oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bonnevier, Jenny
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Borgström, Eric
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Yassin, Daroon
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem2017In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 26, no 2, p. 21-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Relating to norms in a criterion-referenced system of evaluation.

  Since the 1990s, the Swedish system of evaluation is criterion-referenced. In this system, one of the main purposes of national tests is to promote equity in assessment. This article explores how teachers in the subject fields of English and Swedish in compulsory school (grades 6 and 9), understand the relationship between the act of grading and the national test results. We find that the teachers we have interviewed typically dismiss quantitative data and comparisons at aggregated levels and we argue that this dismissal has its root cause in an erroneous understanding of criterion-referenced assessment as completely independent of norms. A better, more nuanced understanding of the role of norms in criterion-referenced assessment would, we suggest, allow teachers to make better use of the potential of national tests in promoting equity.

 • 52.
  Borgestig, Maria
  et al.
  Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Hemmingsson, Helena
  Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Dator i skolarbetet: För elever med funktionsnedsättning2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elever med rörelsehinder kan ha stor nytta av dator i skolarbetet, när datorn är integrerad i skolarbetet och får fungera som ett kompensatoriskt hjälpmedel för eleven. En del elever med rörelsehinder anser att de inte får möjlighet att använda dator i skolarbetet i den utsträckning de behöver. Den här skriften handlar om de eleverna.

  Bakgrunden är ett projekt som pågick läsåret 2008 - 2009. Den övergripande målsättningen var att öka möjligheterna för elever med rörelsehinder att använda dator på det sätt de önskar. Projektet utgick från elevernas önskemål och deras behov stod i centrum. Samarbetet mellan elev och lärare var en annan viktig utgångspunkt för projektets genomförande. I projektet deltog en grupp elever med rörelsehinder som huvudsakligen gick på högstadiet och gymnasiet.

  Projektet började med att 15 elever som önskade delta valde en lärare på sin skola som de ville skulle delta tillsammans med dem. Därefter erbjöds lärarna tillsammans med elevernas assistenter en kursdag om datorns möjligheter i skolarbetet. Kursdagen genomfördes i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Efter kursdagen genomfördes planeringsmöten för varje elev. Mål formulerades för hur datorn skulle användas i skolarbetet. Efter två och fyra månader utvärderade eleverna sina mål.

  Innan projektstart ansåg en majoritet av lärarna att de inte fått tillräckligt med kompetensutveckling kring den aktuella eleven. Lärarna behövde stöd för att utnyttja datorn på bästa sätt för eleverna. De ansåg att datorn var ett viktigt pedagogiskt verktyg för eleven.

  Resultatet/utvärderingen visade att en majoritet av de uppsatta målen var uppfyllda vid elevernas utvärderingar och eleverna med uppfyllda mål tyckte att målen hade underlättat skolarbetet. Eleverna upplevde sig mindre beroende av andra när de använde dator. Samtidigt upplevde de sig mindre kompetenta efter projektets insatser jämfört med vid projektstart. Lärarna var överlag positiva till att sätta mål och nästan alla lärare ansåg att målformulering är en bra metod. De ansåg att målen underlättade skolarbetet för eleverna och kunde bidra till att eleven upptäcker nyttan med dator. Samtidigt ansåg lärarna att de saknade kunskap för att sätta mål själva och att de behövde stöd utifrån för att uppnå målen. De flesta lärarna kunde tänka sig att använda arbetssättet igen till andra elever som komplement till andra åtgärder.

  Med den här skriften vill vi försöka ge inspiration till lärare när det gäller datorns möjligheter för elever med funktionsnedsättning. Vi vill också visa på olika samarbetspartner som lärare kan ta hjälp av. Slutligen vill vi visa hur arbetet kan formaliseras och utvärderas genom att sätta mål. Skriften består av två delar, i första delen beskrivs projektets resultat och i andra delen beskrivs arbetssättet, som vi valt att kalla för Inspiration – Samarbete – Mål.

  Vår slutsats är att det beskrivna arbetssättet kan ge elever bättre möjligheter att använda dator i skolarbetet och att både elev och lärare behöver stöd för att lyckas. Det blev tydligt i projektet att eleverna var beroende av lärarnas engagemang i genomförandet av målen. Det blev också tydligt att lärare kan behöva stöd av andra med kunskap om elevens funktionsnedsättning och alternativa verktyg för att sätta mål. Arbetssättet kan behöva utvärderas för fler elever.

 • 53.
  Borgström, Tatiana
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Det där???!!!? Det är väl ingen t-j-e-j precis. Det är ju… Milla!": En diskursanalys av populär barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta självständiga arbete undersöks nio barnböckers framställning av pojkar, flickor och icke-binära samt vilka effekter könsnormer i barnlitteratur kan ha på barns identitetsskapande. Studien utgår från en kvalitativ metodansats i form av en diskursanalys. Böckerna har analyserats utifrån ett genusperspektiv med fokus på normaliseringsprocesser. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för vilka budskap om könsnormer som framträder i barnlitteratur på förskolor och hur de kan påverka förskolebarn. För att analysera vilka egenskaper karaktärer tillskrivs i de valda böckerna har Nikolajevas (2004) genusschema använts som analysverktyg. Schemat ger en tydlig överblick på stereotypiska maskulina respektive feminina attribut som Nikolajeva (2004) menar ofta tilldelas pojkar och flickor i barnlitteratur. I resultatet framkommer en reproduktion av stereotypiska könsnormer i övervägande delen av böckerna. I böcker som visar sig inneha andra könsnormer än det heteronormativa finns mer könsneutrala karaktärer men det skymtas fortfarande en stor andel maskulina egenskaper och vissa stereotypiska inslag. Ett av studiens centrala resultat visar att äldre barnböcker visar sig ha starkare stereotypiska könsnormer än nya barnböcker. Dock visar tidigare forskning att det kan behövas barnlitteratur med en variation av könsnormer så att alla förskolebarn får möjligheten att finna meningsskapande i sitt läsande av barnböcker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Bratthall, Liva
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Några lärares uppfattning om undervisning: -av elever med språkstörning på mellan- och högstadiet i en skola för alla2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 55.
  Bravell, Daniel
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Jackson, Mattias
  Örebro University, Department of Education.
  Den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan: med fokus på lärandesituationen i skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skolor som arbetar med medveten motorisk träning bedriver denna verksamhet. Vidare ville vi undersöka hur pedagoger beskriver och motiverar sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga samt hur medveten motorisk träning påverkar elevernas lärandesituation i skolan.

  Genom att intervjua fem pedagoger har vi tagit reda på deras tankar och erfarenheter kring den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan med fokus på inlärningssituationen i skolan. Undersökningens resultat tyder på att rörelseträning har effekt vid lärande för barn med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter samt att det finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Pedagogerna är eniga om att motorisk träning är positiv för elevens hela lärandesituation.

  Samtliga barn är enligt pedagogerna i undersökningen i behov av daglig fysisk aktivitet för att utveckla de motoriska färdigheterna. Samtidigt hävdar de att den medvetna motoriska träningen för barn med motoriska svårigheter bör vara individanpassad med en tydlig progression där de grundmotoriska övningarna anpassas till elevernas utveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Brink, Julia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nuhic, Emina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Broman, Filip
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Dahlström, Sebastian
  Örebro University, Department of Education.
  Wendt, Rikard
  Örebro University, Department of Education.
  Idrott och Hälsa i särskolan: en studie om idrottslärare i grundsärskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa villkoren för idrott och hälsa i grundsärskolan. Fokus ligger då på hur och om de mål som finns i kursplanen i idrott och hälsa för grundsärskolan uppfylldes i idrottsundervisningen. Vidare är ett delsyfte att belysa hur idrottslärare inom grundsärskolan ser på inkludering i grundskola och grundsärskola.

  Vi har genomfört åtta intervjuer med idrottslärare som är verksamma i grundsärskolan. Vår intervjuguide är uppbyggd kring sex teman med ett antal underfrågor. Dessa teman är: mål med undervisning, medel för att uppnå en god idrottsundervisning, elevers deltagande i idrottsundervisning, uppfylla kursplanens obligatoriska mål, inkludering i grundskola och grundsärskola samt särskolans framtid.

  Resultatet visar att samtliga lärare uppfyller kursplanens mål mer eller mindre. Att kursplanen ses som tolkningsbar är för vissa lärare räddningen för att uppfylla målen. Ett problemområde är simundervisningen, vilket oftast relateras till begränsad tillgång till simhall. Att utgå från elevens starka sidor och försöka finna alternativa lösningar i idrottsundervisningen beskrivs som viktiga komponenter för att utveckla eleverna på ett optimalt sätt. Assistentens roll i idrottsundervisningen är av stor betydelse både för att underlätta för läraren och eleven. Vidare visar resultatet att inkludering är något som samtliga lärare ställer sig positiva till. Inkludering ses även som en möjlig framtida utveckling för särskolan.

 • 58.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Fredriksson, Jennie
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund: utvärdering efter att hörande barn inkluderats i verksamheten hösten 2006 : ett uppdrag från Örebro kommun2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro är en förskola där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och svenska. Men det har inte alltid varit så. Kattungen startade 1990 och var då en förskola för döva och gravt hörselskadade barn där miljön var enbart teckenspråkig. År 1998 etablerades för första gången en talspråkig grupp som förskoleklass. Hösten 2006 fick förskolan ett förändrat uppdrag och började ta emot även hörande barn. Våren 2007 när utvärderingen genomfördes fanns sammanlagt 27 barn på Kattungen och av dem var det 17 barn döva/hörselskadade och 10 hörande. Syftet med utvärderingen är att beskriva och analysera förändringen som skett på Kattungen hösten 2006 utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv. Studien granskar en verksamhet där barn utan funktionshinder integrerats i en grupp av barn med funktionshinder, alltså det omvända mot vad som brukar förekomma. Underlaget till utvärderingen är dels en enkätstudie med föräldrar och dels fokusgrupper med pedagoger respektive föräldrar. Resultatet visar att Kattungen är en komplex verksamhet där de kommunikativa och språkliga behoven kan vara mycket olika för olika barn men också för olika föräldrar. Att hörande barn inkluderats i förskolans verksamhet uppfattas som positivt av alla grupper. Det har lett till ökade möjligheter för barnen till samspel med jämnåriga samtidigt menar framförallt döva föräldrar att den teckenspråkiga miljön försvagats något. De hörande barnen som Vt 2007 fanns på Kattungen var barn med döva eller hörselskadade föräldrar, syskon eller andra släktingar. De hörande barnen hade alltså en anknytning till teckenspråket i sin hemmiljö även om det inte finns ett sådant krav för att få börja på förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Fredriksson, Jennie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kattungen: en förskola för alla med teckenspråket som grund2008In: DHB-dialog, ISSN 0281-3106, Vol. 35, no 1, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Hösten 2006 började den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro att ta emot inte bara döva och hörselskadade barn utan även hörande barn. Kattungen är en förskola där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och svenska. Barnen placeras på förskolan just för att utveckla en tvåspråkighet eller för att kunna kommunicera på teckenspråk. Att hörande barn har börjat på förskolan uppfattas både av föräldrar och pedagoger som positivt även om det också lett till att den teckenspråkiga miljön försvagats något. Det har också lett till att barnen fått fler jämnåriga att leka med.

 • 60.
  Brunzell, Frida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "När jag första tiden såg vad stod på skyltar, jag aldrig kommer glömma.": En etnografiskt inspirerad studie om vuxna elevers första läs- och skrivundervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Bryngelson, Jennie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Karlsson, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pedagogers tankar om konflikthantering2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SammanfattningAtt arbeta som pedagog i dagens skolsystem innebär såväl ett ansvar för barnens kunskapsinhämtande, som att vara en trygg och inspirerande förebild för eleverna. Dagligen uppstår situationer då elever hamnar i konflikter med varandra, vilket kan röra allt ifrån triviala händelser till större motsättningar gällande exempelvis etnicitet eller könsfrågor. Syftet med denna kvalitativa studie är att med hjälp av en hermeneutisk ansats undersöka hur pedagoger ser på sin roll som handledare för barnens sociala utveckling. För att få en samlad kollegial bild över pedagogernas tankar kring konflikthanering baseras uppsatsen på gruppintervjuer på två skolor av helt olika storleksgrad i mellersta Sverige. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär med utgångspunkt i tre fiktiva fall, skapade utifrån kategorierna genus, makt och etnicitet. En intressant ingång till ämnet har varit om pedagogernas handlingsstrategier skiljer sig beroende av konfliktens karaktär. Informanternas svar har sedan analyserats utifrån olika teoretiska begrepp och med utgångspunkt från följande frågeställningar:• Hur hanteras konflikter inom skolan?• Skiljer sig hanteringen av dessa utifrån vilken typ av konflikt det gäller, i så fall hur och varför? Går det att urskilja en strategisk medvetenhet?Resultatet visar att pedagogernas handlingsstrategier ej skiljer sig nämnvärt mellan de olika fallen. De båda skolorna följer generella riktlinjer oavsett konfliktens art, där såväl medlingssamtal och föräldrakontakt som förebyggande arbete är vanligt förekommande. Även handlingsplanernas vikt betonas vid konflikthantering, liksom ett fullgott samarbete inom det kollegiala arbetslaget.

  Download full text (pdf)
  Pedagogers tankar om konflikthantering
 • 62.
  Bäckstedt, Sanna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Persson, Viktoria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förhandlingar om när, var och hur läxor ska göras - inte om de ska göras: En diskursanalys om elevers uppfattningar om läxan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är debatten om läxor vanligt förekommande i såväl skolans sfär som i media och inom politiken. Dessa debatter kan ses som ett sätt att skapa en normalitet, och en strävan efter att få fler att ansluta sig till de olika parternas uttalade uppfattningar om läxans förekomst. Tillsammans med denna debatt utgör läroplanen några av de normer som skolans aktörer ska förhålla sig till gällande läxorna. Trots att läxan inte nämns i läroplanen så lever läxan vidare och vi väljer därför att betrakta läxan som en norm, som följs av inte bara skolans aktörer och eleverna utan även av föräldrar. Även fast läxan i huvudsak berör eleven anser vi att elevernas talan om läxor inte representeras i de debatter som förs, och vi undrar därför; var är elevernas talan om läxor?

  Vi har därför valt att anta ett elevperspektiv och använder oss av en diskursanalytisk ansats för att förmedla deras uppfattningar om läxor. Eftersom vi anser att läxan är en norm som konkurrerar med andra normer väljer vi att ta ett förhandlingsperspektiv och då studera; Vilka förhandlingar deltar eleverna i om läxor, och hur påverkas dessa förhandlingar av normer och diskurser?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Carlquist, Carina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Hervidson, Caroline
  Örebro University.
  Modersmålets betydelse för elever med annat språk än svenska2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 64.
  Carlsson, Elin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Jerngren, Emma
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares syn på hur stress påverkar elevers hälsa: - en intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna C-uppsats är att belysa hur lärare ser på hur stress påverkar elevers hälsa. I en kvalitativ intervju undersöks det hur lärarna ser på hälsa och stress. Det undersöks även om lärare arbetar kring elevers upplevelser av stress. Området undersöks med en hermeneutisk ansats med hjälp av tre kvalitativa intervjuer. Valen av lärare grundar sig på att det ska förekomma olikheter på invidnivå. De frågeställningar undersökningen utgår från är:

  • Hur ser lärare på elevers stress i skolan i relation till hälsa?

  • Hur arbetar lärare med stress i skolan?

  I uppsatsen belyses stress relaterat till hälsa. Inledningsvis tar uppsatsen upp hur barns livssituation ser ut, i förhållande till hälsa och stress. Sedan belyses olika aspekter på hälsa och stress, för att beskriva begreppens komplexitet. Hälsa och stress beskrivs utifrån patogent och salutogent synsätt. Dessa har i sin tur samband med fyra olika perspektiv som det går att se hälsa och stress utifrån. I delen som behandlar aspekter på hälsa och stress tas också begreppet stressorer upp, det vill säga de orsaker som kan leda till stress. Fortsättningsvis presenteras elevers synvinkel av vad som är stressande för dem, utifrån vad andra undersökningar visar. Även åtgärder i skolan berörs och begreppet förebyggande arbete och stresshantering utreds. I analysen åskådliggörs resultaten och dessa sammanförs med vad den tidigare forskningen visar.

  De generella slutsatserna av resultatet är att lärare inte är medvetna om att elever kan uppleva mycket stress i skolan. I undersökningen kommer lärarna fram till faktorer som kan orsaka stress, exempelvis relationer och hemsituationen. Dessa kopplas dock inte direkt till stress. Lärarna anser att stress påverkar lärandet, men då handlar det om stress som uppstår i lärandesituationen och inte vad i elevens livssituation som påverkar. Ytterligare visar resultatet att lärare arbetar hälsofrämjande men inte med stress som syfte. Därmed blir kontentan att lärarna främst arbetar förebyggande mot stress, men inte med hanteringen av den.

 • 65.
  Carlsson, Jill
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Wennerström, Eva
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Det här är en tillgång och det är … wow!”En kvalitativ studie av flerspråkighetens möjligheter i specialskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 66.
  Carlsson, Johanna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Olofsgård, Charlotta
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning: - en fallstudie om mottagande och kommunikativt bemötande på en skola inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Carlsson, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hildingsson, Pauline
  Kompetens och rekrytering: En kvalitativ intervjustudie om hur kompetens värderas vid anställning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Chatzipetrou, Panagiota
  et al.
  Software Engineering Research Lab Sweden, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Ouriques, Raquel
  Software Engineering Research Lab Sweden, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Gonzalez-Huerta, Javier
  Software Engineering Research Lab Sweden, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Approaching the Relative Estimation Concept with Planning Poker2018In: CSERC '18 The 7th Computer Science Education Research Conference, Saint Petersburg, Russian Federation, October 10 - 12, 2018: The 7th Computer Science Education Research Conference, Saint Petersburg, Russian Federation, October 10 - 12, 2018, ACM Digital Library, 2018, p. 21-25Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Simulation is a powerful instrument in the education process that can help students experience a reality context and understand complex concepts required to accomplish practitioners’ tasks. The present study aims to investigate the software engineering students’ perception about the usefulness of the Planning Poker technique in relation to their understanding of the relative estimation concept. We conducted a simulation exercise where students first estimated tasks applying the concepts of relative estimation based on the concepts explained in the lecture, and then to estimate tasks applying the Agile Planning Poker technique. To investigate the students’ perception, we used a survey at the end of each exercise. The preliminary results did not show statistical significance on the students’ confidence to estimate relatively the user stories. However, from the students’ comments and feedback, there are indications that students are more confident in using Agile Planning Poker when they are asked to estimate user stories. The study will be replicated in the near future to a different group of students with a different background, to have a better understanding and also identify possible flaws of the exercise.

  Download full text (pdf)
  Approaching the Relative Estimation Concept with Planning Poker
 • 69.
  Chmaj, Helena
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Friman, Therese
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärares beskrivningar av språkutvecklande undervisning i specialskolan för elever med dövhet eller hörselnedsättning.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet i denna studie är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. Studien belyser den utmaning lärare möter då de undervisar flerspråkiga elever med dövhet eller hörselnedsättning där språkutveckling och kunskapsutveckling sker parallellt. Språk är grunden för all kunskapsinhämtning och elever med dövhet eller hörselnedsättning har en språklig nivå som är lägre än jämnåriga hörande barns. Lärarna i specialskolan behöver ge eleverna rika möjligheter i undervisningen att utveckla språk. De behöver också ha en undervisning som är meningsfull för eleverna och där eleverna får tänka och reflektera över hur språk är konstruerade och hänger ihop. För att besvara syfte och frågeställningar i denna kvalitativa studie har åtta lärare intervjuats. Insamlat material har bearbetats och analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv samt med hjälp av Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) HOTS & CoVES modell.

  Resultaten visar att lärarna i vår studie är överens om att språkutvecklande undervisning är något som genomsyrar hela verksamheten. Dock visar deras utsagor att de arbetar på olika sätt med språkutvecklande undervisning och att de använder sig av mer eller mindre planerade metoder. Utifrån vårt analysverktyg HOTS & CoVES (Easterbrooks och Beal-Alvarez, 2013) ser vi att samtliga framgångsfaktorer (metakognitivt tänkande, tillgänglig kommunikation, visuell support, explicit instruktion och stöttning och mediering) finns representerade i lärarnas utsagor. Lärarens breda kompetens, speciellt inom lingvistik, upplevs som en central faktor för att eleven ska utvecklas optimalt utifrån sina förmågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Claesson, Mathilda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En systematisk litteraturstudie: -om förhållandet mellan ett definierat lärandeinnehåll och barns inflytande i förskolans verksamhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Dahlin, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Roman, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att läsa för att lära: En fenomenologiskt inspirerad studie om elevers och lärares upplevelser av läsproblem på gymnasiet Maria Dahlin Jenny Roman Pedagogik, avancerad2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 72.
  Danielsson, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Anpassningar i skolvardagen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: En fenomenologiskt inspirerad studie om elevers och lärares upplevelser avextra anpassningar i undervisningen.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 73.
  Dernestam, Eva
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Blom, Linda
  Örebro University, Department of Education.
  Wilsson, Satu
  Örebro University.
  Pedagogers roll för barns språk: En studie om pedagogers kommunikation med barn i förskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om barns tillägnande av språk i förskoleåldern och med fokus på pedagogers roll i denna språkutveckling. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka kommunikationen mellan pedagoger och barn och även se vilka konsekvenser som denna kommunikation får för barnens språkliga interaktion. Vår studie är baserad på observationsundersökningar som vi gjort genom att videofilma olika situationer under dagen och en intervju med en pedagog på en förskoleavdelning med barn i åldrarna ett till fyra år.

  Vi har kommit fram till att det visserligen förekommer språklig kommunikation mellan pedagogerna och barnen, men att det oftast är de vuxna som talar. Den mesta språkliga kommunikationen där barnen och pedagogerna är involverade förekommer i de planerade aktiviteterna medan den är mindre förekommande i den fria leken och i matsituationen. På den avdelning där vi gjorde vår studie var det många små barn. Kanske bidrog detta till att det inte förekom så många tillfällen där det blev en dialogisk interaktion mellan pedagogerna och barnen.

 • 74.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Nykvist, Bengt
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Enhancement of In-Service Teachers Training Programme through Mobile Phones in Tanzania2009In: E-learning Africa, 4th International Conference on ICT for Development, Education and Training / [ed] Rebecca Stromeyer, 2009, p. 17-19Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Spurred on by the development of ICT technologies, learning and teaching practices are changing in Africa as well as in the rest of the world. This change is particularly evident in distance learning, where computers, but also other technical devices, are opening up for new modes of distributing learning materials and also for enabling communication between course participants. In an ongoing project in Tanzania for in-service education of secondary school teachers, the use of mobile phones for teaching and learning, both for communication and as media players, is tested.

   In Tanzania the greater number of primary school leavers has created a shortage of secondary school teachers with adequate capacity. At the same time, the Ministry of Education and Vocational Training in Tanzania (MoEVT) has developed an ICT Policy for Basic Education. The MoEVT believes that the use of ICT in teaching and learning as well as administration and management provides a powerful tool to achieve educational and national development objectives. The project "ICT-Based In-Service Teacher Education for Secondary School Teacher in Tanzania" (ICT BITES) is one such initiative. It was set up to deal with the above mentioned shortage of qualified teachers. The project was initiated by MoEVT and is funded by SPIDER, The Swedish Program for ICT in Developing Regions.  

  There is a special focus in the project on in-service education of "licensed teachers", teachers with only a few weeks of formal teacher education. A number of these licensed teachers are enrolled in an education program run by the Open University of Tanzania. It is planned that 50 students in this group shall participate in a project pilot, using ICT, including mobile phones, to increase their capacity as teachers. 

 • 75.
  Duberg, Emma
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Andersson, Sandra
  Örebro University, Department of Education.
  Nordberg, Henrik
  Örebro University, Department of Education.
  Värdegrundsarbete: SO-lärares uppfattningar om och arbete med skolans värdegrund2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att undersöka SO-lärares uppfattningar om värdegrunden och hur de arbetar med värdegrundsundervisningen i grundskolans senare år.

  I vår studie har vi intervjuat fyra SO-lärare som är verksamma på olika skolor. Deras värdegrundsundervisning är upplagd på olika sätt, värdegrundsundervisning som är integrerad i all undervisning eller schemalagd undervisning som ett fristående ämne, livskunskap. Vi har intervjuat dessa lärare med avsikten att få en förståelse för deras uppfattningar om och arbete med värdegrundsuppdraget utifrån styrdokumenten och relatera detta till tidigare forskning gällande värdegrundsarbetet.

  Resultatet visar att lärare är väl insatta i värdegrunden, men att de tolkar den på olika sätt. Detta yttrar sig på olika sätt i deras undervisning. Trots denna variation i sättet att se på värdegrunden kan alla hitta stöd i styrdokumenten. De menar vidare att värdegrundsdimensionen är en central del i deras uppdrag som lärare.

  Studien visar att de intervjuade lärarnas uppfattningar har samband med hur värdegrundsundervisningen är organiserad på respektive skola. De menar också att de är tillfredställda med det arbetssätt som skolan har valt.

  Nyckelord: värdegrundsarbete, livskunskap, SO-lärare, grundskolans senare år

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 76.
  Dunge, Stina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”De viktigaste proven någonsin!” För vem?: Elever med AST diagnos och de nationella proven i svenska för åk 92017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur elever i åk 9 med AST-diagnos upplever genomförandet av nationella prov i svenska och i vad mån de har likvärdiga förutsättningar att lyckas som kamraterna i samma årskurs. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio elever, vilka har spelats in på ljudband och transkriberats.Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av Michel Foucaults maktteori, där begrepp som disciplin, norm, panoptikon och sanningsregim har använts som analytiska redskap.Resultatet visar att alla intervjuade elever upplevde oro och stress i samband med genomförandet av de nationella proven i svenska åk 9, främst knuten till den ovana situationen som gällde. Inga samtal hade förekommit med kamraterna innan proven och endast i några fall hade ämnet berörts i hemmet. Förberedelser förekom i helklass genom obligatoriska övningar av typexempel som tillhörde de olika delmomenten.Kommunikationen mellan lärare och elev i detta sammanhang visade på brister då det gällde att säkerställa om informationen gått fram. De särskilda stödinsatser för elevgruppen som tillgodosågs i andra sammanhang uppfylldes inte här. Istället tenderade lärarna att agera som kontrollanter i en testsituation under hela proceduren före, under och efter genomförandet.Instruktionerna både inför och vid genomförandet av de nationella proven är strikta och detaljrika. För gruppen med AST-diagnos finns inga specifika instruktioner utan eleverna förväntas genomföra testet som kamraterna utan funktionsnedsättning. I Skolverkets medsända information finns beskrivning av svenskaprovets uppbyggnad. Här anges de olika svårighetsgraderna att ta hänsyn till vid bedömningen. Att kunna dra slutsatser och tillämpa fakta i nya sammanhang utanför givna fakta i den givna texten ger högre poäng. Dessa mål finns även upptagna i ämnets kursplan och ska ha tränats under hela skoltiden. Aktuell forskning kring AST-gruppens funktionsnedsättning har visat på svårigheter att lösa uppgifter då underlaget inte finns direkt angivet i texten. Då de intervjuade eleverna inte har möjlighet att klara sådana frågeställningar påverkas deras provresultat negativt och även betyget i ämnet. Ett sätt att kompensera denna nackdel kan vara att under hela grundskoletiden träna modeller för strukturering av material. Speciallärarna och specialpedagogerna kan uppmärksamma kollegorna på skolan kring AST-elevernas speciella behov för att utveckla den didaktiska diskussionen.

 • 77.
  Dunnett, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Johansson, Josefine
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Elever med diagnosen autism i grundskolan? -En studie kring lärares resonemang om inkludering av elever med autism enligt skollagens nya bestämmelser.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 78.
  Edberger, Karolina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mallalieu, Felicia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Dom säger med såhär hög röst" - En intervjustudie om barns uppfattningar om och upplevelser av pedagogers agerande i konfliktfyllda situationer i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how children perceive teachers attitudes and perceive how they act around conflicted situations in preschool. In order to examine children’s perceptions, the methodology were focused around interviews with children. Children spend a lot of time in preschool and their relationships with both other children and their teachers affect their social and emotional ability and also their future years of school. Childhood Sociology is a new research theory which is out to approach children’s perspective. Doing research with children instead of about children gives us an opportunity to see the world as children see and experience it. Children are social human beings from birth and they are constructed within the social environment they live in. Research have come to the conclusion that children’s perceptions and experiences of teachers differ based on the relationship they have developed towards them. Children who have developed a close relationship to their teachers tend to have a more positive perception of them than children with a more inferior relationship to their teachers. Researchers also states that teachers often have a picture of the ideal child and based on the children’s behavior the teacher tend to treat them differently. Girls’ and boys’ perceptions differ, were girls usually have a more positive picture of their teachers than the boys do. According to the girls the reason is because they accept the teachers rules more than the boys do. The result of this study agrees in many ways with what earlier research say. Based on the children’s perceptions and experiences of their teachers in this study, we can conclude that their teachers don’t take children’s perspective in mind. Teachers who are kind, listen to the children and treat them fairly are not by surprise more liked by the children than teachers who are angry, shouts and blames the wrong person.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Edelbring, Samuel
  et al.
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Sweden.
  Broström, Olle
  Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Sweden.
  Henriksson, Peter
  Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Sweden.
  Vassiliou, Daphne
  Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Sweden.
  Spaak, Jonas
  Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Sweden.
  Dahlgren, Lars Owe
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Faculty of Educational Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Fors, Uno
  Department of Computer and Systems Sciences, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Sweden.
  Zary, Nabil
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Sweden.
  Integrating virtual patients into courses: follow-up seminars and perceived benefit2012In: Medical Education, ISSN 0308-0110, E-ISSN 1365-2923, Vol. 46, no 4, p. 417-425Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context: The use of virtual patients (VPs) suggests promising effects on student learning. However, currently empirical data on how best to use VPs in practice are scarce. More knowledge is needed regarding aspects of integrating VPs into a course, of which student acceptance is one key issue. Several authors call for looking beyond technology to see VPs in relation to the course context. The follow-up seminar is proposed as an important aspect of integration that warrants investigation.

  Methods: A cross-sectional explanatory study was performed in a clinical clerkship introduction course at four teaching hospitals affiliated to the same medical faculty. The VP-related activities were planned collaboratively by teachers from all four settings. However, each setting employed a different strategy to follow up the activity in the course. Sixteen questionnaire items were grouped into three scales pertaining to: perceived benefit of VPs; wish for more guidance on using VPs, and wish for assessment and feedback on VPs. Scale scores were compared across the four settings, which were ranked according to the level of intensity of students processing of cases during VP follow- up activities.

  Results: The perceived benefit of VPs and their usage were higher in the two intense-use settings compared with the moderate-and lowintensity settings. The wish for more guidance was high in the low-and one of the highintensity settings. Students in all settings displayed little interest in more assessment and feedback regarding VPs.

  Conclusions: High case processing intensity was related to positive perceptions of the benefit of VPs. However, the low interest in more assessment and feedback on the use of VPs indicates the need to clearly communicate the added value of the follow-up seminar. The findings suggest that a more intense follow-up pays off in terms of the benefit perceived by students. This study illustrates the need to consider VPs from the perspective of a holistic course design and not as isolated add‐ons.

 • 80.
  Efthymios, Thanasoulelis
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Religionslärares demokratiuppdrag: -en studie om religionslärares uppfattningar om samtal som didaktisk metod2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan (2011) sätts särskilt mycket fokus på elevernas demokratiska kompetens. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap och öppen diskussion. Samtal lyfts fram som en av lärarens främsta verktyg i arbete med demokrati- och värdegrund. Dock upplever många lärare samtal som svårhanterliga och inte sällan reduceras religionsundervisningen till förmedling av fakta, vilket motstrider skolverkets direktiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares uppfattningar om samtal som didaktisk metod i arbetet med demokrati inom religionskunskap. Metoden bestod av semistrukturerade intervjuer och fokus har legat på lärarnas tolkningar av begreppet demokratisk kompetens samt de didaktiska överväganden kring samtal. Studiens resultat visar att tidspress, fördomar, elevernas (o)intresse, klassrumsklimat, klasstorlek, elevernas förkunskaper, tysta/blyga elever och bedömning utgör faktorer som kan försvåra samtal i religionskunskapsundervisningen. Undersökningen visar även att det råder en brist på kunskap kring samtal som arbetsmetod.

 • 81.
  Eikeland Husebø, Sissel
  et al.
  University of Stavanger, Stavanger, Norway.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Edelbring, Samuel
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Nordenström, Elin
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Nordahl Amorøe, Torben
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Rystedt, Hans
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dieckmann, Peter
  Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Center for Human Resources, Capital Region of Denmark, Copenhagen, Denmark; Department for Clinical Medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Department for Quality and Health Technology, University of Stavanger, Stavanger, Norway.
  Reflecting on Interprofessional Simulation2019In: Interprofessional Simulation in Health Care: Materiality, Embodiment, Interaction / [ed] Madeleine Abrandt Dahlgren, Hans Rystedt, Li Felländer-Tsai and Sofia Nyström, Cham: Springer Publishing Company , 2019, p. 139-171Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores and discusses how models of debriefing can support interprofessional learning in simulation-based education activities. The role of video as a tool for feedback and reflection is described and the ways video can be integrated in the learning environment to optimize opportunities for learning.

 • 82.
  Ek, Fanny
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Eskilsson, Elin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Samlingen som normaliseringsprocess: En kvalitativ studie i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 83.
  Ekdahl, My
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Glavå, Julia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förskollärarens föreställningar om barns lek2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka förställningar det finns hos förskollärare om barns lek. Syftet är även att ta reda på vilka typer av lek som utövas av barnen och i vilka situationer förskolläraren väljer att korrigera eller styra barns lek. För att kunna besvara våra frågeställningar och syfte har vi gjort en intervjustudie med fokus på förskollärarens syn på barns lek. Materialet i denna studie är insamlat från två förskolor i olika kommuner med två skilda pedagogiska inriktningar. Intervjufrågorna var öppna frågor som gav förskolläraren möjlighet att svara helt utifrån dennes erfarenheter och åsikter om barns lek.

  Vi har använt oss av verktyget grundad teori när vi bearbetat det insamlade materialet. Utifrån detta teoretiska verktyg har vi kunnat hantera vårt insamlade material med hjälp av substantiv kodning som innefattar selektiv och öppen kodning. Det har i sin tur gjort att vi kunnat förstå hur och varför förskolläraren agerar i vissa situationer i barns lek. Resultatet i studien visar att förskolläraren tillrättavisar barns lek när det förekommer våld eller hot eller när ett barn riskerar att skadas. Samtliga förskollärare tycker att all typ av lek har ett pedagogiskt värde och är utvecklande för barnen. Det är därför viktigt att som förskollärare vara medveten om barns tidigare erfarenheter och ha en förståelse för varför vissa situationer uppstår och kunna vara en vägledande vuxen som hjälper barnen att komma till ett samlärande för att empati, normer och värden ska skapas tillsammans i barngruppen.

 • 84.
  Ekfalk, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Grossfurtner, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Föräldrarna måste ju lita på att vi gör vårt jobb”: -   En studie om förskolepedagogers uppfattningar om föräldrasamverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 85.
  Eklund, Björn
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Samspel mellan barn och pedagoger ur ett specialpedagogiskt perspektiv: En kvalitativ studie ur förskolans vardag med etnografisk ansats och deltagandeobservationer.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar samspelet mellan pedagoger och barn på en förskoleavdelning. För att nå syftet, som är att öka kunskapen om förskolans vardag och interaktionen mellan pedagoger och barn samt hur specialpedagoger kan arbeta främjande och förebyggande i detta, används deltagande observationer, fältanteckningar och etnografisk ansats.De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är Sociokulturellt perspektiv och Nilholms specialpedagogiska perspektiv. Det vill säga kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och dilemmaperspektivet.Resultatet i uppsatsen visar på att verksamheten är vuxencentrerad och att pedagogerna reagerar i efterhand på händelser i vardagen, i motsats till att vara närvarande i barnens lekar och aktiviteter. Resultatet visar även på att verksamheten håller låg kvalité och att pedagogerna framförallt har ett kompensatoriskt specialpedagogiskt perspektiv i verksamheten. Det blir synligt att specialpedagoger kan stötta pedagogerna i att involvera barnen mer i verksamhetens planer och beslut. I vardagen behöver pedagogerna stöd i att arbeta i nära relation till barnen, och inte skapa ett avstånd både ur ett platsmässigt och innehållsmässigt perspektiv.

 • 86.
  Eklund, Henrik
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Olika språk, olika lösningar?: En studie i problemlösning i matematik med döva ochhörselskadade elever2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Ellvåg, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Andersson, Jessica
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Kroppen minns vad huvudet glömt": - En studie av fyra pedagogers syn på Rytmik i förskolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
 • 88.
  Elovsson, Tina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Garcia Sanchez, Marilu
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barns relationsskapande processer i fritidshem: Utifrån pedagogers synsätt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Eng, Agnes
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Skeppstedt, Clara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att förbereda barn inför ett mångkulturellt samhälle: Pedagogers upplevelser av mångkultur i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om pedagogers tankar kring förberedelsen av barn inför ett mångkulturellt samhälle. Enligt strävansmålen i läroplanen för förskolan ska barnen förstå de värden som finns i en kulturell mångfald och förberedas inför livet i ett internationaliserat samhälle. Barngruppernas sammansättning varierar mellan olika förskolor, områden och städer. Det finns förskolor med såväl kulturellt homogena som kulturellt heterogena barngrupper. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger kan arbeta för att förbereda barn inför ett liv i ett mångkulturellt samhälle oavsett hur barngruppens sammansättning ser ut. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersöktes följande frågeställningar, vilket förhållningssätt har pedagogerna till mångkultur i förskolan? Hur upplever pedagogerna att de arbetar med mångkultur? Urvalet för intervjuerna baserades på förskolans socioekonomiska område för att ge variationer i pedagogernas uppfattningar och förskolans kontext. Intervjuerna har analyserats utifrån ett interkulturellt perspektiv med hjälp av en begreppsmodell konstruerad efter teorin. Resultatet visar att pedagogerna i studien inom vissa aspekter arbetar interkulturellt oavsett barngrupp men barngruppens sammansättning kan försvåra möjligheterna till ett genomgående interkulturellt arbete i förskolan. Slutsatsen är att ett interkulturellt förhållningssätt är möjligt oavsett förskola men det interkulturella arbetssättet kan försvåras av områdets socioekonomiska status samt barngruppens sammansättning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Engberg, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Eriksson, Frida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Det är ju ett inflytande att jag får finnas, jag ska få ta plats och jag ska få vara den jag är i förskolan": En etnografisk studie av barns inflytande i samlingen.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Ericson, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Filmberg, Disa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  De bilder barn möter i populärkultur: En kvalitativ studie om genus och populärkultur i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar på att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter genom populärkultur ochförskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan. För att kunna besvara arbetets frågeställningar har två kvalitativa intervjuer gjorts med två förskollärare samt en bildanalys av en populär barnbok. Det insamlade empiriska materialet har analyserats utifrån fyra perspektiv, normer, makt, jämställdhet och genus. Vår analysmetod för de kvalitativa intervjuerna är meningskodning och analysmetoden för bildanalysen är semiotik.Vårt resultat visade att samhället består av traditionella könsmönster som påverkar barn och vuxna, strukturerna upprätthålls även av barnens populärkultur. Därför är en genusmedvetenhet och en öppen blick för mönster och strukturer viktigt i arbetet som förskollärare. Studien ger oss en förståelse om förskollärares ansvar i vad barn möter för slags populärkulturistiska bilder och andra medier i förskolan samt förskollärares kunskap om- och vikten av genusmedvetenhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Ericsson, Helene
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Språkutvecklande arbetssätt: en kvalitativ studie om hur lärare arbetar språkutvecklande i en mångkulturell skola2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Ericsson Hesse, Linnéa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Individuella svårigheter och stödjande lärandemiljöer: - Synen på läs- och skrivsvårigheter bland klass- och ämneslärare i grundskolan2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Ericsson, Johanna
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "När man får gåshud som pedagog är de där sekunderna värda allt slit i världen". En kvalitativ intervjustudie om relationsarbetet i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Eriksson, Amanda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brandt, Michaela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fritidshemmets lärandeuppdrag: - en fenomenografisk studie om fritidslärares uppfattningar av fritidshemmets lärandeuppdrag2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96.
  Eriksson, Camilla
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Wallgren, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barns meningsskapande i lek på förskolegården En studie utifrån ett pragmatiskt angreppssätt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka barns meningsskapande process i den fria leken på förskolegården. Vår avsikt är att försöka tolka och skapa en förståelse för vilka meningar barn skapar genom deras handlingar och kommunikation i fri lek. Vidare undersöks vilka kommunikationsformer som är framträdande samt betydelsen av barns tidigare erfarenheter vid meningsskapande. För att undersöka detta har en minietnografisk metodansats valts där barn mellan två och fyra år observerats i deras fria lek på förskolegården. Fri lek innebär i denna studie den lek som barnen själva väljer. Studiens empiriska material består av fältanteckningar där barns verbala- och icke-verbala kommunikation, barns handlingar samt reflektioner systematiskt antecknats. Den teoretiska utgångpunkten är ett pragmatiskt angreppssätt och för att analysera det empiriska materialet har praktisk epistemologisk analys (PEA) använts.Studien beskriver vilken mening barn skapar i temalekar, utforskande lekar och rörelselekar. Resultatet visar att barn använder både tidigare erfarenheter samt språkliga och kroppsliga handlingar för att skapa mening. Dessutom framgår att miljön både påverkar och har betydelse för barns meningsskapande. Genom att synliggöra barns meningsskapande kan pedagoger i förskolan både nå förståelse om hur detta meningsskapande kan gå till och använda denna kunskap för att ta tillvara på barns intressen och meningsfulla lekar i praktiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Eriksson, Emil
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lekens betydelse för lärandet i fritidshem: Lekens betydelse för lärandet i fritidshem2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Hallin, Eva
  Örebro University, Department of Education.
  Läxan- traditionellt eller didaktiskt genomtänkt moment2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I dagens skola har lärare stort inflytande över sin egen undervisning, vilket medför att kraven på lärarna blir större. Det är därför viktigt att lärarna får reflektera och utveckla sin kompetens för att kunna möta dessa krav. Våra erfarenheter av hur lärare arbetar med momentet läxor är växlande och vi kan även genom media och forskning se att läxor är ett aktuellt ämne. Vårt syfte med denna uppsats blir därför att problematisera hur lärare tänker kring didaktiska förhållningssätt. Detta gör vi genom att fokusera oss på hur lärare arbetar och tänker om momentet läxa. Vi har, i vår uppsats, använt oss av fokusgruppsintervjuer där vi samtalat med lärare kring momentet läxa för att få svar på våra frågor. Lärarna är verksamma i årskurserna 1-6.

  Vidare beskrivs bl.a. didaktikens historia från 1600- talet fram tills i dag, olika teorier på lärande samt läxans komplexitet. Användandet av läxor har förekommit under en lång tid och haft olika innebörder, och lärarna i vår undersökning menar att läxor främst ges för att eleverna ska bli ansvarstagande och att de genom upprepning ges tillfälle att befästa kunskap. Lärarna nämner även att både föräldrar och elever, främst i de lägre åren, vill ha läxor. Det blir också ett skäl till varför läxor ges.

  Människan lär hela livet, hela tiden, inte bara i skolan. Hur ska då momentet läxa behandlas? I vår uppsats ställs de didaktiska förhållningssätten i relation till momentet läxa. En slutsats har kunna dragits men frågor kvarstår att diskutera ute i skolorna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 99.
  Eriksson, Louise
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Berglund, Martina
  Örebro University, Department of Education.
  Mångkulturalitet i skolan: - identitet och kommunikation för barn med annat modersmål än svenska2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 100.
  Eriksson, Pernilla
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Empowerment i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Mycket av rapporteringen kring förskollärares arbetsvillkor består av ”eländesskildringar” (Westin 2003). Därmed är det lätt hänt att personalen positioneras som offer i sin yrkesutövningsroll. Jag var intresserad av att betrakta människorna som arbetar som förskollärare ur en annan synvinkel; nämligen som aktörer kompetenta nog att påverka sin situation och utföra ett engagerat arbete på arbetsplatsen. Strategierna de använder sig av för att nå dit kan förstås slå fel – Aronsson, Astvik & Gustafsson (2010) beskriver t.ex. hur kompenserande strategier vid hård arbetsbelastning kan resultera i dålig återhämtning eller utbrändhet etc. Vad gör personalen i så fall för att vända situationen? För att finna svar utförde jag halvstrukturerade kvalitativa djupintervjuer med fyra förskollärare. Svaren skrevs in i en speciell karta som jag själv formgett och analyserades sedan med termen empowerment. Empowerment innebär, helt kort, att ta makten över sin tillvaro. Att uppnå empowerment är dock inte bara ett mål utan även vägen dit; dvs. en process (Starrin 1997).   Undersökningsresultatet visade att de intervjuade förskollärarna mådde förhållandevis bra. De förlitar sig på förskolans läroplan som vägvisare i det pedagogiska arbetet. Vad gäller ohälsa så försöker de bl.a. reducera stressmoment i barngruppen genom kollektiva ansträngningar samt prioritera en avslappnande fritid för en god fysisk och psykisk återhämtning. Med andra ord tycktes respondenterna äga en stark empowerment i såväl process som mål och på såväl arbetsplatsen som på fritiden.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 of 306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf