oru.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 43506
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Adolfsson, Chandra
  et al.
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Håkansson, Alexandra
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  En studie av sambandet mellan kvarstående bias och kostnad vid selektiv granskning i undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik: Analys av parameterval i verktyget Selekt2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har pågått ett intensivt utvecklingsarbete på Statistiska Centralbyrån (SCB) under de senaste åren i syfte att standardisera och effektivisera statistikproduktionsprocessen. I detta utvecklingsarbete har fokus främst riktats mot processerna insamling och granskning. Ett flertal studier har visat att det finns potential att reducera granskningens omfattning samtidigt som den övergripande kvaliteten i undersökningarna bibehålls. För att uppnå detta krävs att nya arbetssätt, metoder och verktyg utvecklas och implementeras.

  Den traditionella ansatsen på SCB har varit att i granskningsprocessen försöka hitta och rätta alla databearbetnings- och mätfel. Ingen skillnad har gjorts mellan stora och små fel eller om felen har någon effekt på statistiken eller inte. Detta är en ineffektiv ansats där stora resurser åtgår till att rätta fel som inte påverkar den statistiska redovisningen nämnvärt. I mer moderna ansatser betonas vikten av att hitta betydelsefulla fel som har stor påverkan på parameterskattningarna och att fel som inte ger någon påverkan bör lämnas som de är eller åtgärdas via imputering. Detta, att inte granska allt, kallas för selektiv granskning.

  SCB har beslutat att införa metoden selektiv granskning med poängfunktioner. Metoden fordrar att poängberäkningar görs, dessa utförs i verktyget Selekt. Verktyget ingår i den framtida verktygslådan för granskning som är under utveckling vid SCB och är uppbyggt av ett stort antal parametrar. För att uppnå så effektiv granskning som möjligt måste de mest lämpliga parametervärdena sökas för att sedan implementeras i Selekt.

  I denna studie har ett datamaterial från undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik, privat sektor (KSP) använts för att studera sambanden mellan statistikens kvalitet och valet av parametrar i Selekt.  Valet av datamaterial motiveras främst av att Selekt ska implementeras i KSP under år 2010. De parametrar som har behandlats i studien kallas för KAPPA, TAU och LAMBDA samt variablerna RPB_20 och Kostnad.

  Logistisk regression har använts för att undersöka vilken påverkan parametrarna har på den bias (kallad RPB) som införs i skattningarna vid selektiv granskning. En ansats valdes där sambandet mellan responsvariabeln RPB_20 och förklaringsvariablerna KAPPA, TAU och Kostnad studerades separat för olika värden på LAMBDA.

  Vid resultatframställningen indikerades tidigt att valet av värde på LAMBDA inte verkade ha någon nämnvärd betydelse för modellen och i de fortsatta analyserna stärktes denna misstanke och kom att omfatta även KAPPA och TAU. Det var redan från början känt att Kostnad är en viktig variabel att ta hänsyn till och för att undersöka detta närmare konstruerades en modell bestående av ett fjärdegradspolynom med enbart variabeln Kostnad. Modellen lyckades fånga upp huvuddragen av variationen i RPB_20.

  Det går inte att dra generella slutsatser från den studie som här har genomförts. Resultaten visar dock att en modell utan KAPPA, TAU och LAMBDA fungerar för att beskriva variationen i RPB_20.  Valet av värden på KAPPA, TAU och LAMBDA i Selekt är av mindre betydelse. I implementeringsarbetet av Selekt i KSP rekommenderas därför att, förutom RPB, fokusera på variabeln Kostnad för att hitta den mest lämpliga kombinationen av parameterinställningar.

 • 252.
  Adolfsson, Christoffer
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Tomaszewski, Maciej
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Ambulanspersonalens erfarenheter av att utföra triage vid massolycksfall En deskriptiv litteraturstudie på systematisk grund2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 253.
  Adolfsson, Daniel
  et al.
  Örebro University, School of Science and Technology.
  Lowry, Stephanie
  Örebro University, School of Science and Technology.
  Andreasson, Henrik
  Örebro University, School of Science and Technology.
  Improving Localisation Accuracy using Submaps in warehouses2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents a method for localisation in hybrid metric-topological maps built using only local information that is, only measurements that were captured by the robot when it was in a nearby location. The motivation is that observations are typically range and viewpoint dependent and that a map a discrete map representation might not be able to explain the full structure within a voxel. The localisation system uses a method to select submap based on how frequently and where from each submap was updated. This allow the system to select the most descriptive submap, thereby improving the localisation and increasing performance by up to 40%.

 • 254.
  Adolfsson, Elin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Öster, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Samspelet mellan numeracypraktiker: - i skola och hem2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 255.
  Adolfsson, Emelie
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Bergkvist, Sofia
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Bjärkstedt, Anna
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Kvinnliga revisorers avancemang inom revisionsbranschen: En studie om jämställdhet och struktur 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 256.
  Adolfsson, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fler män än kvinnor?: En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige.

  Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller.

  De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.

 • 257.
  Adolfsson, Hanna
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Kollegiegranskning, en metod för att utvärdera och lära av varandra2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  Adolfsson Hultgren, Camilla
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Wedin, Madeleine
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Evidens för användandet av hund vid arbete med klienter i olika situationer: En systematisk litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken evidens det fanns för att användandet av hund vid arbete med klienter i olika situationer har någon fysiologisk effekt. Frågor vi ställde oss var i vilka situationer hunden används som medel, vilka mätmetoder som har använts, vilka fysiologiska effekter som uppmätts, vilka ytterligare effekter som uppmätts samt hur hunden kan användas som medel i en arbetsterapeutisk kontext. En systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Efter att studierna granskats utifrån kvalitet, samt inklusions- och exklusionskriterier, återstod 11 artiklar av kvantitativ karaktär som analyserades utifrån syfte och frågeställningar. Genom kritisk granskning och sammanställning av litteraturen skapades en syntes från tidigare genomförda empiriska studier. På detta sätta hittades vad som fungerar, vad som är effektivt och vilket vetenskapligt stöd för användningen av hund som finns. Resultatet visar viss evidens för några av de fysiologiska variablerna som sänkt hjärtfrekvens samt att rörelserelaterade aktiviteter i form av promenaders längd och hastighet samt personers gångmönster förbättrades. De övriga fysiologiska samt de ytterligare variabler författarna undersökte visade flera på statistisk signifikans. Dock nådde evidensstyrkan endast otillräckligt vetenskapligt underlag vilket gör att det inte går att dra några säkra slutsatser om evidens. Samtidigt såg författarna att orsaken till det otillräckliga vetenskapliga underlaget i flera fall berodde på att endast en studie undersökt en specifik variabel som i sig gav högt bevisvärde, och detta gör att författarna trots det begränsade vetenskapliga underlaget menar att det finns belägg för att uttrycka att hunden kan vara användbar i en arbetsterapeutisk kontext på flera plan. Detta då arbetsterapeutens arbetsområde ofta täcker in en stor del av en människas liv och att hunden där kan vara ett bra redskap i att nå flera av klientens behovsområden.

 • 259.
  Adolfsson, Isak
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Berättande historiebruk -En fallstudie av Per Olov Enquists Legionärerna2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis in history consists of a case study of Per Olov Enquist’s documentary novel

  Legionärerna, which examines the Swedish extradition of Baltic soldiers after the Second

  World War. The intent of the study is to survey the novel’s use of history from a literary

  dimension. It does so by applying the typology of Hayden White, his poetics of history. This

  conceptual framework historicizes the historical writing by clarifying how the historical dictum

  is constructed in similar manner as fiction, and therefore dependent of its’ author. The result

  shows that Enquist uses the history – is constructing it – to object how one earlier has talked

  about the extradition by satire previous accounts and by reasoning contextual how one, instead,

  should understand the same historical phenomenon. These two aspects are linked to a third, viz,

  Enquist’s Maoist political stance.

 • 260. Adolfsson, Jan
  et al.
  Garmo, Hans
  Varenhorst, Eberhard
  Ahlgren, Göran
  Ahlstrand, Christer
  Andren, Ove
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Bill-Axelson, Anna
  Bratt, Ola
  Damber, Jan-Erik
  Hellström, Karin
  Hellström, Magnus
  Holmberg, Erik
  Holmberg, Lars
  Hugosson, Jonas
  Johansson, Jan-Erik
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Petterson, Bill
  Törnblom, Magnus
  Widmark, Anders
  Stattin, Pär
  Clinical characteristics and primary treatment of prostate cancer in Sweden between 1996 and 2005: Data from the national prostate cancer register in Sweden2007In: Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, ISSN 0036-5599, E-ISSN 1651-2065, Vol. 41, no 6, p. 456-477Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. The incidence of prostate cancer is rising rapidly in Sweden and there is a need to better understand the pattern of diagnosis, tumor characteristics and treatment. Material and methods. Between 1996 and 2005, all new cases of adenocarcinoma of the prostate gland were intended to be registered in the National Prostate Cancer Register (NPCR). This register contains information on diagnosing unit, date of diagnosis, cause of diagnosis, tumor grade, tumor stage according to the TNM classification in force, serum prostate-specific antigen (PSA) levels at diagnosis and primary treatment given within the first 6 months after diagnosis. Results. In total, 72 028 patients were registered, comprising >97% of all pertinent incident cases of prostate cancer in the Swedish Cancer Register (SCR). During the study period there was a considerable decrease in median age at the time of diagnosis, a stage migration towards smaller tumors, a decrease in median serum PSA values at diagnosis, a decrease in the age-standardized incidence rate of men diagnosed with distant metastases or with a PSA level of >100 ng/ml at diagnosis and an increase in the proportion of tumors with Gleason score ≤6. Relatively large geographical differences in the median age at diagnosis and the age-standardized incidence of cases with category T1c tumors were observed. Treatment with curative intent increased dramatically and treatment patterns varied according to geographical region. In men with localized tumors and a PSA level of <20 ng/ml at diagnosis, expectant treatment was more commonly used in those aged ≥75 years than in those aged <75 years. Also, the pattern of endocrine treatment varied in different parts of Sweden. Conclusions. All changes in the register seen over time are consistent with increased diagnostic activity, especially PSA testing, resulting in an increased number of cases with early disease, predominantly tumors in category T1c. The patterns of diagnosis and treatment of prostate cancer vary considerably in different parts of Sweden. The NPCR continues to be an important source for research, epidemiological surveillance of the incidence, diagnosis and treatment of prostate cancer

 • 261.
  Adolfsson, Jessica
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lindevall, Vilhelm
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Politiskt kvitter : En kvantitativ innehållsanalys av politisk kommunikation på Twitter 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 262.
  Adolfsson, Kristin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Att växa upp med fostersyskon - hur upplevs det?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 263.
  Adolfsson, Lina
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Eriksson, Maria
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Fysisk aktivitet som hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd vid depression: 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 264.
  Adolfsson, Linus
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Culpa in contrahendo: Särskilt om lojalitetsplikt och skadeståndets omfattning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 265.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  HILD, School of Education and Communication, Jönköping University, Jönköping, Sweden; The Swedish Institute for Disability Research, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Westerberg, Christina
  Department of Special Education, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  Möller, Kerstin
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Centre for Audiological Research, The University Hospital, Örebro, Sweden.
  Everyday life situations of school-aged children with severe disabilities: what are the goals for the future? an exploratory study2014In: Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, E-ISSN 2292-2598, no 2, p. 21-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated present and future everyday life situations (ELS) in home, school, work, and leisureenvironments for a group of school-aged children with severe disabilities, including complex disorders and a combinationof disabilities.

  The purpose was to explore universal ELS; clarify how the children can be supported in their developmentof autonomy; and to gather information on potential overall goals for interventions. To make data comparable, allreported ELS were linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health, Child and Youth version(ICF-CY) and listed along with information on the setting. Both today, and in the future, recreational activities andparticipation in school or work were of highest importance, but few reported ELS involved directly interacting with otherchildren. More ELS were predicted to occur outside the home and with a higher degree of autonomy. Therefore,interventions would be focused on the overall goal that children with severe disabilities take initiatives to becomeindependent and to form relationships with others.

 • 266.
  Adolfsson, Moa
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Widmark, Nina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  The impact of pain information on pain intensity An experimental study on violation of expectations and conflicting information2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research has shown that there are several components involved in how we perceive pain, e.g. social and psychological factors such as expectations of pain. A cold pressor experiment was conducted to investigate the impact of negative/positive information on pain perception. We also investigated if a cognitive conflict created by disconfirming information of a pain expectation influences the pain experience. 106 participants (49 men and 57 women) got to hold their hand in 5°C water for 1 minute. The main outcome variable was self-reported pain during the cold pressor test. The results show that participants receiving negative information perceived more pain than the group receiving positive information. There was no significant difference in pain perception between those who were confirmed or disconfirmed in an expectation, nor was there a difference in cognitive conflict between the two groups. This is a first attempt to explore pain and cognitive conflict and can work as an inspiration for further investigation.

 • 267.
  Adolfsson, Monica
  et al.
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Unosen, Berit
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Icke farmakologiska metoder för att lindra postoperativ smärta hos vuxna 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Postoperativ smärta är relaterad till vävnadsskadan som uppstår i samband med operation. Denna smärta kan många gånger vara svår att lindra optimalt med olika farmaka och underbehandlas i stor utsträckning. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika icke farmakologiska metoder som kan lindra postoperativ smärta hos vuxna. Metoden som användes bestod av en litteraturstudie där data samlades in genom systematiska databassökningar samt manuella sökningar. De icke farmakologiska metoder som framkom var specifik preoperativ information, avslappning, vägledd visualisering, akupunktur, massage, musik och vibrationsterapi. Metoderna kunde utföras av både sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Det framkom i flera artiklar att patienterna även kunde använda några av dessa metoder i egenvårdande syfte. De icke farmakologiska metoderna som framkom i litteraturstudien visade sig kunna lindra postoperativ smärta.

 • 268.
  Adolfsson, Per
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Stockholms trängselskatter och hur de påverkat räddningstjänstens körtider i Stockholms kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 269.
  Adolfsson, Per
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ivic, Marijo
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ett försök till att statistiskt modellera matchutfall för fotbollens division 1 för herrar i Sverige2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 270.
  Adolfsson, Per
  et al.
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Karlsson, Anna
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Aktieindexobligationer: Värdering med hjälp av Monte Carlo-simulering2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 271.
  Adolfsson, Peter
  et al.
  Institute of Clinical Sciences, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Endocrine and Diabetes Center, The hospital of Halland Kungsbacka, Kungsbacka, Sweden.
  Mattsson, Stig
  Faculty of Health Sciences and Medicine, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden; Endocrine and Diabetes Center, Falun Hospital, Falun, Sweden.
  Jendle, Johan
  Faculty of Health Sciences and Medicine, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden; Endocrine and Diabetes Center, Karlstad Hospital, Karlstad, Sweden.
  Evaluation of glucose control when a new strategy of increased carbohydrate supply is implemented during prolonged physical exercise in type 1 diabetes2015In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 115, no 12, p. 2599-2607Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: In healthy individuals, high carbohydrate intake is recommended during prolonged exercise for maximum performance. In type 1 diabetes (T1D), this would alter the insulin requirements. The aim of the study was to evaluate the safety of high glucose supplementation during prolonged exercise and the glucose control when a novel strategy of increased carbohydrate supply was implemented during prolonged exercise in T1D.

  Methods: Eight subjects with T1D participated in a sports camp including sessions of prolonged exercise and individualized feedback during three consecutive days. This was later followed by a 90 km cross-country skiing race. Large amounts of carbohydrates, 75 g/h, were supplied during exercise and the insulin requirements were registered. Glucose was measured before, during and after exercise aiming at euglycaemia, 4-8 mmol/L (72-144 mg/dL). During the race, continuous glucose monitoring (CGM) was used as an aspect of safety and to allow direct and individual adjustments.

  Results: Compared to ordinary carbohydrate supply during exercise, the high carbohydrate supplementation resulted in significantly increased insulin doses to maintain euglycaemia. During the cross-country skiing race, the participants succeeded to reach mean target glucose levels; 6.5 ± 1.9 mmol/L (117 ± 34 mg/dL) and 5.7 ± 1.5 mmol/L (103 ± 27 mg/dL) at the start and finish of the race, respectively. Episodes of documented hypoglycemia (<4 mmol/L/72 mg/dL) were rare. CGM was used for adjustments.

  Conclusion: In this study, large carbohydrate supplementation in T1D individuals during prolonged aerobic exercise is safe and allows the subjects to maintain glycaemic control and indicates the feasibility of CGM under these conditions.

 • 272.
  Adolfsson, Peter
  et al.
  Göteborg Pediatric Growth Research Center, Department of Pediatrics, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden; The Queen Silvia Children's Hospital, Göteborg, Sweden.
  Ornhagen, Hans
  Swedish Sports Diving Federation, Idrottshuset, Farsta, Sweden.
  Eriksson, Bengt M.
  Hyperbaric Medicine, Department of Anesthesiology, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden.
  Gautham, Raghavendhar
  Medtronic Diabetes, Northridge CA, USA.
  Jendle, Johan
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Örebro University Hospital, Örebro, Sweden; Endocrine and Diabetes Center, Karlstad Hospital, Karlstad, Sweden.
  In-vitro performance of the Enlite sensor in various glucose concentrations during hypobaric and hyperbaric conditions2012In: Journal of Diabetes Science and Technology, E-ISSN 1932-2968, Vol. 6, no 6, p. 1375-1382Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There is a need for reliable methods of glucose measurement in different environmental conditions. The objective of this in vitro study was to evaluate the performance of the Enlite® Sensor when connected to either the iPro™ Continuous Glucose Monitor recording device or the Guardian® REAL-Time transmitting device, in hypobaric and hyperbaric conditions.

  Methods: Sixteen sensors connected to eight iPro devices and eight Guardian REAL-Time devices were immersed in three beakers containing separate glucose concentrations: 52, 88, and 207 mg/dl (2.9, 4.9, and 11.3 mmol/liter). Two different pressure tests were conducted: a hypobaric test, corresponding to maximum 18000 ft/5500 m height, and a hyperbaric test, corresponding to maximum 100 ft/30 m depth. The linearity of the sensor signals in the different conditions was evaluated.

  Results: The sensors worked continuously, and the sensor signals were collected without interruption at all pressures tested. When comparing the input signals for glucose (ISIGs) and the different glucose concentrations during altered pressure, linearity (R(2)) of 0.98 was found. During the hypobaric test, significant differences (p < .005) were seen when comparing the ISIGs during varying pressure at two of the glucose concentrations (52 and 207 mg/dl), whereas no difference was seen at the 88 mg/dl glucose concentration. During the hyperbaric test, no differences were found.

  Conclusions: The Enlite Sensors connected to either the iPro or the Guardian REAL-Time device provided values continuously. In hyperbaric conditions, no significant differences were seen during changes in ambient pressure; however, during hypobaric conditions, the ISIG was significantly different in the low and high glucose concentrations.

 • 273.
  Adolfsson, Peter
  et al.
  Gothenburg Pediatric Growth Research Center, Department of Pediatrics, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy,University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Örnhagen, Hans
  Swedish Sports Diving Federation, Farsta, Sweden.
  Eriksson, Bengt M.
  Hyperbaric Medicine, Department of Anesthesiology, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
  Cooper, Ken
  Medtronic Diabetes (Sensor R&D), Northridge CA, USA.
  Jendle, Johan
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Örebro University Hospital, Örebro, Sweden; Endocrine and Diabetes Center, Karlstad Hospital, Karlstad, Sweden.
  Continuous glucose monitoring: a study of the Enlite sensor during hypo- and hyperbaric conditions2012In: Diabetes Technology & Therapeutics, ISSN 1520-9156, E-ISSN 1557-8593, Vol. 14, no 6, p. 527-532Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The performance and accuracy of the Enlite(™) (Medtronic, Inc., Northridge, CA) sensor may be affected by microbubble formation at the electrode surface during hypo- and hyperbaric conditions. The effects of acute pressure changes and of prewetting of sensors were investigated.

  Materials and Methods: On Day 1, 24 sensors were inserted on the right side of the abdomen and back in one healthy individual; 12 were prewetted with saline solution, and 12 were inserted dry. On Day 2, this procedure was repeated on the left side. All sensors were attached to an iPro continuous glucose monitoring (CGM) recorder. Hypobaric and hyperbaric tests were conducted in a pressure chamber, with each test lasting 105 min. Plasma glucose values were obtained at 5-min intervals with a HemoCue(®) (Ängelholm, Sweden) model 201 glucose analyzer for comparison with sensor glucose values.

  Results: Ninety percent of the CGM systems operated during the tests. The mean absolute relative difference was lower during hyperbaric than hypobaric conditions (6.7% vs. 14.9%, P<0.001). Sensor sensitivity was slightly decreased (P<0.05) during hypobaric but not during hyperbaric conditions. Clarke Error Grid Analysis showed that 100% of the values were found in the A+B region. No differences were found between prewetted and dry sensors.

  Conclusions: The Enlite sensor performed adequately during acute pressure changes and was more accurate during hyperbaric than hypobaric conditions. Prewetting the sensors did not improve accuracy. Further studies on type 1 diabetes subjects are needed under various pressure conditions.

 • 274.
  Adolfsson, Peter
  et al.
  Gothenburg Pediatric Growth Research Center, Department of Pediatrics, Institute for the Health of Women and Children, The Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Örnhagen, Hans
  Swedish Sports Diving Federation, Farsta, Sweden.
  Jendle, Johan
  Endocrine and Diabetes Center, Karlstad Hospital, Karlstad, Sweden; Faculty of Health Sciences, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden.
  Accuracy and reliability of continuous glucose monitoring in individuals with type 1 diabetes during recreational diving2009In: Diabetes Technology & Therapeutics, ISSN 1520-9156, E-ISSN 1557-8593, Vol. 11, no 8, p. 493-497Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: This study evaluated the accuracy and function of the Continuous Glucose Monitoring System (CGMS, Minneapolis, MN) during recreational scuba diving in individuals with type 1 diabetes.

  METHODS: Twenty-four adults, 12 with type 1 diabetes and 12 healthy controls, were studied during five recreational scuba dives performed on three consecutive days. All the participants used the CGMS on all the days and during all the dives. Comparisons were made between plasma glucose at specific time intervals and the CGMS.

  RESULTS: The recording by the CGMS was robust, with few sensor problems. The mean sensor survival time was >48 h. Eighty-five percent of the individuals used one sensor during the entire length of the trial. The overall mean absolute difference (MAD) within the group with diabetes was 14.4 +/- 6%, and the corresponding daily figures were 23.2 +/- 19.3% on day 1, 11.6 +/- 4.5% on day 2, and 11.2 +/- 5.7% on day 3. A significant improvement regarding MAD when day 1 was compared with day 2 and 3 (P < 0.05). With a limit set at 70 mg/dL, hypoglycemia pre- and post-dive was detected with a positive predictive value of 0.39, negative predictive value of 0.98, sensitivity of 0.64, and specificity of 0.94.

  CONCLUSIONS: We demonstrate that the CGMS was used with accuracy in such difficult conditions as scuba diving and provided robust information on glucose variations.

 • 275.
  Adolfsson, Peter
  et al.
  Gothenburg Pediatric Growth Research Centre, Department of Pediatrics, Institute for the Health of Women and Children, the Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Örnhagen, Hans
  Swedish Sportsdiving Federation, Farsta, Sweden.
  Jendle, Johan
  Endocrine and Diabetes Center, Karlstad Hospital, Karlstad, Sweden; Department of Clinical Medicine, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden.
  The benefits of continuous glucose monitoring and a glucose monitoring schedule in individuals with type 1 diabetes during recreational diving2008In: Journal of Diabetes Science and Technology, E-ISSN 1932-2968, Vol. 2, no 5, p. 778-784Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Our objective is to evaluate the Medtronic CGMS continuous glucose monitoring system and plasma glucose (PG) measurement performed in a monitoring schedule as tools to identify individuals with type 1 diabetes at risk when diving.

  METHODS: We studied 24 adults, 12 type 1 diabetes subjects and 12 controls, during 5 recreational scuba dives performed on 3 consecutive days. The CGMS was used by all participants on all the days and all the dives. Comparisons were made between PG performed in a monitoring schedule during the days of diving, self-monitored blood glucose (SMBG) performed 2 weeks prior to diving, and the CGMS during the study.

  RESULTS: One hundred seventeen dives were performed. Hypoglycemia (<70 mg/dl) was found in six individuals and on nine occasions. However, no symptoms of hypoglycemia were present during or immediately postdiving. In one case, repetitive hypoglycemia prediving gave rise to a decision not to dive. None of the dives were aborted. The number of hypoglycemic episodes, 10 min prediving or immediately postdiving, were related to the duration of diabetes, r = 0.83 and p =0.01, and the percentage of SMBG values below target (<72 mg/dl), r = 0.65 and p =0.02. Moreover, the number of hypoglycemic episodes was also related to the total duration below low limit (<70 mg/dl), measured by the CGMS, r =0.74 and p =0.006.

  CONCLUSION: Safe dives are possible to achieve by well-informed, well-controlled individuals with type 1 diabetes. Using downloaded SMBG, CGMS, and repetitive PG in a monitoring schedule, it is possible to identify those subjects who are suitable for diving.

 • 276.
  Adolfsson, Päivi
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Disability Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Lindstedt, Helena
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Pettersson, Ingvor
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Norling Hermansson, Liselotte
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Department of Prosthetics and Orthotics, Örebro County Council, Örebro, Sweden.
  Janeslätt, Gunnel
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Center for Clinical Research Dalarna, Falun, Sweden; CHILD, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities2016In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 11, no 6, p. 493-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Adults with cognitive disabilities often have difficulties in dealing with the complexity of everyday life. With cognitive assistive technology (e.g. electronic planning devices [EPDs] and individual support), they can bring order to their often chaotic life. Assumptions are that environmental factors influence with non-use of EPDs.

  Objective: To explore how adults with cognitive disabilities perceive the influence of environmental factors in the use of EPDs.

  Methods: A reference group with experience of use of EPDs assisted the researchers. Twelve adults with cognitive disabilities and experience of using EPDs participated. An interview guide was implemented covering environmental factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Qualitative content analysis was applied in the analyses.

  Results: Five categories and two themes emerged, which were integrated into a model of facilitating factors influencing the use of EPDs. Measures to prevent or eliminate negative influences of the device use are important to be taken.

  Conclusions: Professionals need more knowledge about EPDs, while users need individual adaption of the EPDs. EPDs need to be user-friendly, manageable and work in any seasons.

 • 277.
  Adolfsson, Rebecca
  Örebro University, Department of Humanities.
  "de va ju jag som va syndaren va?": En analys av ju i vardagliga samtal2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av "ju" i vardagliga samtal. Det primära materialet för undersökningen är därför en ljud- och bildinspelning av ett vardagligt samtal mellan tre unga kvinnor. Ur detta samtal analyseras en sekvens där "ju" förekommer med samtalsanalys (CA) som metod. Analysen visar att den främsta funktionen hos "ju" i denna sekvens är att skapa gemenskap och engagemang.

 • 278.
  Adolfsson, Sandra
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Assali, Hanin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Gymnasieelever och mobbning: den etniska kompositionens inverkan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 279.
  Adolfsson, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Borg, Ronja
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Kvinnors livskvalitet efter profylaktisk mastektomi 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 280.
  Adolfsson, Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En jämförelse av boken Mannen på balkongen i original - och lättläst version2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Adolfsson, Tobias
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Carlsson, Emil
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Beskrivning av interventioner för rökavvänjning för individer med KOL diagnos: - En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 282.
  Adolphson, Linda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Svensson, Hanna
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  TJÄNSTEPERSONERS MAKT I KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR -En studie om likheter och skillnader av tjänstepersoners makt i en större och en mindre svensk kommun2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a democratic ideal that politicians are the decision- and policymakers while the public servants should serve as their policy executers. However, this ideal could be questioned as the public servants also have the capacity to make decisions that concerns the citizens. This thesis answers the questions whether there are differences and similarities of power held by the public servants in one larger and one smaller Swedish municipality, and if there is a larger extent to power for the public servants in the smaller municipality. By analysing and comparing interviews and control documents this study shows that the public servants in the larger municipality may have less power because of a different structure of the organisation and more political frameworks that regulate the administration. The public servants in the smaller municipality have more power in contributing ideas and knowledge for decision-making and implementation. It’s easier for the executive manager in the smaller municipality to influence in evaluations and the agenda setting.

 • 283.
  Adrelius, Ann-Kristin
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Schultz, Ellinor
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Omvårdnadspersonals upplevelser i vårdandet av personer med självskadebeteende2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 284.
  Adrian Nilsson, Mikael
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Rosenlind, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärares uppfattningar av relationen fysisk aktivitet och fenomenet lärande: -en intervjustudie utifrån ett behavioristiskt, kognitivistiskt samt ett sociokulturellt perspektiv på lärande2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 285.
  Adwall, Linda
  et al.
  Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sweden.
  Liljegren, Göran
  Örebro University Hospital.
  Olsson, Lars
  Centralsjukhuset, Karlstad, Sweden.
  Warnberg, Fredrik
  Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sweden.
  Antibiotikaprofylax vid bröstkirurgi?: Ja, men inte till alla. Kvalitetsdata fran Uppsala läns landsting ger förslag till riktlinjer2013In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 110, no 5, p. 213-215Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I randomiserade studier har det visats att antibiotikaprofylax minskar infektionsfrekvensen med cirka 30–40 procent vid bröstcancerkirurgi.

  Statens beredning för medicinsk utvärdering rekommenderar därför sedan 2010 antibiotikaprofylax vid bröstcancerkirurgi.

  I Uppsala läns landsting fick totalt cirka 10 procent postoperativ infektion efter bröstkirurgi under 2009 och 2010. Ingreppets omfattning relaterar klart till risken för infektion.

  Vi diskuterar i denna artikel när det kan vara indicerat att ge eller inte ge antibiotikaprofylax vid bröstcancerkirurgi.

 • 286.
  Adzemovic, Amra
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kopkin, Maria
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Viljan att förändras - En kvalitativ studie om fem tidigare kriminella kvinnors upplevelser av insatser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 287.
  Adérn, Lena-Marie
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Karlsson, Erika
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Upplevd optimism i relation till olika aspekter av beredskapsarbete i svenska kommuner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska kommuner står inför hot och kriser vilket ställer krav på god beredskap. Tidigare studier har visat att dispositional optimism är betydelsefullt vid personlig beredskap. Dock är optimism i förhållande till beredskapsarbete till viss del outforskat gällande svenska förhållanden och kommunala aktörer. Studien syftar till att studera relationen mellan optimism och olika aspekter av beredskapsarbetet i svenska kommuner. Datamaterialet grundas på en enkätstudie om syn på risk och beredskap i svenska kommuner och Life Orientation Test. Enkäten besvarades av kommunala chefer och medarbetare. Studien visar på ett positivt samband mellan optimism och motivation för beredskapsarbete. Optimism är även relaterat till bedömning av olika aspekter av beredskapsarbete. Vissa skillnader framkom mellan undergrupper, exempelvis mellan män och kvinnor.

  Nyckelord. Beredskap, Optimism, Motivation, Svenska kommuner.

 • 288.
  af Edholm, Karolina
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lidman, Christer
  Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
  Andersson, Sören
  Örebro University, School of Medical Sciences.
  Solders, Göran
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Paucar, Martin
  Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
  Clinical Reasoning: Leg weakness and stiffness at the emergency room2019In: Neurology, ISSN 0028-3878, E-ISSN 1526-632X, Vol. 92, no 6, p. E622-E625Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  A 48-year-old woman from the Maghreb came to the emergency department with insidious gait difficulties, urgency, and constipation starting 6 months prior to the visit. The patient's complaints consisted of weakness, stiffness, and pain in her legs. Her medical history consisted of Hashimoto thyroiditis and breast cancer, with the latter having motivated surgery 4 months prior to admission. Histopathologic examination had demonstrated ductal cancer sensitive to estrogen and mapping with sentinel node biopsy ruled out metastasis. For that reason, the patient was treated with local radiation given weekly over 1 month and treatment with tamoxifen was started. Physical examination upon admission demonstrated weakness and spasticity in both legs. Reflexes were brisk; bilateral nonsustained foot clonus and Babinski sign were also present. Bilateral dorsal flexion was reduced, but vibration and sensation to touch and pinprick were normal. Sphincter tonus was reduced; systemic manifestations such as myalgias, fever, skin rashes, uveitis, sicca, and arthritic joints were absent.

 • 289.
  Af Robson, Siri
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Irhem, Sophie
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ekologiska aktier - en studie om bolags anslutning till FTSE4Good2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 290.
  AF Robson, Siri
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ronell, Kristina
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Generation Y i Restaurangbranschen: Attityder på Arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Afewerki, Marta
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brandt, Clara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Introducering för nyanlända: En studie om inkludering och exkludering av nyanlända i samhället2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 292.
  Affa, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Diavati, Angelica
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Målstyrning idag: En studie om upplevelsen av målstyrt arbete inom en akademi2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 293.
  Affas, Fatin
  et al.
  Karolinska Inst, Solna, Sweden.
  Nygårds, Eva-Britt
  Karolinska Inst, Solna, Sweden.
  Stiller, Carl-Olav
  Karolinska Univ Hosp, Solna, Sweden.
  Wretenberg, Per
  Örebro University, School of Medical Sciences. Karolinska Inst, Solna, Sweden.
  Olofsson, Christina
  Karolinska Inst, Solna, Sweden.
  Pain control after total knee arthroplasty: a randomized trial comparing local infiltration anesthesia and continuous femoral block2011In: Acta Orthopaedica, ISSN 1745-3674, E-ISSN 1745-3682, Vol. 82, no 4, p. 441-447Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND PURPOSE: Pain after total knee arthroplasty (TKA) is usually severe, and epidural analgesia or femoral nerve block has been considered to be an effective pain treatment. Recently, local infiltration analgesia (LIA) has become increasingly popular but the outcome of this method regarding the analgesic effect has not been fully evaluated. We compared local infiltration analgesia and femoral block with regard to analgesia and morphine demand during the first 24 h after TKA.

  METHODS: 40 patients undergoing TKA under spinal anesthesia were randomized to receive femoral nerve block (group F) or peri- and intraarticular infiltration analgesia (group LIA) with a mixture containing ropivacaine, ketorolac, and epinephrine. All patients had access to intravenous patient-controlled analgesia (PCA) with morphine postoperatively. Pain intensity at rest and upon movement was assessed on a numeric rating scale (0-10) on an hourly basis over 24 h if the patients were awake.

  RESULTS: The average pain at rest was marginally lower with LIA (1.6) than with femoral block (2.2). Total morphine consumption per kg was similar between the 2 groups. Ancillary analysis revealed that 1 of 20 patients in the LIA group reported a pain intensity of > 7 upon movement, as compared to 7 out of 19 in the femoral block group (p = 0.04).

  INTERPRETATION: Both LIA and femoral block provide good analgesia after TKA. LIA may be considered to be superior to femoral block since it is cheaper and easier to perform.

 • 294.
  Afram, Malki
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Indigenous Minority: A study in Human Rights, state sovereignty and the value of recognition2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 295.
  Afram, Malki
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Recognition: An indigenous approach2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 296.
  Afram, Malki
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Seed Patenting: A Balance of Rights and Interests 2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Afram, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Dahno, Rabina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Återinträde till samhället efter fängelsestraff: - Före detta kriminellas beskrivning av vardagens svårigheter samt bemötande från socialtjänst och frivård2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att skapa en förståelse kring hur före detta kriminella upplever och hanterar sin vardag efter frigivning från fängelse. Vidare syftar studien till att skapa en förståelse för hur de upplever bemötandet av stödjande myndigheter, såsom socialtjänsten och frivården. För att erhålla data genomförs fyra kvalitativa intervjuer med före detta kriminella vid en stödorganisation. Vårt urval består av före detta kriminella män och kvinnor som var över 20 år. Samtliga har suttit minst ett år i fängelse och har därefter bestämt sig för att avstå från brott. Resultatet analyseras utifrån Beckers stämplingsteori och Hirschis kontrollteori, samt ett relationellt maktbegrepp. Resultatet visar att respondenterna upplever olika svårigheter såsom att återuppta gamla relationer, umgås med "normala människor", ordna ett boende och återuppbygga sitt självförtroende. Respondenterna hanterar ibland sina svårigheter genom att de tillfälligt återgår till ett tidigare missbruk. Respondenterna har olika upplevelser kring bemötandet av socialtjänsten, medan deras upplevelser av bemötandet från frivården är mer likartade. En slutsats är att stämpling från omgivningen är en orsak till en del av de svårigheter de upplever efter frigivningen.

 • 298.
  Afrim, Marilena
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hällström, Jessica
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Studenters uppfattning om stalkning av ideala brottsoffer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Students perception on stalking differ. Women consider that more casesare stalking while men consider that these cases do not classifies asstalking. Men is more often thinking that it is the victims own fault thathe or she is a victim of crime. There is ideal victims and non-idealvictims, which depending on the victims’ characteristics. The purposewith this study is to examine how students perceive the victims’vulnerability, depending on if the victim is an ideal victim or non-ideal.The study has used a mixed design which means that there will be bothquantitative results and qualitative results. The study was conductedthat the respondents read one out of two cases and then answered aquestionnaire. The results show that there are differences between menand women’s perceptions. Women consider the victims exposure to beequally severe while men consider the ideal victim’s exposure onstalking to be more severe than the non-ideal. Women however,perceive that the non-ideal victim had been exposed to stalking ingreater extent than the ideal victim while men consider the opposite.The respondents consider that the victims should handle theirvulnerable positions through reporting to the police and contact theirrelatives. The overall result of the study shows that the majority of thestudents perceive stalking as severe but the differences lays in howsevere the students perceive there is.

 • 299.
  Afvander, Lina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förändringar, familjer och feminiteter: Gambiska kvinnors narrativ om stadens sociala liv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 300.
  AGALOMBA, CHRISTINE AFANDI
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Factors contributing to failure of egovernment projects in developing countries: a literature review2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
3456789 251 - 300 of 43506
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf