oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Högberg, Josefin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bland alla hörande elever finns jag, som bara hör med ett öra: - elevstrategier för delaktighet i lärmiljön2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Höijer, Sara
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Cakmak, Martina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Från förskola till förskoleklass: En studie om hur samarbetet utformas i övergången mellan två verksamheter2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi uppmärksammat förskollärares samarbete mellan förskola och förskoleklass. Syftet med studien är att belysa hur samverkan tar form i övergången mellan förskola och förskoleklass. Vi behandlar hur förskolor kan arbeta skolförberedande, hur arbetet i förskoleklass startas upp samt vad ett samarbete mellan verksamheterna går ut på. Vi har läst in oss på texter och relevant pedagogisk forskning på området och utifrån detta gjort intervjuer med förskollärare i både förskolan och förskoleklassen. Det resultat vi kommit fram till är att det huvudsakliga samarbete som finns mellan verksamheterna är det som förekommer när barnen ska byta verksamhet. Syftet med detta samarbete är att främja barnens övergång mellan förskola och förskoleklass. Det framkommer att förskollärarna har begränsad insyn i den andra verksamheten och att det inte finns någon ”röd tråd” i pedagogiken dem emellan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar vi att kommunikationen mellan förskollärarna i de båda verksamheterna är ett centralt verktyg för att åstadkomma en bra relation och ett samarbete som gynnar både barnen samt förskollärarnas pedagogiska arbetssätt. Som vi tolkat informanternas svar finns det mycket att utveckla men det största hindret anses vara att tiden inte räcker till. Samtidigt anser flertalet av förskollärarna att de är nöjda med det samarbete som finns och att detta är tillräckligt för att barnen ska känna sig trygga. Vi menar att förskollärarna behöver inse att de kan gynnas av samarbetet och det inte enbart är för barnens skull. Detta tror vi skulle kunna utvecklas med fler kontinuerliga möten och gemensam fortbildning som inte bara berör övergången mellan verksamheterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Israelsson, Matilda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Landin Johnson, Ann Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Skolors syn på samverkan med föräldrar: - en kvalitativ textanalys2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Denna uppsats handlar om synen på arbetet med skola och hem såsom det uttrycks i relevanta studier samt i kvalitetsredovisningar från skolor i Örebro kommun. Syftet med vår studie är att undersöka hur arbetet med föräldrar och skola karaktäriseras och värderas. Metoden vi använt oss av i vår undersökning är kvalitativ textanalys med inslag av diskursanalys. För att få svar på våra frågeställningar har vi granskat olika studier samt forskning inom kunskapsområdet Föräldrar och skola för att se hur relationen mellan skola och hem karaktäriseras. Därefter har vi analyserat kvalitetsredovisningar från 12 kommunala grundskolor i Örebro kommun för att se hur diskursen om föräldrar kommer till uttryck. I vår granskning av kunskapsöversikten har vi funnit att tre perspektiv har särskild inverkan på relationen mellan skola och hem. Dessa perspektiv är samverkan som partnerskap, samverkans baksida (naturliga fiender) samt kulturellt kapital och socioekonomiska faktorer. I vår analys av kvalitetsredovisningarna har vi använt oss av de tre perspektiven för att kategorisera hur arbetet med skola och hem beskrivs.

   

  Resultatet av undersökningen visar att relationen mellan skola och hem är komplex och bör betraktas ur olika perspektiv. Forskning visar att samverkan mellan föräldrar och skola ofta kommer barnet till godo och att föräldrars utbildningsnivå står i relation till barns framgång i skolan. Samtidigt framkommer att det finns en baksida med samverkan och att resursstarka och välutbildade föräldrar kan söka påverka skolan utifrån egna intressen. Dessutom kan föräldrars höga förväntningar på sina barns akademiska framgång påverka barnen negativt i form av stress. Vår granskning av kvalitetsredovisningarna visar att de undersökta skolorna är övervägande positiva till samverkan med föräldrar, och att de lägger in olika innebörder av begreppet samverkan. Vår undersökning visar att skolors ekonomiska förutsättningar har stor betydelse för hur samverkan kan bedrivas, i synnerhet där det föreligger språkliga svårigheter. Vi kan också se hur föräldrars utbildningsnivå i många fall kan relateras till barns måluppfyllelse, även om detta förhållande inte alltid kan betraktas som självklart. Enligt vår tolkning av kvalitetsredovisningarna kan skolors medvetna arbetssätt mot en ökad måluppfyllelse ge goda resultat. Samtidigt har vi sett att en hög utbildningsnivå hos föräldrar inte är en garanti för deras barns framgång i skolan.

   

  Nyckelord: skola, hem, föräldrar, relation, samverkan, information, kvalitet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Janson, Staffan
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Långberg, Bodil
  Svensson, Birgitta
  Sweden: A 30-year ban on physical punishment of children2011In: Global pathways to abolishing physical punishment: realizing children’s rights / [ed] Joan E. Durrant, Anne B. Smith, London: Routledge, 2011, Vol. 51, p. 241-255Chapter in book (Other academic)
 • 155.
  Jansson, Hanna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bergwall, Doris
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  För vem och varför har förskolan samlingar?: En kvalitativ studie om den pedagogiska samlingen på två förskolor2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samlingar är en stor del av verksamheten i förskolan och det här examensarbetets syfte var att få kunskap om vad pedagogers syfte var med samlingen i förskolan samt observerat hur barnagerade i den. Samspelet i samlingarna har diskuterats, likaså barns delaktighet och inflytandei samlingen samt hur samlingar kan bli meningsfulla för alla barn. I läroplanen för förskolan,Lpfö 98, nämns inte samlingen som ett delmoment på förskolan, trots att de flesta förskolor har detta som en central del i sin verksamhet. I våra forskningsfrågor undersökte vi vad fenomenet samling är, vilket inflytande barnen får samt för vem och varför förskolan har samlingar. Examensarbetet inledde med en litteraturbakgrund där vi beskrev tidigare forskning kring samlingar i förskolan. En beskrivning om vad samling är, vad den innebär, form och strukturmen även barns inflytande i samlingen har också presenterats. Till sist presenterade vi vårteoretiska utgångspunkt i undersökningen, som var det sociokulturella perspektivet.För att få svar på våra forskningsfrågor har vi intervjuat sex förskolepedagoger som varverksamma på två olika förskolor inom samma kommun. Vi har också utfört fem observationerunder olika samlingar på dessa förskolor. Intervjuresultatet visade att pedagogerna hadeolika syften med samlingsmomentet beroende på vad de ville göra och vad de ville att barnenskulle träna på. Gemensamt för samtliga intervjuer var att barnen skulle tycka att samlingen var en rolig stund. Synen på barns inflytande i samlingen var olika bland intervjuerna. Vissa pedagoger ansåg att barnen hade ett stort inflytande och vissa menade att barnen inte hade det just för tillfället. I våra observationer såg vi likheter och olikheter mellan samlingarna somvisade sig i samlingens form, innehåll och utförande. Samlingen var en pedagogstyrd aktivitet som ofta innehöll upprop, sång, samtal, sagor och matematik. Barns inflytande visade sig under vissa sekvenser men barnen fick aldrig själva vara med och bestämma innehållet under samlingen. Barnen fick också olika möjligheter att komma till tals under samlingen.

 • 156.
  Jansson, Josefina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ngo Thi Hong, Cam
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Odlingsaktiviteter – ett sätt att konkretisera utbildning för hållbar utveckling i förskolan Kvalitativ intervju- och observationsstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi valt att fördjupa oss i förskolans konkreta arbete med utbildning för

  hållbar utveckling och hur den kan kopplas till teoretiska aspekter. Studien fokuserar på

  odlingsaktiviteter i förskolan. Syftet är att analysera och diskutera hur olika synsätt på hållbar

  utveckling kan komma till uttryck i odlingsaktiviteter med förskolebarn. I denna studie

  användes kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av semistrukturerade intervjuer,

  deltagande observationer och informella intervjuer med barn. Vi har intervjuat fem pedagoger

  och ungefär femton barn på två olika förskolor. I resultatet framkommer att pedagogerna

  uttrycker att deras avsikt med odlingsaktiviteter är att barnen får möjlighet att lära sig var

  maten kommer ifrån, att utveckla en lustfylld naturrelation, att ta hand om naturen, att förstå

  ekologiska sammanhang och att utveckla odlingskompetens. Det visade sig i samtalen med

  barnen, att de har tillägnat sig kunskaper om växters namn och utseende samt hur man gör när

  man odlar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Jansson, Magdalena
  Örebro University, Department of Education.
  Tvåspråkighet och lärande inom de samhällsorienterade ämnena2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den svenska skolan består idag av en mångfald av elever från flera olika länder. Många elever har inte svenska som modersmål utan är tvåspråkiga. Detta innebär att de måste tillägna sig kunskaper i skolan på ett annat språk än sitt förstaspråk. De tvåspråkiga eleverna står inför en dubbel uppgift således, dels att lära sig ett nytt språk och dels att förvärva nya kunskaper på det språket. Detta gör att många av dessa elever får problem att nå målen när det ställs högre språkliga krav i grundskolans senare år. SO-ämnet har visat sig vara ett av det svåraste ämnet för tvåspråkiga elever.

  Syftet med den här uppsatsen är att belysa tvåspråkiga elevers lärandesituation i SO-ämnet genom att undersöka lärares arbete utifrån ett didaktiskt perspektiv. Utifrån detta fokuserar studien på två områden. Det första är lärares uppfattningar om hur tvåspråkiga elevers lärande ser ut i SO-ämnet. Det andra som undersöks är hur SO-undervisningen anpassas till dessa elevers förutsättningar, om arbetssätt och arbetsformer.

  I studien har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts med 4 SO-lärare som arbetar i grundskolans senare år på mångkulturella skolor. Resultat av studien visar att lärandesituationen är problematisk för tvåspråkiga elever i SO-ämnet. De har svårigheter med att förstå alla begrepp. Det visar sig också att de formulerade målen i kursplanen för SO-ämnet kräver just de språkliga färdigheter som de tvåspråkiga eleverna i studien saknade. Resultatet visar att alla de intervjuade lärarna gör didaktiska överväganden i arbetssätt och arbetsformer med hänsyn till tvåspråkiga elevers behov. Studien visar exempel på samarbete med läraren i svenska som andraspråk. Dock var de vanligaste sätten att anpassa undervisningen att ge de tvåspråkiga eleverna extra tid och förklaringar samt att lärarna arbetade mycket med tydliga strukturer.

 • 158.
  Jenny Alkelöv, Jenny Alkelöv
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Larsson, Malin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Vart är den glittriga klänningen?”: En fallstudie om pedagogers positioneringar av barn inom olikajämställdhetspedagogiska strategier i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers kroppsliga och verbala handlingar i förskolan ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Fokus ligger på pedagogernas jämställdhetspedagogiska strategier samt deras positioneringar av barnen ur ett genusperspektiv. En fallstudie genomfördes på en avdelning i en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Empiriinsamlingen pågick under två veckors tid och bestod av deltagande observationer samt informella och formella intervjuer med de tre verksamma pedagogerna på avdelningen. I resultatet framkommer att pedagogerna växlade mellan olika, ibland motsägelsefulla jämställdhetspedagogiska strategier. Detta medförde dels att olika strategier kunde ta ut varandra och få minskat effekt, exempelvis genom växlingen mellan könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Dels att strategiernas svagheter kunde kompenseras genom växlingen till en annan strategi. Resultatet visar även att positioneringar användes som en del av det jämställdhetspedagogiska arbetet, exempelvis genom att pedagogerna positionerade barnen könsöverskridande. Slutligen framkommer att pedagogerna inte var konsekventa i genusarbetet då de i vissa situationer arbetade med att utveckla jämställdhetsarbetet men i andra situationer kunde positionera barn på sätt som riskerar att förstärka traditionella könsnormer. Studien bidrar med kunskap om hur pedagoger kan utveckla jämställdhetsarbetet genom ett medvetet användande av positioneringar och strategier i kombination med varandra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Jerhammar, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Sandvik, Elinor
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Studiemotivation ur ett elevperspektiv: - En intervjustudie med grundskoleelever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att, utifrån ett elevperspektiv, nå fördjupad kunskap och ökad förståelse

  om studiemotivation hos elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

  I denna studie är motivation det centrala med fokus på elevers studiemotivation. Elevers

  motivation till det egna skolarbetet kan vara högst varierande. I studien ställs även

  motivation i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I dag finns begränsad

  forskning utifrån ett elevperspektiv och vi eftersträvar med denna studie att kunna bidra

  med ytterligare kunskap om hur elever beskriver motivation som en del i det egna lärandet.

  Genom semistrukturerade intervjuer fick åtta stycken mellanstadieelever i läs- och

  skrivsvårigheter eller dyslexi, möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och

  upplevelser av sin undervisning och lärmiljö.

  Studiens resultat visar att flera faktorer påverkar elevernas studiemotivation, vilka

  framförallt kan kopplas till lärarens roll och undervisningens utformning. Resultatet visar

  också att relationer, både mellan lärare och elev men också elever emellan, påverkar

  studiemotivation positivt och negativt. Det förekommer olika drivkrafter som eleverna

  använder sig av för att motiveras i skolarbetet, drivkrafterna visar sig genom prestationsmål

  och lärandemål. Studiens slutsats är att lärmiljön i allra högsta grad påverkar elevernas

  studiemotivation. Till stor del påverkas studiemotivationen av undervisningens utformning,

  vilket innebär att läraren får en betydande roll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 160.
  Jerlinder, Kajsa
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Danermark, Berth
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Gill, Peter
  Swedish primary-school teachers' attitudes to inclusion: the case of PE and pupils with physical disabilities2010In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 25, no 1, p. 45-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers play a decisive role in making inclusive education a reality. The particular case of inclusion in physical education (PE) poses a specific challenge to teaching practice. How PE teachers view inclusion may provide special insights into teachers' general attitudes toward inclusion and inclusive practices in the general school curriculum. The aim of this study is to investigate Swedish PE teachers' attitudes to inclusion of pupils with physical disabilities in mainstream PE classes at primary school. The sampling frame was members of the Swedish Teachers' Union who had registered themselves as PE teachers and who indicated a current e-mail address (n = 560). Respondents were invited to complete an e-mail questionnaire with questions covering demographics, general attitudes, support from school management and staff, possible hindrances and personal experiences of inclusion. A total of 221 teachers (39%) responded, equal numbers of males and females with a bimodal age distribution (means of 28 and 44) with an average of eight years of service. On average, Swedish PE teachers are very positive to inclusion of pupils with physical disabilities into general PE. Gender, age, years of service and work satisfaction had no impact on general opinions of inclusive PE. PE teachers with actual previous experience of teaching pupils with physical disabilities were slightly more positive to inclusive PE. Stepwise multiple regressions were used to establish a predictive model of positive attitudes to inclusion based on: (1) having adequate training; (2) having general school support (from management and staff); and (3) demands on resources. This yielded an adjusted R2 that explained 33% of variation in attitudes.

 • 161.
  Johansson, Anette
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pedersen, Lisa
  Örebro University, Department of Education.
  Samhällskunskapslärares syn på grupparbete: -en intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  I vår strävan att nå bättre förståelse och vara mer insatta i vår kommande professions förutsättningar som samhällskunskapslärare på högstadiet och på gymnasiet, var vi nyfikna att ta reda på vilken uppfattning aktiva samhällslärare har om grupparbete. Detta har vi gjort genom att intervjua lärare i grundskolans senare år och på gymnasiet. Svenska skolans läroplaner har, från att under 60-talet lyfta fram grupparbeten som en viktig del i undervisningen, gått till att inte lyfta frågan över huvud taget. Denna förskjutning kommer sig också av de individualistiska strömningar som under några decennier kommit att färga samhällets utveckling. Syftet med studien var att belysa samhällskunskapslärares syn på grupparbete. Förutom datamaterial i form av intervjuerna arbetade vi med texter av olika slag för att få en överblick på den forskning som fanns i nära anknytning till studiens syften och frågeställningar. Studiens huvudsakliga frågeställningar var: Hur ser samhällskunskapslärare på grupparbete? Varför ser de på grupparbete på ett visst sätt? Flera av de använda texterna har varit någon form av studie eller rapport, andra har varit antologier eller forskningsöversikter. Resultatet visar att lärare uttrycker vissa problem med grupparbete som arbetsform. Det är inte alltid övertygelsen om grupparbete som en bra arbetsform som gör att de i visst mått ändå använder den. Studien visar också på stora tveksamheter i inhämtande av faktakunskaper hos elever i samband med grupparbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 162.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Flygare, Erik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Integritetshotande handlingar som äventyrar elevers utveckling och lärande2019In: Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta / [ed] Ann S. Pihlgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 55-74Chapter in book (Other academic)
 • 163.
  Johansson, Camilla
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan: - En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i denna kvalitativa studie är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om

  arbetet med språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt

  faktorer som främjar och försvårar detta arbete. Kvalitativa intervjuer används som metod för

  att svara mot syftet. Resultatet visar att pedagogernas uppfattning om ett språkutvecklande

  arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan inte skiljer sig från

  uppfattningen om ett språkutvecklande arbetssätt för hörande barn. Däremot framkommer att

  organisationen och omgivningen kring barnet med dövhet och hörselnedsättning blir desto

  mer betydelsefulla. Tecken som stöd beskrivs som en framgångsrik faktor i det

  språkutvecklande arbetet. Resultatet visar också att pedagogen har en avgörande roll i arbetet.

  Organisatoriska faktorer, verksamhetens struktur och pedagogernas kunskap framträder som

  centrala faktorer som främjar ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med dövhet

  och hörselnedsättning, likväl som brister i ovanstående försvårar. Slutsatsen dras att en

  fungerande organisation och en strukturerad verksamhet är förutsättningar för ett

  språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning. Vidare dras slutsatsen

  att pedagogernas kunskap, strategier och förhållningssätt blir avgörande faktorer för att

  säkerställa barnets tillgång till språk och språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 164.
  Johansson, Christher
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Cornels, Sandra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En kvalitativ studie av elevers och lärarens uppfattningar av den "Lilla gruppen" i skolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I vår uppsats undersöker vi en särskild undervisningsgrupp (Lilla gruppen) med syftet att ta reda på elevernas, lärarnas och specialpedagogernas/speciallärarnas uppfattningar av den specialpedagogiska verksamheten och hur dessa eventuellt skiljer sig åt. Med hjälp av det socialkonstruktionismiska perspektivet vill vi försöka förstå hur dessa uppfattningar har skapats. Tidigare forskning visar delvis olika sätt att utforma den specialpedagogiska verksamheten och med skiftande resultat. Gemensamt är att de inte har undersökt elevernas uppfattningar av verksamheten, något som vi därför vill göra. Den kvalitativa forskningsintervjun som vi använder oss av som metod ger oss möjlighet att tränga in på djupet av respondenternas uppfattningar. Resultatet visar en stor samstämighet mellan elevernas uppfattningar av verksamheten medan elevernas och lärarens uppfattning delvis skiljer sig åt. Utifrån resultatet går det inte att säga med bestämdhet hur den specialpedagogiska verksamheten ska utformas, det vi kan konstatera är att i den Lilla grupp som vi undersökte så stärktes eleverna på flera plan. I analysen och diskussionen problematiserar vi kring hur vårt resultat förhåller sig till tidigare forskning och lagar, förordningar, råd och direktiv från myndigheterna.

  Nyckelord:

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Johansson, Sofi
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyman, Josefin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förskollärares resonemang om lekens didaktiska betydelse i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om att synliggöra pedagogerna resonemang och dominerande sätt att tala om lek. Syftet blir att uppnå kunskap om förskollärarnas diskursiva föreställningar om lekens didaktiska betydelse i förskolan För att uppnå detta har fem stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare för att skapat ett empiriskt underlag. För att nå syftet med studien har vi använt kvalitativ metodansats att utföra en diskursanalys av den insamlade empirin.

  Resultatet har givit oss kunskaper om förskollärares diskursiva föreställningar om lek och lärande samt att fenomenen beskrivs sammanlänkade och grundläggande för barns utveckling. Vi har i denna studie identifierat fyra rådande föreställningar som kopplar pedagogernas resonemang om lek till hur barn gynnas av lek och lekfulla aktiviteter. De diskursiva föreställningarna belyser att lek för barn kan innebära nöje, lärande, social träning och bearbetning. Slutsatsen vi kommit fram till i denna studie, är att lek och lekfulla aktiviteter har en didaktisk betydelse för förskolebarns utveckling enligt förskollärarnas föreställningar

 • 166. Johansson, Viktor
  Unserious but Serious Pilgrimages: What Educational Philosophy Can Learn about Fiction and Reality from Children's Artful Play2017In: Educational Theory, ISSN 0013-2004, E-ISSN 1741-5446, Vol. 67, no 3, p. 309-326Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What happens if we think of children's play as a form of great art that we turn to and return to for inspiration, for education? If we can see play as art, then what and how can we learn from children's play or from playing with them? What can philosophy, or philosophers, learn from children's play? In this essay Viktor Johansson gives examples of what and when children can teach philosophers through play or, more specifically, how children's play can teach philosophers about the relation between fiction and reality. It begins by exploring the educational relation between fiction and reality in recent revivals of literary humanism. Johansson gives examples from a preschool project of how children use fiction picture books and create new fiction in their play, and how they do so in ways that relate to previous philosophical considerations of literary fiction. To explore this, the essay enters into conversation with the work of Iris Murdoch on the playfulness of art. Through, and in contrast to, Murdoch's work, Johansson establishes that play can be great art through its nonpurposefulness and its use of skill and imagination. Moreover, turning to children's play becomes a method for attending to what Ludwig Wittgenstein calls philosophy's natural history, that is, a historicization of philosophical thinking that enables philosophers to learn from children. Johansson concludes by showing that encounters between fiction and play, and with children playing, can be an educational embroilment, not only between teacher and child, but between teacher, child, the visual, the material, and the philosophical in which all learn from one another.

 • 167.
  Johnsen, Nathalie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barns demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet: En observationsstudie gällande barns utövande av sina rättigheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet. De frågeställningar som ställs är: I vilka sammanhang utövar barn sina demokratiska rättigheter? På vilka sätt utövar barn sina demokratiska rättigheter.Studien genomfördes på förskolan Galaxen och har haft fokus på barn i 1–4 års ålder samt pedagoger. Syftet har undersökts genom deltagande observationer och miniintervjuer under fem dagar. De observationer som transkriberats har fokus på barns demokratiska rättigheter. Analysen av data kategoriserades in i två större teman vilka är återkopplade till de frågeställningar som är länkade till studiens syfte. Temana är, i vilka sammanhang barn utövar sina demokratiska rättigheter samt på vilka sätt barn utövar sina rättigheter. Dessa teman redogörs för i resultatet.Resultatet klargör hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet. Barn utövar sina demokratiska rättigheter i olika sammanhang, i både styrda aktiviteter samt inom den fria leken. Utövandet kunde urskiljas då barnen sökte inflytande eller delaktighet på olika sätt samt när de utövade sina rättigheter genom delaktighet och inflytande i olika sammanhang. Utövandet av barnens demokratiska rättigheter genomfördes på olika sätt, genom sökandet av uppmärksamhet samt genom brytandet av regler. Sökandet av uppmärksamhet skedde genom verbalt och ickeverbalt språk, dvs. kroppsspråk. Slutsatsen av denna studie är att är att barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskole-sammanhang som styrda aktiviteter samt fri lek. Barnen utövar dessa demokratiska rättigheter genom verbalt språk men även genom ickeverbalt språk, dvs. kroppsspråk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Jonsson, Sirkka
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fors, Malin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever i ämnet geografi: En etnografisk studie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Juntunen, Pia
  Örebro University, Department of Education.
  Engelskaundervisningen i den svenska skolan-kunskapssyn i läro- och kursplaner samt elevers attityd till och motivation för att lära2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att belysa ämnet engelskas utveckling i relation till en förändrad vardagskunskap hos elever. Då läro- och kursplaner påverkar undervisningens utformning och dess innehåll ingår en fördjupning av dem med fokus på vad som betonas i de olika dokumenten som jag tagit del av. Förövrigt har jag i mitt examensarbete tagit del av tidigare forskning som berör ämnet elevers attityd till engelska språket och vad som motiverar dem att lära sig. Mitt examensarbete baseras således på textanalyser av olika dokument samt tidigare forskning.

  Resultatet av mitt examensarbete tyder på att läro- och kursplaner till stora delar speglar samtidens kunskapssyn men att revideringarna som skett under årens lopp ändå inte i det stora hela påverkat språkundervisningens innehåll och utformning nämnvärt. Än idag är det i första den muntliga förmågan inom språkfärdigheten som betonas i språkundervisningen.

  Elevernas positiva attityd till och motivation för att lära sig det engelska språket grundar sig till stora delar på att de inser att det är viktigt att ha goda språkkunskaper för att kunna ta del av det utbud som de ställs inför i fråga om arbete, studier samt i fritidslivet med tanke på det engelska språkets dominans som världsledande kommunikationsspråk.

 • 170.
  Jussén, Anders
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Eriksson, Sören
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärares och elevers syn på elevinflytande: en kvalitativ intervjustudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 171.
  Jörnegren Levin, Josephine
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pettersson, Angelica
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En förskola för alla- en fråga om kompetens?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Kangasmäki, Susanna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lindén, Susanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fenomenet språkstörning En kvalitativ studie om speciallärares och specialpedagogers uppfattningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 173.
  Karlsson, Eva
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Axelsson, Marcus
  Örebro University, Department of Education.
  Berge-Kleber, Malin
  Örebro University, Department of Education.
  Äter alla fransmän baguette?: Realia i lärobokstexter från tre decennier i språken engelska, franska och ryska2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Som blivande språklärare inom gymnasieskolan har vi i vårt examensarbete valt att studera hur realia och kultur skildras och tas upp i språkläroböcker. Vi menar att kulturella aspekter inom språkundervisningen ytterst handlar om demokrati och att det därför är betydelsefullt hur skolan undervisar om detta. Skolan har dessutom enligt gällande läroplan (Lpf 94) uppdraget att vara en social och kulturell mötesplats. Vidare har forskare under senare år diskuterat kultur och dess allt vidare betydelse i språkundervisningen. Därför har vi i vår undersökning valt att studera realiatexter i engelska, franska och ryska. Vårt syfte har varit att studera hur texterna tar upp hur andra länder och folk skildras i texterna, vilken sorts fakta som tas upp och vilka länder som finns representerade i texterna samt vilka möjliga konsekvenser de valda texterna kan ge för elevernas förmåga att utvecklas till solidariska och toleranta samhällsmedborgare. Vi har studerat texter från tre decennier för att också kunna urskilja vissa förändringar gällande vårt syfte i dessa.

  Metoden vi använt i vår undersökning är textanalys. Den har gjorts utifrån två perspektiv, ett pragmatistiskt och ett retoriskt. Den pragmatistiska analysen har använts övergripande för att studera tänkbara konsekvenser av de valda texterna och den retoriska analysen har kopplats till som ett instrument för att kunna studera texternas struktur och uppbyggnad.

  Det vi funnit i vår undersökning är att de engelska texterna, med undantag för den senaste, har mer varierande realiatexter med möjlighet till kulturmöten och reflektioner. De behandlar också flera olika engelska språkområden. De franska och ryska realiatexterna däremot, är mer direkt informativa, där vissa fakta tas upp som varande ”typiska” för landet och få språkområden är representerade. Några större förändringar över tid har vi inte upptäckt gällande realiatexternas innehåll. Tvärtom måste vi konstatera när det gäller de engelska texterna i synnerhet att de äldre texterna är av bättre kvalitet än den nyaste, enligt vår mening. Detta inger oss viss oro över utvecklingen, även om vi är medvetna om att våra valda texter inte representerar läroböckerna som helhet.

 • 174.
  Karlsson, Susanna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Durdevic, Melisa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att välja en fristående skola: – några föräldrars tankar2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien har som syfte att belysa valet av skola utifrån ett föräldraperspektiv. Genom fyra intervjuer med föräldrar till barn som bytt skola vill vi belysa hur de har tänkt angående valet.

  Studien är genomförd med kvalitativa samtalsintervjuer på en fristående skola. Valet av skola bygger på att denna skola är nystartad och därmed har alla nyligen gjort ett val till denna. Vi valde även skolan eftersom den inte har någon religiös profil. En sådan profil skulle inte vara relevant för vår studie på grund av att det då ligger religiösa värderingar som grund för skolvalet vilket vi inte önskade undersöka.

  Resultatet visar att en av de viktigaste anledningar till valet var pedagogiken och arbetssättet på skolan. Man vill gärna ha ett alternativ till den konventionella kommunala skolan. På den undersökta skolan arbetar man på ett individuellt sätt som skiljer sig från den traditionella undervisningen. Andra viktiga faktorer var att skolan hade möjligheter att utveckla eleverna socialt. I den skola där studien är utförd får man lära sig att ta ansvar för sina studier. Dessutom kommer eleverna från olika ställen i staden och runt omkring vilket gör att eleverna kommer från olika sociala sammanhang. Av detta resultat kan man inte generalisera utan resultatet är endast från de fyra informanterna som deltagit i undersökningen. Allt fler placerar sina barn i fristående skolor och den här undersökningen visar på några tankar som föräldrar kan ha angående valet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 175.
  Katana, Yvonne
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Persson, Josefine
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Du är så stor, så det här ska du klara av”: -En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till problemskapande beteende.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genom denna studie undersökt hur förskollärare kan stödja barn med problemskapande

  beteende. Skolinspektionens kvalitetsrapport från november 2017 visar att förskolepersonal

  saknar ett gemensamt förhållningssätt och kunskaper gällande stödinsatser för barn i behov av

  särskilt stöd. Samtidigt lyfter läroplanen för förskolan fram att förskollärare ska möta varje

  barn utifrån deras individuella behov. Det är därför viktigt att förskollärare och annan

  personal i förskolans verksamhet har ett gemensamt förhållningssätt och kunskap om olika

  strategier som kan stödja barn med problemskapande beteende. För att besvara

  frågeställningen har kvalitativa intervjuer gjorts med sju förskollärare. I resultatet definieras

  problemskapande beteende, strategier som används redovisas samt vikten av förskollärares

  gemensamma förhållningssätt. Resultatet visar att förskollärare definierar problemskapande

  beteende på olika sätt och är situationsbundet. Det finns många olika strategier i

  verksamheten och dessa anpassas efter individens behov samt situationer. I arbetslaget är det

  viktigt att det finns en samsyn om hur stöd ska formas till de barn som har ett

  problemskapande beteende. I slutdiskussionen behandlades de tankar som uppkommit under

  studiens gång samt hur vi tror att den fortsatta forskningen inom området kan utvecklas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Kaukonen, Johanna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Blyckert, Cathrine
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En studie om hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi konstrueras inom två dominerande diskurser på läs- och skrivområdet: - samt hur dessa diskurser kommer till uttryck på lärarutbildningen.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi analyserat hur begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi konstrueras inom två dominerande diskurser på läs- och skrivområdet. Vi har även undersökt hur dessa dominerande diskurser ges utrymme på lärarutbildningen. Undersökningen är en kvalitativ textanalys med ett diskursanalytiskt angreppssätt som utgår ifrån Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori.

   

  Resultatet av undersökningen visar att de två dominerande diskurserna, som vi utifrån vårt diskursanalytiska angreppssätt förstår som den syntetiskt inriktade diskursen och den analytiskt inriktade diskursen, konstruerar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på olika sätt. Den syntetiskt inriktade diskursen konstruerar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som en ihållande störning i det fonologiska systemet. Det är en medicinsk förståelse av problemet som uppstår hos individen, oftast biologiskt betingat. Den analytiskt inriktade diskursen konstruerar begreppet som något som uppstår utifrån miljön. Där lärandesituationen inte har varit meningsfull för individen och den har därmed inte förstått vad den skall lära, vilket lett till problem.

   

  Vårt texturval till undersökningen var läromedel på kurser i läs-och skrivinlärning på pedagogiska institutioner från tre olika universitet. I urvalet ingick även kurser som specifikt har behandlat läs- och skrivsvårigheter. Vi har även tagit med kurser i svenska för lärare mot yngre åldrar som har svenska som inriktning. Det vi såg i vårt urval av texter var att den syntetiskt inriktade diskursen gavs mest utrymme inom de kurser som specifikt behandlar läs-och skrivsvårigheter medan de båda diskurserna gavs nästan lika stort utrymme inom de kurser som behandlar läs- och skrivinlärning. På kurser i svenska, för de studenter som har svenska mot yngre åldrar som inriktning, var den analytiskt inriktade diskursen mest förekommande.

 • 177.
  Kaya, Kenan
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vuolo, Kadri
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Jag sprang omkring som en skållad råtta för att försöka hålla ordning i kaoset när föräldrarna hämtade sina barn" En kvalitativ studie om faktorer som påverkar pedagogernas kommunikationsmöjligheter med föräldrar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Khattab, Johara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Digitala artefakter och mediering för lärande ur teckenspråkiga elevers perspektiv: Digitala artefakter och mediering för lärande ur teckenspråkiga elevers perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Kihlman, Sabina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Det här är jag och det är ingenting du kan ändra på.”: -Om att gå emot det heteronormativa antagandet om allas heterosexualitetTre hbt-ungdomars berättelser2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 180.
  Klippel-Berglöf, Elisabeth
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Lindberg, Pia
  Örebro University, Department of Education.
  LTG en revolution för sin tid2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte är att utifrån olika lärandeteorier studera läroplaner över tid med särskilt fokus på läs- och skrivinlärning. Syftet är att utveckla kunskap om LTG, dels genom att studera källan, dels genom att intervjua några lärare som arbetar under inspiration från LTG idag. Vårt syfte är också att sätta LTG i ett historiskt perspektiv för att klargöra det revolutionerande i det förhållningssättet. Vi har genomfört två intervjuer, samt gjort en textanalys av läroplanerna, Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94 utifrån de olika lärandeteorierna, den behavioristiska-, den konstruktivistiska- och den sociokullturella teorin.

  Vi har kommit fram till att lärare som idag är inspirerade av LTG arbetar efter samma grundtankar som Leimar gjorde när hon startade upp sitt alternativ, där barnet är aktivt och skapande samt står i fokus för undervisningen. Vi kan även mot bakgrund av den behavioristiska teorin, som var rådande under Lgr 69, förstå motståndet till LTG och varför LTG var så revolutionerande för sin tid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 181.
  Korsgren, Marina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jörgensen, Isabella
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Samverkan och Åtgärdsprogram: En studie om pedagogers samverkan kring åtgärsdprogram2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 182.
  Kronvall, Isabella
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Quick, Ann-Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Relationell pedagogik: - ett kreativt verktyg för specialpedagogen i mötet med elever i behov av särskilt stöd2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Lagergren, Therese
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Nieminen, Anna-Maria
  Örebro University, Department of Education.
  Motivation i undervisningssituationen: en kvalitativ studie med elever i år 72006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ur ett elevperspektiv undersöka vad som kan påverka elevers intresse och skapa motivation till lärande i undervisningssituationen. Vi valde att använda oss av kvalitativ forskningsansats. Vi observerade och intervjuade elever ur år sju på grundskolan och fick deras perspektiv på våra frågor.

  Vi kom fram till ett antal faktorer som påverkar motivationen hos eleverna. Dessa var läraren, miljön, arbetssättet, delaktighet i undervisningen och intresset för ämnet. Utöver dessa faktorer så har vi även upptäckt att det som är av störst betydelse när det gäller motivation till skolan är kompisarna. Det vi menar är det att alla dessa faktorer är länkar i en lång kedja när vi talar om att skapa motivation som enligt oss är en förutsättning för lärande.

  En annan aspekt är det faktum att kunskaper i samhället idag delas in i informella och formella och det gör att skolkunskaper och vardagskunskaper enligt oss blir två skilda saker. En åtskillnad som vi menar inte ska finnas. Det framgick från intervjuresultaten att eleverna förstår vikten av skolkunskaperna men inte ser på vilket sätt de kommer få användning för dem. Det visade sig alltså att skolan inte tydliggör sambandet tillräckligt väl för eleverna.

 • 184.
  Larsson, Cecilia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Elevers erfarenheter av särskilt stöd: En fenomenologiskt inspirerad studie om elevers erfarenheter av särskilt stöd vid läs- och skrivsvårigheter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 185.
  Larsson, Lina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Svensson, Lisa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "DET FINNS JU EXEMPELVIS INTE VAPEN I EN LEKOLAR-KATALOG": En intervjustudie med förskollärare om deras intentioner kring leksaker och jämställdhet i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan påverka förskolans jämställdhetsarbete. De forskningsfrågor som uppsatsen besvarar är; Vilka yrkesrelaterade överväganden gör förskollärare vid val av leksaker samt vilken betydelse ges leksaker i förskolans jämställdhetsarbete. Detta har undersökts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna främst utgår från barnens intressen, ålder och mognad när de väljer leksaker till barngruppen. De leksaker som köps in säljs av företag som kommunen har avtal med och därmed anses dessa leksaker vara godkända. De intervjuade förskollärarna är överens om att leksaker har en betydelsefull roll i förskolans jämställdhetsarbete men ändå värderas inte genusperspektivet lika högt som exempelvis barnens intresse när leksaker köps in till förskolan. Därmed förekommer även könskodade leksaker på förskolorna. Vi kunde även se att många av förskollärarna strävade efter att ha könsneutrala leksaker, men att de könsneutrala leksakerna oftast är mer maskulint kodade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Larsson, Mattias
  Örebro University, Department of Education.
  Läraryrket nu & framåt: - En studie av några berörda lärare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som titel ”Läraryrket nu & framåt” och glimtar om ett syfte att se vilka åsikter/uppfattningar som existerar bland yrkesverksamma lärare om deras arbetsmiljö samt utvecklingsmöjligheter. Den första av frågorna ämnar låta läraren ge sina uppfattningar och åsikter kring hans/hennes yrkesuppgift. Den andra frågan behandlar deras syn på vad som krävs för yrkets utveckling.

  Metoden som använts i denna undersökning är av en kvalitativ art. Detta är ett sätt att försöka förstå hur olika företeelser och innebörder hänger ihop. Metoden som används inom denna uppsats är intervjun. Eftersom det handlar om lärare har sammanlagt tre personer som arbetar med undervisning intervjuats enskilt. De lärare som deltagit i undersökningen arbetar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Inriktningen inom intervjun som används är den semistrukturerade som består av öppna frågor utan att ha en given ordning som de ställs.

  Resultatet visar på en verklighet inom skolan som är komplext och väldigt dynamisk i sin natur. De lärare som intervjuats har alla en klar uppfattning av sitt yrke och deras yrkesuppgift som allt annat än undervisare. Det visas även prov på medvetenhet om att de bör utvecklas för att underlätta sin arbetssituation. Hur det ska ske är lite mer diffust då de använder sig av olika vägar som kompetensutveckling och professionella ansatser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 187.
  Lecerof, Sofi
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Elste, Linda
  Örebro University, Department of Education.
  Skillnader och likheter i läs- och skrivundervisning mellan specialpedagoger och klasslärare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie ger ett exempel på hur skillnader och likheter i läs- och skrivundervisning kan se ut mellan specialpedagoger och klasslärare. Då vi båda finner arbetet med elever som har det svårare i skolan intressant, har vi funderat på vad specialpedagogens arbete innebär och vad som skiljer det mot en klasslärares. Vår forskningsfråga är: Hur arbetar specialpedagoger respektive klasslärare med läsning och skrivning? Studien är baserad på intervjuer och observationer enligt en etnografisk metod. Vi har intervjuat och samtalat med en klasslärare och en specialpedagog på två skolor, samt observerat deras undervisning.

  Vi har relaterat pedagogernas undervisning till olika läs- och skrivtraditioner samt den specialpedagogiska debatten. Vårt resultat visar att pedagogerna ligger nära ett individualpsykologiskt perspektiv i sin undervisning med betoning på fonologisk medvetenhet. Inslag av den kommunikativa sidan av språket har förekommit. Den har dock varit underordnad de isolerade övningarna. Vi har sett stora likheter mellan klasslärarnas undervisning gentemot de specialpedagoger de samarbetar med. Specialpedagogernas arbetssätt följer enligt oss det segregerande integreringsperspektivet.

 • 188.
  Leidenhag, Johanna
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Niva, Evelina
  Örebro University, Department of Education.
  "Om man har roligt och är engagerad så lär de sig": - En studie kring undervisning i naturorienterande ämnen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i skolår 4-6 undervisar inom naturorienterande ämnen och vilka undervisningsmetoder de använder. Därefter vill vi relatera undervisningsmetoderna till behavioristiskt, konstruktivistiskt och sociokulturellt synsätt på lärande. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: Vilka undervisningsmetoder använder lärare?, Hur varierar lärarna sina undervisningsmetoder?, Hur förhåller sig dessa metoder till de olika synsätten på lärande: Behaviorism, konstruktivism och sociokulturell teori? För att kunna besvara dessa frågor har vi först studerat litteratur som behandlat området. Därefter har vi genomfört en intervjuundersökning med fyra lärare för att ta reda på hur de undervisar sina elever i olika arbetsområden och delmoment i arbetsområdena. Resultatet av undersökningen visar att lärare varierar sin undervisning genom att använda olika undervisningsmetoder som bygger på de olika synsätten på lärande. Lärarna använder liknande strategier, den största skillnaden mellan lärarna är hur de genomför en kunskapskontroll av eleverna.

 • 189.
  Leo, Lena
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Elevassistenten i skolan som ett särskilt stöd En etnografisk fältstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevassistenten i skolan är ett kompensatoriskt stöd och skall ges inom ramen för det särskilda stödet. Elevassistenten arbetar nära eleverna och är en del av de anpassningar som skolan gör för att elever med särskilda behov ska få det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen i skolan. Denna studie är intresserad att studera hur elevassistenten påverkar elevers samspel. Det sociokulturella lärandeperspektivet är studiens teoretiska bakgrund och den etnografiska forskningsansatsen har använts för att beskriva elevers samspel utifrån elevassistenten som en del av lärmiljöns utformning. Det samspel som denna studie beskriver har visat vikten av hur framträdande elevassistentens roll och funktion är, både som ett praktiskt stöd och att elevassistenten även har en pedagogisk genomföranderoll. Vidare är ett tydligt resultat hur samspelet mellan elever som har en assistentförstärkande insats brister i möjligheten att samspel med lärare och klasskamrater.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Lernéus, Cecilia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Westberg, Mattias
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fysisk aktivitet på fritidshemmet: - En kvalitativ intervjustudie om fritidslärares uppfattningar om vad som begränsar ochmöjliggör arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 191.
  Liljebjörn, Frida
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Leppimaa, Kosti
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares uppfattningar om läxor.: Läxornas utformning och effekt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Läxor är ett dagligt inslag i arbetet för de flesta lärare och något som ständigt återkommer i debatten, bland annat i media. Då lärarna är de som ger läxor har vi valt att i vår uppsats belysa deras tankar kring läxor. Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka uppfattningar lärarna har om läxor och deras tankar kring läxornas utformning och effekt.

  I uppsatsen redogör vi för den tidigare forskningen kring läxor, forskningen har främst bedrivits i USA och det finns inte mycket svensk forskning på området. Amerikanen Harris Cooper är den som forskat mest kring fenomenet läxor, det han främst undersökt är hur läxor påverkar elevernas resultat. Det har dock framförts mycket kritik mot Cooper och hans forskning, bland annat pekar forskaren Alfie Kohn på att det ofta finns stora metodologiska brister i undersökningarna som Cooper baserar sin forskning på. Trots att tonvikten inom forskningen ligger på kopplingen mellan läxor och elevernas resultat så finns det även viss forskning som riktar in sig på de två andra aspekterna av läxor som vi intresserat oss för, nämligen läxornas utformning och lärarnas avsikter med varför de ger läxor.

  Våra resultat bygger på kvalitativa intervjuer med sex lärare två från 7-9 skolor i Mellansverige. Av de lärare vi intervjuat är det bara en som inte regelbundet använder sig av läxor. Lärarna har en gemensam syn på att läxan ska vara meningsfull för eleverna och att läxa inte ska ges för läxans skull. Lärarna ser även läxorna som en hjälp och ett stöd för eleverna att nå målen.

  Utifrån de svar vi fått i våra intervjuer har vi sett att lärarna har ett kluvet förhållande till läxor och att de inte sällan gör motstridiga uttalanden. Lärarna har många tankar kring läxor men dessa tankar lyfts sällan upp till diskussion lärare emellan. Lärarna på en och samma skola har olika tankar kring läxor och skilda läxrutiner. Bristen på diskussion kring läxor är inte bara ett problem ute på de enskilda skolorna. Läxan är så gott som osynlig i den pedagogiska diskursen, något som även tagits upp i forskningen. Att läxan inte diskuterats beror nog i mångt och mycket på den bristande forskningen på området. Vi anser att både blivande och redan verksamma lärare skulle gynnas av mer forskning som kan ge dem något att stödja sig på när de ger läxor.

  Nyckelord: läxor, hemuppgift, hemarbete, läxpolicy

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 192.
  Lindahl, Katrin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling åk 1: Lärares beskrivningar av analys och uppföljning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 193.
  Lindeman, Jenny
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Carlsson, Susanne
  Örebro University, Department of Education.
  Att vara nyfiken på barns tankar: Ett sätt att främja språkutveckling2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens informationssamhälle ställer allt högre krav på oss som individer när det gäller vår förmåga att kunna kommunicera i såväl skrift som tal. Många elever lämnar idag skolan utan att ha de läs- och skrivfärdigheter som vårt informationssamhälle kräver. Vilka insatser är det då som behövs för att minska förekomsten av barns läs- och skrivsvårigheter? Vi anser att förskolan har ett stort ansvar i detta arbete.

  Den utvecklingspedagogiska teorin, ligger till grund för och har fungerat som inspirationskälla till denna studie. Att använda sig av detta förhållningssätt, med en nyfikenhet på barnets tankar, erfarenheter och kunskap, anser vi kan vara ett förebyggande arbetssätt när man vill minska läs- och skrivsvårigheter Syftet med vår studie var att, med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv undersöka på vilket sätt pedagoger tar tillvara barns språk d.v.s. barns olika sätt att uttrycka sig, och gör det till ett meningsfullt innehåll. Vi valde att, genom observation som metod, studera pedagogernas förhållningssätt på tre förskolor, där man arbetar med att främja barns språkutveckling.

  Resultatet i vår undersökning visar få situationer som vi liknar vid det utvecklingspedagogiska förhållningssättet. Situationerna vi redovisar i vår resultatdel innehåller till viss del ett förhållningssätt där barnets språk tas tillvara, men vi anser dock att ett annat dominerande förhållningssätt träder fram, nämligen ett traditionellt förhållningssätt.

  I vår kommande roll som specialpedagog, ser vi det som vår uppgift att göra personalen medveten om sin roll som språkutvecklare, att synliggöra det pedagogerna inte ser hos sig själva och varandra.

 • 194.
  Linder, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Digitala verktyg i bildundervisningen: - en undersökning om bildlärares attityder och användning av digitala verktyg i bildundervisningen2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle möts vi av ett stort antal bilder och en allt större andel av dessa är framställda med hjälp av digitala verktyg. Ett kritiskt förhållningssätt och kunskaper om hur bilder kan framställas och förändras med hjälp av digitala verktyg blir därför av stor vikt. En bildundervisning där digitala verktyg har en central position krävs för att eleverna ska kunna tillskansa sig dessa kunskaper. I den här uppsatsen undersöks bildlärares attityder till digitala verktyg, i vilken utsträckning digitala verktyg används samt hur deras attityder påverkar användningen av digitala verktyg i bildundervisningen. För att besvara dessa frågor har en enkätundersökning genomförts där arton bildlärare medverkade. Sex av lärarna arbetar på grundskolan, tolv på gymnasiet. Resultatet visade att en majoritet av lärarna var positivt inställda till digitala verktyg. Dessa användes dock i de flesta fall relativt sällan i bildundervisningen. Det finns ett samband mellan lärarnas attityd och användandet av digitala verktyg bland gymnasielärarna. Lärarna med mest negativ attityd använde digitala verktyg minst av gymnasielärarna och de mest positiva var de med högst användningsfrekvens. De som varken uttrycker sig negativt eller positiv visar en användningsfrekvens av digitala verktyg som placerar dem mellan de mest positiva och negativa. Bland grundskolelärarna påverkar inte lärarnas attityder användningen av digitala verktyg. De avgörande faktorerna för dessa lärares användande av digitala verktyg var tillgången till utrustning och skolans ekonomiska situation.

 • 195.
  Lindgren, Caroline
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Bergljung, Erik
  Örebro University, Department of Education.
  Kunskapsuppdraget i den mål och resultatstyrda skolan: En analys av läroböcker2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att förstå innebörder av kunskapsuppdraget i den mål- och resultatstyrda skolan. För att uppnå detta syfte utgick vi från forskningsfrågan; Vilka aspekter av kunskapsuppdraget går att finna i läroböcker för gymnasieskolans a-kurs i religonskunskap? Först förankrade vi oss i aktuell forskning på området och sedan genomförde vi en syftesrelaterad analys av tre läroböcker i religionskunskap. Vi analyserade tre olika delar av läroböckerna - förord, brödtext och arbetsuppgifter. i dessa tre delar undersökte vi vilka intentioner författarna hade med boken samt vilka aspekter av kunskapsuppdraget vi kunde finna i brödtexten och arbetsuppgifterna. Några av de aspekter vi fann uttryck för i läroböckerna var t.ex. en tydlig relativistisk kunskapssyn som bl.a. framträdde genom jämförelser mellan olika religioner och livsåskådningar, att eleverna gavs en grund för att utveckla kompetenser och redskap för att söka, hntera och värdera information från olika källor samt att framförallt arbetsuppgifterna på olika sätt utgjorde sammanhang för kunskapande verksamhet och kunskapsproduktion.

 • 196.
  Lindgren, Susanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Samverkan i fokus: - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. Syftet med studien är att på organisationsnivå, i det här fallet mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, bidra med uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för barn i skolsvårigheter och med sammansatta behov. I denna kvalitativa studie med grundad teori som teoretisk utgångspunkt har pedagoger, personal från barn- och ungdomspsykiatrin och representanter från socialtjänsten deltagit i fokusgruppintervjuer. Analysarbetet resulterade i kategorierna Styrning, Förutsättningar, Professionalitet, Mötesstruktur, Delaktighet och Insatser, vilka speglar de intervjuades uppfattning av samverkan som en möjlighet att nå skolframgång.Resultatet visar att samverkan på organisationsnivå är komplext för de inblandade och styrs av både möjligheter och hinder som står i relation till varandra. Möjligheter som bland annat lyfts fram är att se helheten, gemensamt arbete med uppsatta mål, kompetens och erfarenhet och samordning. Som hinder framkom bland annat regelverk, gränssättningar, ekonomi, tid och språkbruk. I diskussionen problematiseras delar av resultaten som behöver lyftas för att samverkan ska kunna bidra med det som studien syftar till. Bland annat diskuteras tolkningen av begreppet samverkan, skyldigheten att samverka, gränssättningar mellan organisationer och barnets behov av att synliggöras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 197.
  Lindh, Kersti
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En innehållsanalys av pedagogiska utredningar med särskilt fokus på matematiksvårigheter: En innehållsanalys av pedagogiska utredningar med särskilt fokus på matematiksvårigheter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 198.
  Lindkvist, Ramona
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nilsson, Jasmine
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Ögonen släcks”: - En studie om pedagogers uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten, gällande barn som far illa.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 199.
  Lindqvist, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Magnell, Elisabeth
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Elever med språkstörning: En etnografiskt inspirerad studie av en skolas arbete med stöd till elever med språkstörning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 200.
  Lindström, Heléne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att ta emot nyanlända elever med hörselnedsättning: - en fallstudie om vägen från mottagande motmåluppfyllelse2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mottagningsprocessen av nyanlända elever med hörselnedsättning stödjer möjlighet till måluppfyllelse. Fallstudien är avgränsad att undersöka mottagningsprocessen i en kommun och en av dess skolor. Med intervjuer och stöddokument som utgångspunkt undersöks dilemman och framgångsfaktorer kring organisation och rutiner. Resultatet visar faktorer som kan påverka i vilken utsträckning behov av extra anpassningar och särskilt stöd uppmärksammas och erbjuds och därmed möjliggör måluppfyllelse för nyanlända  elever med hörselnedsättning. Dessa faktorer är implementering av dokument och skriftliga rutiner, kompetens hos personal, samverkan och möjlighet till samverkan mellan olika kompetenser samt ansvaret att rutiner genomförs. Slutsatsen av studien är att rutiner påverkar berörd personals möjlighet att erbjuda nyanlända elever med hörselnedsättning extra anpassningar och särskilt stöd, vilket i sin tur skapar möjlighet till måluppfyllelse. Studien drar även slutsatsen att kommunens och skolans  organisation av mottagningsprocessen påverkar i vilken utsträckning behov av extra anpassningar och särskilt stöd tillgodoses och därmed skapar möjlighet att nå måluppfyllelse för nyanlända elever med hörselnedsättning.

1234567 151 - 200 of 306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf