala berättelser är små korta berättelser som skall vara skrivna i första person och som syftar till att skapa förståelse kring en social situation. De syftar också till att ge stöd för att ändra ett visst beteende som berör en viss social situation. En social berättelse kan vara skriven med illustrationer, innehålla endast text eller endast innehålla bilder. Detta för att möta den berörda individen där dess förståelse finns.

  Den svenska forskningen om detta ämne är begränsad, vilket leder till min uppsats. Jag vill visa på användandet av sociala berättelser utanför autismspektra. Aktionsforskning har jag funnit som lämplig metod, eftersom jag haft tillträde till forskningsarenan som lärare i olika skolor. I mitt insamlande av material har Birgitta Anderssons bok Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal (2000) varit vägledande. Birgitta Andersson är den som har introducerat användandet av sociala berättelser i Sverige. Mitt empiriska material har insamlats från tre olika fall där eleverna varit i olika situationer, haft olika förutsättningar, befunnit sig i olika åldrar och deras problembild har sett olika ut.

  Effekten av de tre använda sociala berättelserna har delvis varit måluppfyllande, och slutsatsen är att sociala berättelser kan användas utanför de autistiska spektra som det tidigare forskats kring. Jag anser att sociala berättelser är ett verktyg som kan användas som problemlösare i många situationer och med stor mångfald hos användarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129.
  Bornström-Larsen, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Gränsnäs, Sandra
  Örebro University, Department of Education.
  Specialpedagogisk verksamhet: en fallstudie inom den obligatoriska skolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår lärarutbildning så har många tankar och åsikter väckts kring begreppet specialpedagogik och den verksamhet som bedrivs inom ämnet. Idag pratar många om att behovet av specialpedagogisk kompetens har ökat på de flesta skolor i vårt land och kanske var det av den anledningen som lärarstudenter gavs möjligheten att få denna kompetens i sin lärarexamen.

  Specialpedagogiken nämns ofta som ett område utöver den vanliga pedagogiken till för att ge elever i behov av särkilt stöd den stöttning de behöver för att uppnå målen i skolan. Vad karaktäriserar en specialpedagogisk verksamhet? Vad står begreppet specialpedagogik för egentligen? Finns det någon definition? Denna uppsats syftar till att ge en bild av hur en specialpedagogisk verksamhet kan se ut och vad som påverkar dess arbetsformer. Fenomenet studeras genom en empirisk studie, ett antal intervjuer har genomförts med verksamma inom det obligatoriska skolväsendet för att kunna skapa oss en bild över fenomenet.

  Intervjuundersökningen genomfördes på en skola i en liten ort i Sverige. Undersökningen visar att skolan har starka incitament att utveckla en mycket välgenomtänkt specialpedagogisk verksamhet. Visionerna är att bygga upp en verksamhet som har den bredd och kompetens som krävs för att kunna bemöta alla barn, inte den specialpedagogiska verksamheten enskilt, utan som en del av den stora verksamheten. Det finns en strävan mot att utveckla en verksamhet som kan ge barnen, utifrån deras behov, det stöd de behöver. Det finns en viss traditionsbundenhet inom skolans värld som många gånger försvårar utvecklings- och förändringsarbete men skolan vi undersökt är ett bra exempel på hur en verksamhet med rätt medel och arbete kan bryta dessa.

 • 130.
  Boström, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Velander, Eleonor
  Örebro University, Department of Education.
  Om pedagogers möte med elever som har annat modersmål än svenska: -En intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 131.
  Bouvin, Jennie
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Sunner, Anna
  Örebro University, Department of Education.
  Bergh, Ann
  Örebro University, Department of Education.
  Betydelsen av barns rollek - ett pedagogperspektiv -2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa pedagogers inställning och uppfattning om barns rollek i dagens förskola. Studien innehåller bl.a. ett historiskt perspektiv på förskolan, delar från förskolans styrdokument samt olika forskares syn på hur pedagogens förhållningssätt påverkar barns rollek.

  Uppsatsens olika frågeställningar handlar om vilken betydelse pedagogens roll och inställning har till barns rollek och om rolleken används som ett medvetet pedagogiskt verktyg. Undersökningen baseras på tolv intervjuer av förskollärare från fyra olika förskolor i mellan- Sverige. Resultatredovisningen består av en sammanställning av pedagogernas intervjusvar samt citat från dem. Utifrån resultatredovisningen för vi en diskussion samt jämför pedagogernas intervjusvar mot vad olika forskare anser om rolleken.

  Vi kan, efter genomförda intervjuer av pedagoger, konstatera att pedagogens förhållningssätt och inställning till barns rollek är av stor betydelse för barnen. Det har dock visat sig att pedagogernas förhållningssätt skiljer sig åt när det gäller sin egen roll i rolleken. Vissa av de intervjuade har själva valt att inta en mer passiv roll till barns rollek. Andra pedagoger menar att den vuxne är viktig för att rolleken skall utvecklas positivt. Utifrån resultatet anser vi att rolleken används av pedagogerna som ett medvetet pedagogiskt verktyg.

  Av vår studie kan vi dra slutsatsen att barns rollek har en mycket stor betydelse för både barn och pedagoger i dagens förskola.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132.
  Bramfors, Sofia
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Björnmo, Sara
  Örebro University, Department of Education.
  Förståelse och inlevelse: En textanalytisk studie av två läroböcker i religionskunskap för gymnasiet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Skolan kan sägas ha två primära och med varandra sammankopplade uppgifter: att förmedla kunskaper och att förmedla grundläggande demokratiska värden. Att vårt samhälle har förändrats genom sekularisering och ökad pluralism gör att skolans uppgift att skapa förståelse, tolerans och inlevelse för andra människor har blivit allt mer angelägen. För förverkligandet av skolans båda uppgifter spelar läroboken fortfarande en framträdande roll. En viktig fråga är om läroböckerna i religionskunskap är anpassade för den relativt nya situation som råder i skolan, med mångkulturella och mångreligiösa klassrum.

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån två läroböcker i religionskunskap kan sägas uppfylla läroplanens direktiv om att undervisningen ”skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94, s 3). De frågor som ställs i samband med detta är:

  • På vilket sätt beskrivs religionerna judendom, kristendom och islam i de utvalda läroböckerna?

  • Vad får det sätt på vilket judendom, kristendom och islam beskrivs i de utvalda böckerna för konsekvenser när det gäller elevernas möjligheter att nå upp till läroplanens skrivning om förståelse och inlevelse?

  • Vilken typ av förståelse kännetecknar de utvalda läroböckerna? Är det ett lära om- eller ett lära av- perspektiv som förmedlas?

  Den metod som används i studien är en form av textanalys som fokuserar textens innehållsmässiga aspekter. I analysen anläggs ett perspektiv som kan sägas vara konstruktivistiskt och kritiskt. De böcker som är föremål för analys, Hela livet samt Söka svar, är båda läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan, kurs A och B, och har tillkommit efter den senaste läroplanen, Lpf 94. De religioner som studeras närmare är judendom, kristendom samt islam.

  Resultatet av studien visar att de båda böckerna som undersöks på olika sätt kan sägas ha brister när det gäller uppgiften att främja förståelse och inlevelse. Problemet med Hela livet har med dess innehåll att göra: på ett kategoriskt sätt framställs kristendomen positivt och islam negativt medan judendomen framställs mer neutralt. Svagheten med Söka svar har mer att göra med dess utformning och stil. Boken liknar en liten uppslagsbok med sakligt hållen information. Risken med detta framställningssätt är att förståelse och inlevelse motverkas. De slutsatser som kan dras av studien är att tidsandan med dess diskurs på ett påtagligt sätt har satt sin prägel på läroböckerna. Detta visar sig framförallt tydligt i framställningen av islam.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133.
  Bravell, Daniel
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Jackson, Mattias
  Örebro University, Department of Education.
  Den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan: med fokus på lärandesituationen i skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skolor som arbetar med medveten motorisk träning bedriver denna verksamhet. Vidare ville vi undersöka hur pedagoger beskriver och motiverar sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga samt hur medveten motorisk träning påverkar elevernas lärandesituation i skolan.

  Genom att intervjua fem pedagoger har vi tagit reda på deras tankar och erfarenheter kring den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan med fokus på inlärningssituationen i skolan. Undersökningens resultat tyder på att rörelseträning har effekt vid lärande för barn med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter samt att det finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Pedagogerna är eniga om att motorisk träning är positiv för elevens hela lärandesituation.

  Samtliga barn är enligt pedagogerna i undersökningen i behov av daglig fysisk aktivitet för att utveckla de motoriska färdigheterna. Samtidigt hävdar de att den medvetna motoriska träningen för barn med motoriska svårigheter bör vara individanpassad med en tydlig progression där de grundmotoriska övningarna anpassas till elevernas utveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Broadley, Lisa
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Lager, Erika
  Örebro University, Department of Education.
  Att kommunicera med kroppen.: En studie av gymnasielärares icke-verbala kommunikation.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människors sätt att kommunicera utgörs av verbala och icke-verbala uttryck. De verbala uttrycken står för det talade och skrivna ordet medan de icke-verbala uttrycken består av röst, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Arne Maltén (1998) menar att det är de icke-verbala uttrycken som är den största informationskällan för att vi ska kunna förmedla och mottaga olika budskap. Eftersom det utgör en sådan stor del av det vi kommunicerar har vi valt att studera hur fem gymnasielärares icke-verbala uttryck ser ut under genomgång, detta har undersökts genom observationer. Resultatet av observationerna visar att lärarna överlag var duktiga användare av de icke-verbala uttrycken. Vidare ansåg vi det intressant att höra av eleverna själva, vad som får dem att tycka att en genomgång är intressant. Vi valde att intervjua eleverna i grupper för att skapa ett så öppet samtal som möjligt. Utifrån elevernas svar fick vi ett innehållsrikt och intressant material. Eleverna angav flera bidragande faktorer till varför en genomgång blir intressant, i resultatdelen har de bildat kategorier. Några av dessa är; den ämnespassionerade och pedagogiska läraren, lärarens personlighet och sätt, den uppmuntrande och engagerade läraren samt lärarens röst och kroppsanvändning.. Resultatet från både observationerna och intervjuerna har analyserats och diskuterats i uppsatsens avslutande avsnitt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 135.
  Brodin, Linn
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Olsson, Anna
  Örebro University, Department of Education.
  "Hon vill ju bara få oss att tänka, liksom": Om skrivutveckling och respons i grundskolans senare år2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skolforskning talas om skrivprocess och om att vara medveten om hela skrivandets förlopp, från första utkastet till den färdiga produkten. I kursplanen för svenska står att ett av de viktigaste uppdragen är att skapa möjligheter för eleverna att utveckla sin förmåga kring skrivande, både genom att lära sig bearbeta sina texter men också genom att ta del av vad andra har att säga om texten. Det vill säga, både utvecklas i sin skrivprocess och sitt responsgivande och - tagande.

  Den här uppsatsens syfte var att studera en del av interaktionen mellan lärare och elev, närmare bestämt den respons som lärare ger elever på deras skrivna texter i ämnet svenska samt hur eleverna uppfattar denna respons. Eftersom responsen är en del av arbetet med elevers skrivutveckling har vi även valt att studera hur lärare tänker kring och arbetar med detta. Som metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer samt klassrumsobservationer. Vi har intervjuat tre svensklärare som arbetar i grundskolans senare år för att få veta hur de tänker kring responsgivning och elever skrivutveckling. Vi var också intresserade av att få veta hur de arbetade med respons och skrivutveckling. För att få en bredare bild och underbygga våra intervjuer vistades vi också i klassrummet vid ett tillfälle hos varje lärare. Vid dessa tillfällen intervjuade vi också eleverna för att få veta hur de resonerar kring sin egen skrivutveckling och den respons de får av sina lärare. Totalt intervjuades tio elever i grupper om tre till fyra elever i varje grupp.

  I den forsknings som bedrivs och bedrivits (främst i Norge och USA) kring skrivprocess och responsgivning framkommer det att det är viktigt att eleverna får respons på sitt skrivande löpande under sitt textskapande för att utvecklas i sitt skrivande.

  Vi har sett i vår undersökning att de lärare vi talat med alla använder sig av respons, dock på lite olika sätt och i olika utsträckning. Alla lärare ger dock främst respons först på den färdiga texten, då ofta i skriftlig form. Ibland förekommer respons även under arbetets gång och då främst när eleverna själva ber om det. Eleverna å sin sida ser ofta responsen som ges på den färdiga texten som ett omdöme och betyg och inte främst som ett led i deras egen skrivutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 136.
  Broman, Filip
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Dahlström, Sebastian
  Örebro University, Department of Education.
  Wendt, Rikard
  Örebro University, Department of Education.
  Idrott och Hälsa i särskolan: en studie om idrottslärare i grundsärskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa villkoren för idrott och hälsa i grundsärskolan. Fokus ligger då på hur och om de mål som finns i kursplanen i idrott och hälsa för grundsärskolan uppfylldes i idrottsundervisningen. Vidare är ett delsyfte att belysa hur idrottslärare inom grundsärskolan ser på inkludering i grundskola och grundsärskola.

  Vi har genomfört åtta intervjuer med idrottslärare som är verksamma i grundsärskolan. Vår intervjuguide är uppbyggd kring sex teman med ett antal underfrågor. Dessa teman är: mål med undervisning, medel för att uppnå en god idrottsundervisning, elevers deltagande i idrottsundervisning, uppfylla kursplanens obligatoriska mål, inkludering i grundskola och grundsärskola samt särskolans framtid.

  Resultatet visar att samtliga lärare uppfyller kursplanens mål mer eller mindre. Att kursplanen ses som tolkningsbar är för vissa lärare räddningen för att uppfylla målen. Ett problemområde är simundervisningen, vilket oftast relateras till begränsad tillgång till simhall. Att utgå från elevens starka sidor och försöka finna alternativa lösningar i idrottsundervisningen beskrivs som viktiga komponenter för att utveckla eleverna på ett optimalt sätt. Assistentens roll i idrottsundervisningen är av stor betydelse både för att underlätta för läraren och eleven. Vidare visar resultatet att inkludering är något som samtliga lärare ställer sig positiva till. Inkludering ses även som en möjlig framtida utveckling för särskolan.

 • 137.
  Bylin, Charlotte
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Folvik-Nilsson, Anna
  Örebro University, Department of Education.
  Barns kulturskapande: En etnografisk studie om förskolebarns interaktion2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the research presented in this thesis is to study how interactional strategies are used by children and what these strategies mean or imply in the preschool cultural context. The theoretical point of departure in the study is the socio-cultural perspective (William Corsaro, Roger Säljö, Jim Wertsch). The study is a contribution to the field of research that focuses upon contextual issues and an overall way of seeing the child. This is in opposition to the strong traditional psychological perspective in the development of the child, where a focus upon the individual dominates in special education. This ethnographic study aims to answer the following research questions; What interactional strategies are co-constructed by the children in preschool play? How do the interactional strategies influence the creation of culture in preschool play? The children, 3-5 years olds, and their play situation were in focus. Participant observations and video recordings of preschool play constituted the empirical material. These were analysed through a “child perspective” to understand interactional strategies in a cultural context.

  Detailed transcriptions, CA (Conversation Analysis, Per Linell) of the empirical material highlights that interactional strategies can be categorised under the following themes; Taking turns, Protecting play, Dividing roles, Understanding roles and Confirming play themes. These themes furthermore, give rise to three common central elements: Interaction space; the children create a common space to interact that they defend and protect; Role dividing is a starting point in interaction and is an important part in producing and reproducing play; Meaning-making, the children’s common play leads to interaction and the space and roles are safe and confirmed.

  The results indicate that interaction includes verbal and nonverbal elements. The children’s use of artefacts’ plays an important role in the interaction, meaning-making and cultural expressions that they create and reproduce in the preschool context. Through these themes an explanatory model is presented with the aim of highlighting the strategies that influence the creation of culture. The explanatory model shows relationships between aspects of culture-making in children’s interaction. The use of artefacts in interactional strategies presented here influence and plays an important part in the common meaning-making and can therefore be seen as an expression of culture.

  Key Words: Ethnographic study, Socio-cultural Perspective, Culture-making, Interactional Strategies, Artefacts’, Preschool play

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 138.
  Bylin, Johan
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Vadlin, Cecilia
  Örebro University, Department of Education.
  Lika barn, leka bäst?: En studie om flickors och pojkars lek på förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Bylund, Linus
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Tjärnberg, Christer
  Örebro University, Department of Education.
  Samhällskunskap och demokrati: Den normativa och den funktionalistiska demokratisynen inom samhällskunskap2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige sjunker valdeltagandet till riksdagen och allt färre medborgare engagerar sig politiskt, och denna tendens är särskilt tydlig bland ungdomar. Skolan har en viktig roll att fostra ungdomar till deltagande i demokratin. Denna uppsats syftar till att problematisera samhällskunskapens roll i detta demokratiarbete, genom att undersöka en liten del av detta område. Uppsatsen innehåller en studie kring hur ett urval av samhällskunskapslärare tänker kring sin undervisning om demokrati inom samhällskunskap A och hur deras läroböcker hanterar demokratiområdet. Den undersökningen relateras till två demokratisyner som är den normativa och den funktionalistiska. Undersökningen relateras även till en del av den didaktisk-pedagogiska diskussionen på området som främst representeras av Tomas Englund.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 140.
  Bäck Gustafsson, Ingela
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Edwards Molander, Ann-Sofi
  Örebro University, Department of Education.
  Jag är jag, jag vet att jag har myror i brallan och svårt att sitta still.: Elevers beskrivningar av hur diagnosen har förändrat deras skolgång.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skollagen (1985:1100) påtalar att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning oavsett förutsättrningar. Skolan har ett stort ansvar att tillgodose alla individers behov. att styrdokumenten har dessa intentioner har gjort att diagnostiseringen har ökat som en effekt av ekonomiska begränsningar. diagnoser har varit ett påtryckningsmedel vid resurstilldelning inom skola och de elever som idag har resurs har oftast en diagnos. Vi har blivit intresserade av elevers egna beskrivningar av diagnoser i skolmiljön. Syfte med denna uppsats är att öka kunskapen om elevers perspektiv på diagnoser genom barnintervjuer. fokus ligger på att belysa om elever beskriver att deras skolgång förändrades efter att de fått en diagnos.

  I uppsatsen behandlas de nationella styrdokument som styr skolans ansvarsområde för barn i svårigheter. Uppsatsen åskådliggör också olika perspektiv som finns inom specialpedagogiken samt olika forskares syn på diagnoser och den historiska bakgrunden till hur man använt sig av diagnoser under 1900-talet.

  Intervjustudien visar att stödet till eleverna efter en diagnostisering främst består av kompensatoriska åtgärder. Stöd ur ett relationellt perspektiv förekommer också, men främst på gymnasienivå på anpassad skola.

  Studien bidrar med att göra elevers röster hörda. Det framkom i elevernas berättelser att de har insikt om hur skolsituationen skulle kunna förbättras. att lyssna till elever och ta tillvara deras kompetens kan öppna ögonen för hur verksamheter skulle kunna omformas för att bättre möta elever i svårigheter.

 • 141.
  Bäcklund, Annalena
  Örebro University, Department of Education.
  Män som minoritet i en partriarkal organisation2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med den här intervjustudien är att undersöka hur män själva uppfattar sin roll som lärare. Metoden för undersökningen har varit intervjuer med tre manliga paedagoger. Den litteratur som har legat till grund för undersökningen hävdar att män i verksamheten antingen underkastar sig den kvinnliga dominansen i yrkesgruppen, avancerar till arbetsledare eller lämnar yrket helt för att söka sig ett arbete med högre status och lön. Slutsatsen av den här undersökningen visar att de män som ingått i den här undersökningen ser sig själva som jämställda med sina kvinnliga arbetskamrater och de ser behovet av blnadad yrkesgrupp ur både elev- och arbetsmiljöperspektiv.

 • 142.
  Bäckryd, Christophe
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. Örebro University. Örebro University, Department of Education.
  Lundqvist, Joel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. Örebro University. Örebro University, Department of Education.
  Religionskunskap - en tolkningsfråga?: En hermeneutisk kvalitativ lärarintervjustudie om det gymnasiala religionsämnets innehåll utifrån ett didaktiskt perspektiv2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats är att analysera olika tolkningsramar i gymnasieskolans religionsundervisning gällande innehåll, vilka tolkningsramar för ämnet kan vi urskilja i den tidigare forskningen och vilka tolkningsramar kommer till uttryck i lärares tal om religionsundervisning? Anledningen till detta syfte handlar framförallt om att vi uppfattar Skolverkets ämnesbeskrivning som mycket tolkningsbar och ämnet skulle därför med stor sannolikhet kunna tolkas olika av olika lärare.Vårt tillvägagångssätt har varit följande. Genom analys av tidigare forskning, som vi kallar studie 1, har vi skrivit fram tre tolkningsramar. Med tolkningsram åsyftas ett förhållningssätt till religionsämnet med fokus på vilken utgångspunkt man tar i undervisningen. Efter detta kommer en intervjustudie som vi kallar för studie 2. Vi har intervjuat fyra gymnasielärare i religionskunskap och här analyseras dessa intervjusvar. Vi förhåller lärarnas resonemang till de tre framskrivna tolkningsramarna efter hur vi tolkar deras svar. I en avslutande diskussion gör vi en jämförelse mellan den tidigare forskningen, studie 1, med resultatet, studie 2 och söker finna likheter och olikheter. Under diskussionen landar vi också i en rubrik med namnet Ämnets tolkningsbarhet/komplexitet där vi diskuterar frågan huruvida lärarna besitter tolkningsramar och hur de tolkar ämnet.Genom vår uppsats kommer vi fram till att det råder en komplexitet vad gäller lärares olika tolkningar av religionsämnet. Som vi uppfattar det utgår lärarna både från objektet och subjektet i sin undervisning. Med detta menar vi att de utgår dels från stoffet, innehållet men också utifrån eleven, hans/hennes frågor och funderingar. Vi kan också se tendenser till en undervisning som pendlar mellan objekt och subjekt. Vi finner också ett för oss oväntat stort fokus på religionerna. Detta verkar vara en följd av det mångkulturella samhället och viljan att motverka fördomar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143.
  Bäckström, Malena
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Rydberg, Annelie
  Örebro University, Department of Education.
  En studie om specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Föreliggande uppsats bygger på en intervjustudie av tre verksamma specialpedagogers enskilda berättelser av hur de i sin respektive yrkesutövning arbetar som kvalificerade samtalspartners i pedagogisk handledning.

  Vårt syfte med studien har varit att belysa vad uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan innebära för specialpedagogen.

  Uppsatsen består av en litteraturstudie samt en kvalitativ undersökning, vars resultat vi relaterar till ett antal systemteoretiskt centrala begrepp för handledning. Genom litteraturstudien kan vi se att syftet med pedagogisk handledning är att i någon form utveckla yrkesmässig kompetens. Då begreppet handledning är närbesläktat med andra begrepp såsom konsultation och rådgivning blir det svårdefinierbart. För att kunna särskilja innebörden av de olika begreppen krävs att syftet med varje specifik handledningssituation tydliggörs. Helhet, relationer, här- och- nu- tänkande, cirkularitet, kvalité och möten mellan olika system utgör centrala begrepp för handledning sett ur ett systemteoretiskt perspektiv. Då vi relaterar intervjumaterialet i sin helhet gentemot ovanstående sex begrepp kan vi se betydelsen av dessa här löpa som en röd tråd.

  Resultatet av studien visar att det är svårt att finna något enhälligt svar på den faktiska innebörden av uppdraget, för det för specialpedagogen, kvalificerade samtalspartnerskapet. Vi kan ändå utifrån vår tolkning av intervjudeltagarnas uttalanden se betydelsen av den kvalificerade samtalspartnern som stöd för utveckling liksom vikten av ett medvetet förhållningssätt hos denna. Då uppdraget saknar definition blir det ofta upp till varje enskild specialpedagog själv att tolka och utforma innebörden av hur examensordningen för specialpedagogen uttrycker uppdraget som kvalificerad samtalspartner.

  Nyckelord: Specialpedagog, kvalificerad samtalspartner, handledning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144.
  Bäckström, Sara
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Hellsing, Paula
  Örebro University, Department of Education.
  Den individuella utvecklingsplanen: Lärare och föräldrars beskrivningar av IUP samt en anlys av hur föräldrar positioneras2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Béve, Jenny
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Söderberg, Maria
  Örebro University, Department of Education.
  Undervisningsstrategier i grundskolans no-undervisning- en intervjustudie: ”Dom går in och dom vill göra bomber, får dom inte göra det, så vill dom elda någonting2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Vi har intervjuat tre lärare som undervisar i naturorienterande ämnen i skolans senare år i syfte att få inblick i några av de undervisningsstrategier som de använder sig av med fokus på kommunikation och elevernas skrivande. När det gäller elevernas skrivande så finner vi att forskning gällande skrivande i naturorienterandeämnen ger en bild av att man är dålig på att utnyttja skrivandet som en resurs i undervisningen och att man sällan för en dialog kring de texter eleverna skriver. De lärare vi intervjuat visar dock en vilja att söka vägar för att förnya och utveckla sin undervisning när det gäller elevernas skrivande. De jobbar alla aktivt med att utveckla nya undervisningsformer och försöker finna sätt att lösa de problem som uppstår. Vi har också intresserat oss för hur olika lärande perspektiv ( behaviorism, kognitivism och det sociokulturella perspektivet) kommer till uttryck när lärarna beskriver sin undervisning. De slutsatser vi kan dra efter att ha analyserat intervjuerna med de tre lärarna är att de alla arbetar aktivt med att utveckla sin undervisning och att det går att finna spår av olika lärande perspektiv i varje enskild intervju även om de kan skilja sig något från varandra när det gäller hur väl de olika perspektiven kommer till uttryck. Men det är inte bara lärarnas undervisningsstrategier som ligger till grund för hur lektionerna i naturorienterande ämnen gestaltar sig. Lärarna i våra intervjuer menar att eleverna har andra förväntningar på undervisningen i naturorienterande ämnen jämfört med de förväntningar de har på undervisningen i svenska och samhällsorienterandeämnen.

 • 146.
  Carlquist, Carina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Hervidson, Caroline
  Örebro University.
  Modersmålets betydelse för elever med annat språk än svenska2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 147.
  Carlsson, Elin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Jerngren, Emma
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares syn på hur stress påverkar elevers hälsa: - en intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna C-uppsats är att belysa hur lärare ser på hur stress påverkar elevers hälsa. I en kvalitativ intervju undersöks det hur lärarna ser på hälsa och stress. Det undersöks även om lärare arbetar kring elevers upplevelser av stress. Området undersöks med en hermeneutisk ansats med hjälp av tre kvalitativa intervjuer. Valen av lärare grundar sig på att det ska förekomma olikheter på invidnivå. De frågeställningar undersökningen utgår från är:

  • Hur ser lärare på elevers stress i skolan i relation till hälsa?

  • Hur arbetar lärare med stress i skolan?

  I uppsatsen belyses stress relaterat till hälsa. Inledningsvis tar uppsatsen upp hur barns livssituation ser ut, i förhållande till hälsa och stress. Sedan belyses olika aspekter på hälsa och stress, för att beskriva begreppens komplexitet. Hälsa och stress beskrivs utifrån patogent och salutogent synsätt. Dessa har i sin tur samband med fyra olika perspektiv som det går att se hälsa och stress utifrån. I delen som behandlar aspekter på hälsa och stress tas också begreppet stressorer upp, det vill säga de orsaker som kan leda till stress. Fortsättningsvis presenteras elevers synvinkel av vad som är stressande för dem, utifrån vad andra undersökningar visar. Även åtgärder i skolan berörs och begreppet förebyggande arbete och stresshantering utreds. I analysen åskådliggörs resultaten och dessa sammanförs med vad den tidigare forskningen visar.

  De generella slutsatserna av resultatet är att lärare inte är medvetna om att elever kan uppleva mycket stress i skolan. I undersökningen kommer lärarna fram till faktorer som kan orsaka stress, exempelvis relationer och hemsituationen. Dessa kopplas dock inte direkt till stress. Lärarna anser att stress påverkar lärandet, men då handlar det om stress som uppstår i lärandesituationen och inte vad i elevens livssituation som påverkar. Ytterligare visar resultatet att lärare arbetar hälsofrämjande men inte med stress som syfte. Därmed blir kontentan att lärarna främst arbetar förebyggande mot stress, men inte med hanteringen av den.

 • 148.
  Carlsson, Jessica
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Löfving, Malin
  Örebro University, Department of Education.
  Bilden av den självständige mannen och den missnöjda kvinnan: - en studie av samhällskunskapsläroböcker från tre läroplanseror2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en bildanalys som undersöker hur män och kvinnor har avbildats i samhällskunskapsläroböcker från 1969 och framåt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 149.
  Carlsson, Margareta
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pahlstad, Camilla
  Örebro University, Department of Education.
  Elevers inställning till matematik: en enkätstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om elevers attityd till ämnet matematik. Syftet med arbete var att belysa inställningen hos elever om ämne och undervisning. Vår vilja var även att se om attityderna skiljer sig beroende på kön och ålder vilket vår erfarenhet säger oss att den gör. Genom undersökningen försökte vi också klargöra om eleverna har kännedom om kursplanen i matematik samt vad som krävs av dem för att bli godkända i ämnet. Vårt val föll på en kvantitativ undersökning där två olika elevgrupper fick delta i en enkätstudie. Med hjälp av enkäten som besvarades av ett antal elever i skolår 5 och skolår 9 kom vi fram till att inställningen till ämnet varierar. Majoriteten av alla elever i undersökningen tycker matematik är ett viktigt ämne men det var en tydlig skillnad i inställningen mellan de äldre och de yngre när det gäller om matematik är ett meningsfullt ämne. Resultatet visar även att bland dem som anser matematik som ett lätt ämne dominerar pojkar oavsett ålder. Resultatet i enkäten stämmer överens med tidigare forskning om pojkars och flickors olika attityd till ämnet. När det gäller kännedom om innehållet i kursplanen i matematik och vilken kunskap som krävs för godkänt betyg så visar svaren i enkätundersökningen att de flesta av eleverna säger sig ha fått information om dess innehåll. Även här syns variationer i svar beroende på kön och ålder. Majoriteten av eleverna i vår undersökning säger sig ha vetskap om vad de behöver kunna för att bli godkända i matematik.

  Nyckelord: Matematik, inställning, köns- och åldersperspektiv.

 • 150.
  Carlsson, Reidun
  Örebro University, Department of Education.
  En myndighets gestaltning av ett uppdrag: fallstudie av en utbildning kring åtgärdsprogram2007In: Specialpaedagogik: tidskrift for specialundervisning og anden specialpaedagogisk bistand, ISSN 0107-0649, Vol. 27, no 6, p. 57-73Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien som redovisas här är att öka kunskapen om vad som händer när övergripande intentioner, vad avser specialpedagogisk verksamhet, gestaltas i en konkret praktik, nämligen en distanskurs anordnad av Specialpedagogiska institutet. Kursen var en utbildning i att skriva åtgärdsprogram. Vilka synsätt på specialpedagogik uttrycks i kursens material och hur betraktas elevers och föräldrars delaktighet? Hur konstrueras identiteter och vilka identiteter konstrueras i de åtgärdsprogram som skapas i kursen? Dessa frågor utgör utgångspunkter för de empiriska analyserna av kursen och dess material.

1234567 101 - 150 of 885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf