To Örebro University

oru.seÖrebro universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 604
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdoula, Kazia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Slöjförbudet på den svenska arbetsmarknaden: En avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulhadi, Nora
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Olsson, Zuzanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Sardar, Kaijan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  RÄDSLA FÖR SKJUTNINGAR: Finns det ett samband till nyhetskonsumtionen och en skillnad mellan män och kvinnors rädsla?2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom den rådande digitaliseringen påverkar nyhetskonsumtionen individers vardag och syn på brottslighet. I linje med ett ökat skjutvapenvåld i samhället är rädsla för skjutningar relaterat till nyhetskonsumtion ett relevant forskningsområde. Därmed var syftet med studien att undersöka om individens rädsla för skjutningar relaterat till gängkriminalitet har ett samband med nyhetskonsumtion och om det fanns en skillnad mellan män och kvinnor i deras rädsla för skjutningar relaterat till gängkriminalitet. Tidigare studier på området visade på att kvinnor är mer rädda för brott och skjutningar än män, samt att en ökad nyhetskonsumtion leder till större rädsla för skjutningar. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med ett urval som bestod av 119 personer (72 kvinnor och 47 män), mellan 19 och 71 år (M=27,7, SD=9,8). Resultatet visade inte några signifikanta samband mellan nyhetskonsumtion och rädsla för skjutningarna, inte heller några signifikanta skillnader i rädsla för skjutningar mellan män och kvinnor. Det kunde urskiljas en medelvärdesskillnad där kvinnor var mer rädda än män. Sammanfattningsvis har studiens resulterat till att belysa kunskapsgapet gällande rädsla för skjutningar specifikt och dess samband till individers nyhetskonsumtion, samt den bristande forskningen om män och kvinnors rädsla för skjutningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adaszak, Sofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Gustafsson, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Källström, Åsa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Holmefur, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Farias Vera, Lisette
  DepaKarolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Navigating barriers and facilitators to support victims of violence in a close relationship with cognitive disability: Social workers´ perspectives2023Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The risk of violence in close relationships is higher for people with cognitive disabilities than in the general population. This is due to social isolation, and physical or financial dependence on others in everyday activities. To enable adequate protection for these victims, social workers need to take decisions and provide support that is based on knowledge about both violence and disability-related needs. By contrast, people with cognitive disabilities are de facto less likely to be provided with support adapted to their needs. Therefore, this study explores how social workers navigate barriers and facilitating aspects to support victims of violence with cognitive disabilities.Data were collected in individual interviews with 18 social workers, and analysed using content analysis. The inclusion criteria were 3 years or more experience in identifying and/or assessing exposure to violence in close relationships among people with cognitive disabilities.

  The emerging categories illustrate how social workers face dilemmas when navigating the balance between individuals’ rights for self-determination and complex needs for protection and support. The policies that frame social workers' practice in Sweden are discussed in relation to the need for flexible interventions and accessible support based on interprofessional collaboration related to violence and cognitive disability. The categories also problematize the power dynamics involved and how different actors’ experiences, values, and power influence the support process. The different actors involved add to the complexity that social workers need to navigate.

  This presentation focus on how social workers' practice is governed and hindered by policy, a focus on individuals' rights for self-determination, and the need to support and protect a group that may have difficulties to identify both violence and their needs for support.

 • 4.
  Addberger, Fatima
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Gangsterrappens maskulinitetsideal: Berättelser om brott som resurs för maskulinitets- och identitetsskapande i rap-texter2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen uppehåller sig vid hur maskulinitet och kriminell identitet konstrueras när individer s a s ”berättar sig själva”, konstruerar ett narrativ, en levnadsteckning, utifrån de egna erfarenheterna och den kontext de ingår i. Syftet är att visa hur texter ur den s k ”gangsterrappen”, genom berättelser om brott är identitetsskapande samt kan utgöra en resurs för konstruerande av en hegemonisk maskulinitet. Metoden utgörs av narrativ analys, en kvalitativ forskningsmetod inriktad på människors berättelser, händelser över tid, samt hur dessa händelser, eftersom de är både menings och identitetsskapande för individen, avgör hur denne ser på sin tillvaro och utgör grund för individens beslut. Texter av svenska rap-artister, vilka räknas till kategorin gangsterrappare och vilka kan anses ha nått framgång med sin musik, närläses och analyseras utifrån de temata, med fokus på s k ”maskulinitetsmarkörer”, som återfinns i texterna. Det är kriminologiskt relevant att undersöka relationen mellan socialt konstruerad maskulinitet och en kriminell livsstil utifrån möjligheten till förändring. Studiens resultat visar att där går att urskilja tre temata i de analyserade rap-texterna, vilka, genom berättelser om brott, utgör resurs för konstruerandet av en hegemonisk maskulinitet: kapabel att utöva våld, risktagare, samt upprorisk och nyskapande. Gemensamt för samtliga studerade narrativ, i texterna, är att de är berättelser om händelser vilka utgör brott, men vilka i sammanhanget inte uppfattas som brott, utan som nödvändiga och försvarbara handlingar. Där finns därför en tydlig koppling mellan det egna narrativet om brott och individens konstruktion av hegemonisk maskulinitet. Berättelser om brott utgör s k hjältenarrativ sant ger individen tillgång till resurser som makt och kontroll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adjemian, Arax
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Berglund, Olivia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Flickors våldsutsatthet i 2 § LVU domar med hederskontext: - utifrån ett genus- och maktperspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att med hjälp av ett genus- och maktperspektiv nå en djupare förståelse förflickors utsatthet i åldrarna 9-18 som lever i en hederskontext genom att studera 2 § LVUdomar från åren 2021 och 2022. Studien utgörs av en kvalitativ ansats bestående av 34 domarfrån svenska förvaltningsdomstolar och kammarrätter från årtalen 2021-2022. Materialet haranalyserats med hjälp av kodning och tematisering för att generera studiens resultat.Resultatet har tolkats med hjälp av makt, däribland Max Webers maktteori, och genus, blandannat Yvonne Hirdmans genussystem. Studien har visat på flera resultat. Orsakerna till våldetgrundar sig oftast i familjens upptäckt av att flickan har umgänge eller relationer med pojkareller att hon bryter mot vad familjen anser vara en kvinnonorm och på så sätt riskerar attskada familjens heder. Flickors skolresultat och hälsa blir lidande av familjensmotsägelsefulla förväntningar om att flickorna dels ska ta ett stort ansvar för hemmet och delsska prestera i skolan. Om flickan inte lyckas leva upp till förväntningarna hotar familjen medövervakning, slag eller nedsättande ord vilka också är bland de former i hur våldet kommer iuttryck. Resultatet visar även på att många flickor väljer att ta tillbaka sina utlåtanden då deav socialtjänsten upplever en felaktig bedömning av dem uppgifter som de lämnat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Adolfsson, Maja
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Doganson, Caroline
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ungdomars cannabisanvändning: Yrkesverksammas förståelse för orsaker samt risk- och skyddsfaktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användningen av droger är ett samhälleligt problem som påverkas av olika faktorer. Cannabis är idag den vanligaste drogen och droganvändning överlag domineras av ungdomar, därav bör ungdomars cannabisanvändning uppmärksammas. Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas förståelse för ungdomars cannabisanvändning utifrån tre frågeställningar som undersöker bakomliggande orsaker, risk- och skyddsfaktorer samt yrkesverksammas roll kopplat till individ, grupp och samhällsnivå. Studien har en hermeneutisk ansats och utgår från en kvalitativ datainsamlingsmetod där semistrukturerade intervjuer utförts med sex respondenter som alla möter ungdomar som använder cannabis i sin yrkesroll. Empirin har analyserats utifrån en tematisk analys med hjälp av studiens tidigare forskning och studiens teoretiska tolkningsram vilket är den relationistiska teorin och ett perspektiv på missbruk som ett socialt problem. Den teoretiska tolkningsramen belyser hur problemområdet kan problematiseras utifrån olika faktorer samt hur de samspelar med varandra. Studiens resultat visade på att orsakerna samt risk- och skyddsfaktorerna kopplat till ungdomars cannabisanvändning inte är enskilda utan påverkas av flera faktorer som är föränderliga och påverkar varandra. Studiens diskussion belyser att det är betydande att yrkesverksamma som arbetar med ungdomar som använder cannabis har kunskap om problematiken för att kunna anpassa stödet utefter den enskilde ungdomens behov och bryta det normbrytande beteendet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahl, Matilda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Granman, Lovisa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  ”Man kan ju inte glömma bort att det finns barn i en familj, dom har ju behov och önskningar och tankar och funderingar kring mycket!”: En kvalitativ studie om begreppet barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahmadzai, Shabnam
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Rindhoff, Vendla
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  "Vi anhöriga är inte brottslingar, utan vi är medmänniskor och vi är trasiga medmänniskor, våra barn är trasiga": En kvalitativ studie som undersöker upplevelsen av att vara vuxen anhörig till en frihetsberövad2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt upplevelsen av att vara anhörig till frihetsberövade samt utforskat anhörigas tillgång till stöd. Vidare har studien undersökt huruvida anhöriga upplever ett krav att bidra till den frihetsberövades återanpassning i samhället. I den tidigare forskningen som presenteras i studien beskrivs det att anhöriga till frihetsberövande kan drabbas av bland annat försämrad ekonomi, stigmatisering och stress. Bland den tidigare forskningen finns det en avsaknad av studier som undersöker detta ämne utifrån en svensk kontext, framförallt rörande vuxna anhöriga. Detta kan indikera på en kunskapslucka inom det svenska forskningsfältet och ämnet kan därför behöva utforskas i syfte att uppmärksamma målgruppens behov. För att genomföra denna studie har en kvalitativ metod tillämpats och fem intervjuer har genomförts som har utgått från en semistrukturerad intervjuguide. Utifrån intervjuerna har en tematisk analys utförts i syfte att framföra studiens resultat. Respondenternas svar har tolkats utifrån Foucaults teori om makt, Goffmans beskrivning av stigma och begreppet skam. I resultatet framkommer det bland annat att anhöriga till frihetsberövade upplever skam och krav på att bidra till den frihetsberövades återanpassning i samhället. Anhöriga upplever också att Kriminalvård och Socialtjänst bemöter dem illa vilket har genererat en negativ syn på svenska myndigheter

  Fulltekst (pdf)
  "Vi anhöriga är inte brottslingar, utan vi är medmänniskor och vi är trasiga medmänniskor, våra barn är trasiga": En kvalitativ studie som undersöker upplevelsen av att vara vuxen anhörig till en frihetsberövad
 • 9.
  Ahmed Mahmod, Nawal
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Mottagandedirektivets verkan i svensk rätt: En europarättslig studie om mottagande av asylsökande och god förvaltning2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Mottagandedirektivets verkan i svensk rätt
 • 10.
  Aklilu, Alexander
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Wilson, Rasmus
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Tendenser i nämndsystemet: En integrativ forskningsöversikt av nämndens samverkan med socialarbetaren2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Alaie, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hellström Larsson, Tyra
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Frånvarande fäder och dess döttrars relationer till män2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kvinnans framtida relationer präglas av hennes tidigare relationer till modernoch fadern. Om kvinnan uppfostrats frånvarande av en fader påverkar dettahennes upplevelse av män. För att skapa en förståelse kring hur fadernsfrånvaro påverkar dotterns upplevelse av män senare i livet lyderforskningsfrågan: Hur upplever vuxna kvinnor, som är uppfostrade utan fäder,relationer till män? En kvalitativ intervjuundersökning genomfördes med femdeltagare. Deltagarna var mellan 18-39 år gamla. Intervjuer genomfördesmed stöd av en semistrukturerad intervjuguide bestående av 17 öppna frågorsom möjliggjorde följdfrågor. Data analyserades genom tematisk analys.Huvudresultatet som framkom visade att samtliga kvinnor upplevde att enuppväxt utan en närvarande far hade påverkat deras upplevelser av mänsenare i livet. För vidare forskning kan det vara av intresse att undersöka ombarnet upplever en saknad på grund av att föräldern som varit frånvarandespecifikt varit en man eller om könet är en oberoende faktor.

  Fulltekst (pdf)
  Frånvarande fäder och dess döttrars relationer till män
 • 12.
  Alarcón, Liz
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Nilsson, Lina
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Förälder inifrån fängelse: En kvalitativ studie om intagna föräldrars upplevelser av kontakt och delaktighet i sina barn under frihetsberövandet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Albihn, Ellen
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Bäckström Östrand, Moa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Tystnadsplikt och en “professionell sköld”: - En kvalitativ studie om kuratorers och prästers upplevelser av att arbeta under tystnadsplikt.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka yrkesverksamma kuratorers och prästers upplevelser och erfarenheter av att arbeta under tystnadsplikt. Utgångspunkten är att synliggöra och diskutera prästernas absoluta tystnadsplikt jämfört med kuratorernas tystnadsplikt som har vissa undantag. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex respondenter, tre från respektive yrkesgrupp. Empirin har sedan analyserats utifrån Hochschilds teori om emotionellt lönearbete samt Lazarus och Folkmans teori om coping. Studiens resultat visar att de olika typerna av tystnadsplikt både har för- och nackdelar och där stor vikt läggs vid de förväntningar som fanns innan de yrkesverksamma tog sig an rollen som kurator respektive präst. Båda yrkesgrupperna är nöjda med hur deras tystnadsplikt är utformad och de har funnit strategier för att hantera problem och känslor som kan uppstå relaterat till deras respektive tystnadsplikt.

  Fulltekst (pdf)
  Tystnadsplikt och en “professionell sköld” - En kvalitativ studie om kuratorers och prästers upplevelser av att arbeta under tystnadsplikt.
 • 14.
  Algeblad, Linnéa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Adolfsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Upplevelser av KBT-behandling för social ångest och insomni: en kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Patienters upplevelser av behandling är ett outforskat område och kvalitativ metod kan vara användbart för att nå en fördjupad förståelse för subjektiva upplevelser och förändringsprocesser i psykologisk behandling. Samsjuklighet mellan social ångest och insomni är relativt vanligt och kan ha implikationer för behandlingsutfall, men behandling av samsjukliga tillstånd är tämligen outforskat. Kognitiv beteendeterapi för tillstånden var för sig har visat sig ha god effekt. Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter beskriver sina upplevelser av att ha gått i KBT för social ångest och insomni genom två behandlingssekvenser i följd, en för vardera tillstånd. Insamlad intervjudata från sju deltagare som genomgått behandling analyserades kvalitativt genom tematisk analys. Analysen resulterade i fyra huvudteman: Innehållsrik behandling, Samarbete och stöd, Krävande, men värt det samt Förändring i mitt liv. Dessa sammanfattas i ett kärntema: Innehållsrik och tuff behandling med resultat som var mödan värt. Resultatet tyder på att behandlingarna upplevts som hjälpsamma och samtidigt utmanande. Att hitta nya hjälpsamma sätt att hantera sina besvär, att utveckla ett nytt förhållningssätt till sig själv och svårigheterna samt stöd och hjälp från psykologen upplevdes vara en bidragande orsak till förbättring. Kliniska rekommendationer diskuteras. Studien bidrar med kunskap om hur patienter upplever psykologisk behandling.

  Fulltekst (pdf)
  Upplevelser av KBT-behandling för social ångest och insomni: en kvalitativ intervjustudie
 • 15.
  Alhede, Evelina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Mohanathas, Thushana
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  “När barnen inte behöver mig längre, tyder det på att det skett en utveckling och målet är uppnått”: - En kvalitativ studie om arbetet på skyddade boenden med fokus på de medföljande barnens behov av kontinuitet i vardagen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur socialarbetare på skyddadeboenden med barnperspektiv, via rutiner och arbetssätt, tar hänsyn till medföljande barnssociala uppbrott från skola, familj och vänner. Syftet är även att undersöka om rutinerna ocharbetssätten upplevs vara tillräckliga för att bidra till upprätthållning av kontinuitet i demedföljande barnens vardag. Studien baserades på en kvalitativ metod där sju semistruktureradeintervjuer genomfördes med socialarbetare på skyddade boenden. Empirin haranalyserats utifrån teorier och teoretiska begrepp som Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, Giddens teori om modernitet, självidentitet och ontologisk trygghet samt barndomssociologi.Resultatet visar att socialarbetare försöker upprätthålla de medföljande barnens vardagsrutinergenom att skapa rutiner som inkluderar skola, aktiviteter och samtalsstöd. Det föreliggerdäremot svårigheter att upprätthålla barnens vardagliga rutiner på grund av de skyddadeboendenas säkerhetsaspekter. Socialarbetare har en medvetenhet om att deras arbetssätt medbarn bör utföras med ett barnperspektiv medan deras mål är att familjerna ska flytta till ett nyttsjälvständigt hem för att skapa en ny tillhörighet och vardag.

  Fulltekst (pdf)
  “När barnen inte behöver mig längre, tyder det på att det skett en utveckling och målet är uppnått” - En kvalitativ studie om arbetet på skyddade boenden med fokus på de medföljande barnens behov av kontinuitet i vardagen
 • 16.
  Aliassi, Diako
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Utevarohandläggning i brottmål: Hur upprätthålls den tilltalades rättssäkerhet i utevaromål?2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 17.
  Alivodic Haglund, Amanda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Isohella, Anu
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Åsberg, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  ”DET ÄR JU JÄTTETUFFT”: En kvalitativ studie om före detta fängelsedömdas upplevelser av återanpassning och stämpling2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie utforskar återanpassningsprocessen och upplevelsen av stämpling bland före detta fängelsedömda individer i Sverige, med fokus på hur dessa erfarenheter påverkar deras återinträde i samhället. Genom kvalitativ analys av intervjuer från podcasten ”Utanför Murarna”, som innehåller intervjuer med före detta fängelsedömda, visar studien hur stämplingsteorin tar sig uttryck i deras vardagsliv. Studien belyser svårigheterna med att hitta boende och arbete som före detta fängelsedömd, samtidigt som den tar upp den dubbla stämpling som är relaterad till diagnoser som adhd och utmaningar som fängelsedömda mammor möter. Metodologiskt bygger studien på kvalitativ innehållsanalys av transkriberade podcastintervjuer, där fokus ligger på återanpassningsstrategier och påverkan av samhällelig stämpling. Resultaten pekar på strategier som ärlighet och undvikande, samt betydelsen av stöd från familj, vänner och rehabiliteringsprogram. Studien understryker behovet av en mer inkluderande och förstående samhällssyn gentemot före detta fängelsedömda för att understödja en effektiv återanpassning. Slutsatserna betonar vikten av att riktade stödinsatser och individanpassade program tillämpas för att adressera de specifika behov och utmaningar som före detta fängelsedömda individer möter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Alke, Marlene
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Psychological violence as a violation of the European Convention on Human Rights: Sweden’s obligations to protect women against psychological violence2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Alke, Marlene
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Khabout, Ili
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Molin, Veronica
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kvinnors uppbrotts-, läknings- och återhämtningsprocess från en våldsam relation: Utifrån sociologisk-feministisk teori och anknytningsteori2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande kvalitativa intervjustudie bygger på intervjuer med åtta kvinnor som i förfluten tid levt i en relation med förekomst av våld. Syftet med studien var att belysa heteronormativa kvinnors upplevelser av vad de anser har varit skadligt och/eller hjälpsamt i samband med och efter uppbrottet från en våldsam relation. Studien syftade även till att utröna förekomsten av kunskap, stödinsatser, behov och utmaningar som ställts under läknings- och återhämtningsprocessen. Det krävs större bildning om våld i nära relation på alla samhällsnivåer för att få en förståelse för hur hjälpinsatser och bemötande av kvinnor och barn bäst bör tillämpas. Det råder även brist på studier utifrån kvinnors egna upplevelser och insikter kring våldets mekanismer. Många kvinnor drabbas årligen av våldets konsekvenser, där förekomst och utevaro av kunskap och förmåga till stödjande hjälpinsatser i samhället kommit att påverka alla led av kvinnors uppbrotts-, läknings- och återhämtningsprocess.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Allbrand, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Gripenberg, Ann-Sofie
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att som äldre kvinna lämna ett våldsamt förhållande: En systematisk forskningsöversikt om äldre kvinnor som utsatts för partnervåld.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att, via en forskningsöversikt, besvara frågorna om vilkaförsvårande respektive underlättande faktorer det finns för äldre våldsutsatta kvinnor attlämna ett våldsamt parförhållande. De teoretiska utgångspunkterna är ålderism, makt ochcopingstrategier. Resultaten visar att manipulation, kontroll, begränsning av socialt umgänge,kontroll över ekonomin och begränsning av rörelsefriheten är partnerns sätt för att ökakvinnans eftergivenhet och tillgivenhet. De underlättande faktorerna är familjemedlemmarsom ger stöd till kvinnan, kvinnans egen förmåga att finna copingstrategier och när samhälletger strategier för att kvinnan ska kunna lämna. Ålderismen visas bland annat genom attsamhället har stereotypa föreställningar om äldre och att ålderismen är implementerad i såvälhälso- och sjukvård som i det sociala arbetet. Detta försvårar att äldre kvinnor får den hjälpde skulle behöva. Makt kan ses från flera perspektiv; våldsutövarens makt mot den äldreutsatta kvinnan, samhällets makt och kultur. Copingstrategier kan bidra till att den äldrevåldsutsatta kvinnan lägger gränser eller förklaringar i relationen och samtidigt stärkskvinnan emotionellt. Copingstrategier kan å andra sidan bli en försvårande faktor till att äldrevåldsutsatta kvinnor stannar kvar i parförhållandet.Titel: Att som äldre kvinna lämna ett våldsamt förhållande.Författare: Elin Allbrand och Ann-Sofie Gripenberg

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alomari, Omar
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Heikkinen, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Löfgren, Nils
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Den traditionella polisrollen: En intervjustudie med manliga polisaspiranter om ideal av maskulinitet och rollförväntningar inom polisen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den föreliggande studiens syfte var att undersöka förekomsten av en hegemonisk maskulinitet i manliga polisaspiranters beskrivningar av en inledande interaktion med polisens yrkeskultur, yrkesroll och rollförväntningar. Detta för att belysa hur polisrollen är baserad på traditionella föreställningar av maskulinitet samt för att eventuellt kunna identifiera möjliga förbättringsområden för den svenska polisen i dess arbete för inklusion och mångfald. Detta genomfördes med hjälp av fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med manliga polisaspiranter under deras femte termin på polishögskolan. Tidigare forskning har i dessa avseenden beskrivit förekomsten av maskulinitet inom polisen som problematiskt, där poliser som inte går i linje med maskulina ideal särbehandlas, eller utesluts. Resultaten påvisade att yrkeskulturen reproducerades genom att polisaspiranterna var angelägna om att låta deras yrkesroll formas enligt äldre yrkesnormativa definitioner av polisen. Vidare identifierades en polisiär jargong som syftade till att bilda en homosocialitet inom kåren på basis av informella strategier av insocialisering. Ytterligare resultat pekade på att det förekommer hierarkiseringen av maskulina attribut inom yrkesrollen, där en hegemonisk polisroll definierades enligt egenskaper av självsäkerhet, medvetenhet och fysisk förmåga. Enligt våra resultat ter sig således maskulinitet som en förutsättning för att lyckas som polis, där det bland annat redovisades för hur maskuliniteten underbygger den auktoritet som polisen besitter

  Fulltekst (pdf)
  Den traditionella polisrollen
 • 22.
  Al-Otabi, Liljan
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Tapper, Jennifer
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Psykopatiska drag och mobbning hos ungdomar: Den modererande rollen av anknytning, föräldraskap och kön.2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att bli utsatt för mobbning och att själv utsätta andra för mobbning är associerat med flertalet negativa hälsokonsekvenser, det är därmed av största vikt att undersöka vart, hur och när man kan intervenera med preventiva insatser. Forskning idag kring psykopatiska drag hos ungdomar och mobbning är begränsad och det saknas bland annat studier som undersöker psykopati i sin helhet. I den aktuella studien syftar till att undersöka den modererande rollen av skydds- och riskfaktorer i relation till psykopatiska drag hos ungdomar och mobbning. Datan bestod av 973 ungdomar, årskurs sju till nio, från en medelstor svensk stad. Resultatet från den här studien visar att anknytning och varmt föräldraskap fungerar som skyddsfaktorer i associationen mellan psykopatiska drag hos ungdomar och mobbning. Kallt avvisande från föräldrar var även en riskfaktor i relationen mellan psykopatiska drag hos ungdomar och att bli utsatt för mobbning. Sammanfattningsvis visar studien att skyddsfaktorerna samt kallt avvisande från föräldrar påverkar sambandet och bidrar till en lägre nivå av mobbning. Denna kunskap kan användas för att förstå hur man ska arbeta preventivt mot mobbning hos ungdomar.

  Fulltekst (pdf)
  Psykopatiska drag och mobbning hos ungdomar: Den modererande rollen av anknytning, föräldraskap och kön.
 • 23.
  Alsarve, Daniel
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Strand, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Idrottens ansvar att förebygga mäns våld mot kvinnor2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Altebo Nyathi, Sandra
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Finnborg, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Perceived Parental Engagement and Coach Support by Adolescents Within Organized Sportsand the Association with Positive Psychological and Behavioral Outcomes2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to better understand how the supportive role from coaches and engagement from parents is associated the behavioral and psychological outcomes for adolescents participating in organized sports. Behavioral adjustments were defined as youth delinquency and psychological outcomes as depressive symptoms and subjective well-being. The data used in this study were from the Youth and Sports (YeS) project, of which an analytical sample of N=421 7th graders participating in organized sports was selected. Results from a hierarchical regression analysis showed that 7.5% of parental engagement and coach support explained variance in adolescents’ subjective well-being and 3.4% explained depressive symptoms. The same pattern was not found in delinquent behavior, however, we did find an interaction effect, where coach support moderates the link between parents’ engagement and delinquency. Therefore, results suggest that adolescents participating in organized sports with engaged parents and support from their coach displayed better behavioral and psychological adjustments in adolescence.

  Fulltekst (pdf)
  Perceived Parental Engagement and Coach Support by Adolescents Within Organized Sports and the Association with Positive Psychological and Behavioral Outcomes
 • 25.
  Altheden, Olivia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Artikel 3 tilläggsskyddsförordningen och dess oklarheter: Med fokus på hur villkoret ”första marknadsgodkännande” påverkats av Neurim-domen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 26.
  Amouri, Hasnaa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  A Bridge Between Home and School: A qualitative study about promoting parental school involvement of immigrant parents, for enhancing children’s academic success2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The overall purpose of this thesis was to explore the program “Bredsands Brobyggare,” which aims to increase immigrant parents’ involvement and participation in their children’s schooling. This was achieved by studying how the “bridge builders” experience relationship building with the parents and what strategies they use while working with the target group, as well as how these strategies are considered to affect the parents’ involvement in school. In the thesis, four semi-structured interviews were conducted with service providers working in the investigated program. The results were analyzed from a hermeneutic abductive approach through a thematic analysis. Dempsey and Sandler’s theoretical model of motivational sources for parents’ involvement in their children’s schooling is the theoretical framework underlying the analysis. The results showed that the bridge builders used their cultural-understanding ability to build a relationship with the parents and increased other professionals’ awareness and understanding of their difficulties and needs. Furthermore, after establishing a relationship with the parents, the bridge builders used other approaches, such as a strength-based approach and the implementation of individualized support according to the parents’ needs, aiming to create a stable line of communication between school and home, which in turn can potentially develop parents’ involvement in their children’s schooling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Amouri, Layan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Evaluation of the Pilot Test of PIA Youth Program: A Dissonance-based Program to Promote Recently Arrived Immigrant Youth’s Motivation and Potential to Overcome Possible Challenges2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Availability of evidence-based intervention for recently arrived immigrant youth that does not have a medical approach is limited. Not responding to these youth with adequate support can lead to major psychosocial consequences during adolescence and in the future. The current study focuses on the evaluation of the pilot test of the PIA Youth Program. The PIA Youth Program was developed on the bases of newly arrived youth's own description of needs in a series of interviews and the research on the risk and protective factors in relation to migration and resettlement process. Therefore, the aim was to determine whether the intervention effectively promoted refugee youth’s motivation, feelings of efficacy, and view of their potential to overcome their challenges such as learning a new language, academic tasks, seeking help from others, developing a career path and sense of belongingness in the new host society. METHOD: The pilot test used a single group pre- and post-test design. Pre-and post-test outcome measures were compared to examine improvements after enrolment in the program. Paired samples t-test was used to estimate the changes. Due to the small sample size, the adjusted Cohens d effect size was used to determine the program's impact on different measures based on the commonly recommended cut-off values. A total of 29 youth enrolled in the program in Swedish, Kurdish, Somalian and Arabic, and 24 of the youth who started completed the program. RESULTS: The results suggested that the youth who participated in the program showed improvements relative to their baseline level in several of the measures. Specifically, their internal motivation to learn Swedish (d = .47), confidence in achieving academic goals (d = .28), and persistence in dealing with school difficulties (d =.22) showed a trend of increase. On the other hand, the youth who participated in their home language showed a decrease in societal belonging, which slightly increased with other youth who participated in Swedish. CONCLUSION: The results suggested that the PIA Youth Program is generally an effective dissonance-based intervention that could promote motivation to overcome challenges and maintain hope for the future for recently arrived youth. Due to the small sample size, the findings are not conclusive. However, the pilot test results could be seen as a basis for mapping, refinement, and improvement of the program before it can be tested on a larger scale using RCT design.

 • 28.
  Anderberg, Andreas
  et al.
  Lunds universitet.
  Ervo, LauraÖrebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.Kristoffersson, EleonorÖrebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Med unga i fokus: Festskrift till Kerstin Nordlöf2023Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Andershed, Anna-Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Andershed, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Desistance from Conduct Problems During Childhood: Potential Explanatory Factors and Assessment2022Inngår i: Facilitating Desistance from Aggression and Crime: Theory, Research, and Strength-Based Practices / [ed] Calvin M. Langton; James R. Worling, John Wiley & Sons, 2022, s. 167-188Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Pettersson, Patrik
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  I MAY NOT BE A SMART MAN, BUT I KNOW WHAT LOVE IS- Forrest Gump: En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på stöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Anton
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Demokrati och lagprövning: om behovet av minoritetsskydd i den svenska rättsordningen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Carolina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Pålbrant, Ella
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  “Överlag kanske man ska ta ett barns uppgifter med en nypa salt”: -En kvalitativ studie om upphörandet av vård av unga enligt LVU 2 §i ljuset av lex lilla hjärtat2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Esmeralda, som även kom att kallas ”lilla hjärtat”, påträffades avliden hos sina biologiskaföräldrar kort efter att vården av henne enligt LVU upphörde. Som ett resultat av Esmeraldastragiska öde presenterades reformen lex lilla hjärtat, vilken resulterade i flertal lagändringarsom trädde i kraft den 1 juli 2022. Denna studie syftar till att undersöka om och i sådant fall ivilken utsträckning lex lilla hjärtat har fått betydelse för rättstillämpningen. Studien hargenomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod och med dokument i form av domarsom behandlar upphörandet av vård av unga enligt LVU 2 § som datainsamlingsmetod.Domarna valdes ut genom ett målstyrt urval och bearbetades genom en tematisk analys. Deteoretiska utgångspunkter som använts i studien är rättssociologi, socialkonstruktivism ochbarndomssociologi. Resultatet från studien visar att lex lilla hjärtat har fått betydelse förrättstillämpningen, dock inte i tillräcklig utsträckning med hänsyn till förväntade effekter.Inledningsvis har det konstaterats att lex lilla hjärtat har medfört aktualiserade krav vidupphörande av vård enligt LVU 2 §. Fortsättningsvis har barnrätten fått en förstärkningmedan beaktandet av föräldrarnas intresse snarare har försvagats. Däremot visar studien attdet fortsatt föreligger brister i hänsynstagandet som görs till principen om barnets bästa samtbarnets perspektiv.

  Fulltekst (pdf)
  “Överlag kanske man ska ta ett barns uppgifter med en nypa salt”
 • 33.
  Andersson, Josefine
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hårda(re) tag enligt alkohollagen?: Särskilt om förutsättningarna för administrativa ingripanden enligt 9 kap. 17 och 18 §§ alkohollagen2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Askemur, Lisa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  MÄNS UTSATTHET FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER: ATT INTE BLI TAGEN PÅ ALLVAR2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Söderberg, Mikaela
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  En yrkesstolthet, eller ett yrkessvek?: En kvalitativ studie om socialsekreterare, emotionellt lönearbete och etisk stress inom individ och familjeomsorgens myndighetsutövning2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår tids reformering inom den offentliga sektorn har genererat stora organisatoriska förändringar för den svenska socialtjänsten. Implementeringen av New public management [NPM] och en evidensbaserad praktik [EBP] har resulterat i en marknadsstyrd verksamhet med fokus på effektivitet och produktivitet. Där intentionen om att förbättra och utveckla verksamheten främst genererat ökade dokumentationskrav och fler administrativa arbetsuppgifter för den enskilde socialsekreteraren, vilket följaktligen resulterat i mindre klientnära arbete och en mer stressfylld arbetssituation. En arbetssituation som utifrån dess allvarsamma karaktär blivit ett omtalat ämne för både samhällsforskning, fackförbund och yrkesverksamma socionomer. Mot bakgrund av socialtjänstens arbetsförhållanden avser denna studie att undersöka hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation utifrån myndighetens utmanande arbetsmiljö, etisk stress samt de motstridiga krav som förekommer i yrkesutövandet. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats där vi med hjälp av Hoschilds teorier om emotioner, Karaseks krav-och kontrollmodell samt teorier om etisk stress strävat efter förståelse för socialsekreterarens komplexa yrkesutövning och arbetssituation. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer med socialsekreterare verksamma inom individ och familjeomsorgens myndighetsutövning och påvisar i likhet med tidigare forskning på fältet att arbetsbelastningen inom verksamheten är hög. Att de organisatoriska kraven är omfattande och att stressnivån i längden påverkar socialsekreterarens välmående och hälsa. Studien visar att socialtjänstens nuvarande arbetsmiljö bidrar till att flera engagerade socionomer söker sig bort från verksamheten för att inte riskera att drabbas av ohälsa. Empirin synliggör också att bristen på återhämtning ofta skapar en obalans mellan känslan av krav och kontroll, vilket på sikt kan leda till att socialsekreterarens etiska engagemang omvandlas till etisk stress. Genom att synliggöra myndighetsutövande socialsekreterares arbetsmiljö utifrån ett etiskt perspektiv, finns förhoppningen om att vår studie, trots sin ringa storlek, ska bidra till en ny nyans inom forskningsfältet och på så vis medverka till att yrkets etiska aspekter förändras till det bättre.

  Fulltekst (pdf)
  En yrkesstolthet, eller ett yrkessvek?: En kvalitativ studie om socialsekreterare, emotionellt lönearbete och etisk stress inom individ och familjeomsorgens myndighetsutövning
 • 36.
  Andersson, Louise
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Yttrandefrihetens gränser: Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 37.
  Andersson, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Donatorbarnets rätt att veta om sitt genetiska ursprung2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 38.
  Andersson, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ta tre, betala för två?: Mängdreduktioner vid flerfaldig brottslighet ur ett kritiskt perspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson Mueller, Nikki
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Artursson, Linnea
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd: En kvalitativ intervjustudie som undersöker socialsekreterares upplevelser av arbetet med barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare upplever att barnrättsperspektivet beaktas inom arbetet på försörjningsstöd, samt hur organisatoriska förutsättningar påverkar i vilken mån barns rättigheter tas i beaktande vid handläggningen av försörjningsstöd. Resultatet visar att handlingsutrymmet påverkar i vilken utsträckning barnrättsperspektivet tas i beaktandet i handläggningsprocessen. Socialsekreterarna beskriver också att kunskap om lagstiftning är förutsättning för att kunna beakta ett barnrättsperspektiv inom försörjningsstöd. Vidare visar även resultatet att det är gemensamt för socialsekreterarna att de anser att det är vårdnadshavarna som har det huvudsakliga ansvaret att tillgodose barnets grundläggande behov. Slutligen indikerar resultatet även att det finns brister när det kommer till att följa organisatoriska riktlinjer till följd av hög arbetsbelastning och utmanande arbetsuppgifter

  Fulltekst (pdf)
  Barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd: En kvalitativ intervjustudie som undersöker socialsekreterares upplevelser av arbetet med barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd
 • 40. Andersson, P.
  et al.
  Samrani, G.
  Aging Research Center (ARC), Karolinska Institute and Stockholm University, Stockholm, Sweden; Department of Radiation Sciences, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Integrative Medical Biology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Andersson, M.
  Department of Radiation Sciences, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Integrative Medical Biology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Persson, J.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Aging Research Center (ARC), Karolinska Institute and Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hippocampal subfield volumes contribute to working memory interference control in aging: Evidence from longitudinal associations over 5 years2023Inngår i: Neuroimage: Reports, E-ISSN 2666-9560, Vol. 3, nr 4, artikkel-id 100189Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In memory, familiar but no longer relevant information may disrupt encoding and retrieval of to-be-learned information. While it has been demonstrated that the ability to resolve proactive interference (PI) in working memory (WM) is reduced in aging, the neuroanatomical components of this decline have yet to be determined. Hippocampal (HC) involvement in age-related decline in control of PI is currently not known. In particular, the association between HC subfield volumes and control of PI in WM has not been examined previously. Here we investigate the associations between mean level and 5-year trajectories of gray matter subfield volumes and PI in WM across the adult life span (N = 157). Longitudinal analyses over 5-years across all participants revealed that reduced volume in the subiculum was related to impaired control of PI. Age-stratified analyses showed that this association was most pronounced in older adults. Furthermore, we found that in older adults the effect of age on PI was mediated by GM volume in the HC. The current results show that HC volume is associated with the ability to control PI in WM, and that these associations are modulated by age.

  Fulltekst (pdf)
  Hippocampal subfield volumes contribute to working memory interference control in aging: Evidence from longitudinal associations over 5 years
 • 41.
  Andersson, Rebecka
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hårdare tag mot unga brottslingar: Innebörden av den slopade ungdomsrabatten för myndiga lagöverträdare2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Anivike, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Rising sea-level and disappearing states: Preservation of Statehood in times of climate change2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 43.
  Anwar, Sazan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring: Hur tydlig ska en villkorsuppsägning vara?2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ardeman, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  I mötet med sjukvården: En integrativ litteraturstudie om transpersoners erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Argren, Rigmor
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Örebro University, BSR.
  Application of Article 18: Seeking to Uphold the Rule of Law under the ECHR2024Inngår i: Rule of Lawin a Transitional Spectrum / [ed] Rigmor Argren, Uppsala: Iustus förlag, 2024, 1, s. 215-236Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The rule of law, a fundamental principle of European democratic societies, ensures that laws are clear, consistent, and applied without arbitrariness. Should the respect for the rule of law begin to backslide, Article 18 of the European Convention on Human Rights (ECHR) is meant to function as a safety device. This chapter begins by tracing how the notion of the rule of law, not a justiciable right under the ECHR as such, has been conceptualised by the European Court of Human Rights (ECtHR) and positioned in relation to the said Treaty. Next, the chapter outlines the linkage between the rule of law and the notion of European public order. Thereafter, the potential power of Article 18 is explored in relation to the anticipated function of preventing a decline in the respect for the rule of law. Additionally, the chapter traces the history of applying Article 18 and indicates unclear areas that remain with regard to the use of this provision. Furthermore, the chapter highlights the pros and cons of the contextual references increasingly relied on by the ECtHR in Article 18 judgments.

  Fulltekst (pdf)
  Application of Article 18: Seeking to Uphold the Rule of Law under the ECHR
 • 46.
  Argren, Rigmor
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Making children's right to information meaningful in humanitarian crises2023Inngår i: Child Rights in Humanitarian Crisis: improving action and response / [ed] Rigmor Argren; Jessica Jonsson, Abingdon: Routledge, 2023, 1, s. 37-55Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The right to information, an integral part of freedom of expression, is protected by several provisions under international law. This chapter compares Article 13 of the Convention on the Rights of the Child with the corresponding provisions in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. It is noted that the provisions of the latter are distinctively adult-centric, with a historically strong tendency towards protection of civil and political rights. It should nonetheless be remembered that Article 19 of the Covenant also applies to children. Article 13 of the Convention on the Rights of the Child must therefore be given its own distinctive meaning to add value to the legal protection of the child. This is even more vital for children in humanitarian crises. Child-specific legal protection of the right to information can be achieved when the right to information is combined with provisions protecting the child’s right to survival and development. Furthermore, only when children have access to information comprising three separate layers can it be safely assumed that their right to information has been made meaningful in humanitarian crises.

 • 47.
  Argren, Rigmor
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Permissive Use of Biometric Data in a Transitional Spectrum2023Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Technical developments have made it possible to identify people by biometrics. The concept ‘biometrics’ refers to an individual’s characteristics and to a process. As for a person’s characteristics, the term captures both biological and behavioral features.[1] The process, on the other hand, entails automated capturing and processing of such characteristics. The use of biometrics – e.g. establishing identity by use of new technology through scanning individuals and cross-referencing their biometric data with existing databases – is on the increase, for civilian as well as non-civilian uses, for counter-terrorism activities and beyond. This raises a number of legal questions, in several legal areas. For the purpose of this research, the focus is on the interplay between the legal regimes of European Convention on Human Rights (ECHR) and the International Law of Armed Conflict (LOAC). In this way, the research seeks to cover State obligations, (what the State can do, must do, or is not at all permitted to do) in the transitional spectrum from ‘normal peace-time’ to armed conflict.

  It is no longer a controversial position to hold that human rights law remains applicable also during armed conflict. Furthermore, human rights law is applicable to conflict, subject only to derogation. Lastly, when LOAC and human rights apply, LOAC is considered lex specialis, meaning it will trump human rights law in times of armed conflict if there are situations when the regimes are so much at odds that they cannot be reconciled. This may seem pretty straightforward, but if a human rights body such as the European Court of Human Rights (ECtHR) seeks to take account of LOAC in any way, first the applicability of the latter must be determined. On the other hand, turning to the ECtHR may be an effective way to redress for those who seek a remedy when a State has failed to comply with the laws. (No such option exists under LOAC).  This has given rise to a growing corpus of case-law considering potential human rights violations during armed conflict. However, the use of biometrics by armed forces (or private actors, on account of the armed forces, or the State) is certainly not limited to the context of armed conflict. In fact, the use of biometrics in ‘normal peace-time’ continues to increase, for counter-terrorist activities as well as more general security measures. In this regard, a primary human rights concern pertains to the right to privacy. The substantive right to private life is recognized in all major human rights treaties and in many national constitutions. It should be noted that the usage of biometrics throughout the transitional spectrum, is likely to engage additional substantial rights protected by the ECHR. This could include but is not limited to, the right to life (Article 2), the right to liberty and security (Article 5) the right to an effective remedy (Article 13), and naturally, the right to non-discrimination (Article 14). Furthermore, it is foreseeable that the right to freedom of expression (Article 10), which incorporates the right to information may also come into play, as will the protection of specific procedural rights developed and consolidated by the ECtHR in its case law. 

  Although the application of the ECHR in matters with a nexus to armed conflict generally speaking can be seen as a comparatively more recent development, the ECtHR was first seized by the broader issue of data handling and the right to private life almost 35 years ago, in the case Leander v Sweden.[2] Since then, the notion of digital privacy, as a sub-category of the right to private life has continued to emerge. Furthermore, the right to private life, as protected by Article 8 of the ECHR, has also expanded to protect biometric privacy. It is clear from the case-law, that the ECtHR is aware of the data-life cycle in that the ECtHR takes a three-pronged approach, and is scrutinizing 1) the collection, 2) retention and 3) disclosure of all data, not limited to biometrics.

  Analysing the inter-play between LOAC and ECHR regarding biometrics and seeking to cover the transitional spectrum gives rise to numerous legal questions. For example: What obligations does a State party to the ECHR have with regard to biometrics and the right to private life under Article 8 a) In peace time? b) When the life of the nation is threatened? c) in armed conflict? What are the positive obligations of a State, what actions are required from the State vis-à-vis third-party actors? To what extent can a State lawfully derogate from Article 8 obligations in relation to biometrics? What questions of extra-territorial jurisdiction may foreseeably arise by the use of biometrics? Is non-compliance with Article 36 of the 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts pertaining to biometrics potentially of concern to the ECtHR? 

  This paper investigates the relationship between LOAC and human rights law as protected under the ECHR with specific regard to the use of biometrics, and discuss some of the essential questions raised above. In order to do so, it first briefly outlines the key advancements made concerning the inter-play between LOAC and the ECHR (section I). In this manner, the discussion seeks to cover the transitional spectrum from peace-time to non-international and international armed conflict alike. Next, the notion of biometrics is seen through the lens of the ECHR which protects the right to private life, and the sub-group of data privacy, including biometrics under Article 8 (section II). This is followed by a discussion concerning additional substantial rights that may come into play (section III) and procedural rights protected by the ECHR, such as the right to effective remedies (section IV). Then, the paper reconnects with the transitional spectrum, and some concepts that may be highly relevant to the use of biometrics such as derogations and extraterritorial jurisdiction are highlighted (section V). The article concludes with final remarks (section VI).

   [1] Examples of behavioral features include blinking patterns, a person’s gait, driving styles or patterns of a person’s preferred game strategies. Biological characteristics include aspects of electromagnetic signals generated by heart and brain, voice characteristics, face-recognition, fingerprints, iris recognition, DNA or hand veins.[2] ECtHR, Leander v Sweden (Application no. 9248/81), Judgment, 26 March 1987. The question concerned whether or not allowing the data subject access to the information security authorities held about him violated his right to privacy. 

 • 48.
  Argren, Rigmor
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Rule of Law in a Transitional Spectrum2024Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This anthology is a collection of scholarly articles drawn from a series of digital webinars entitled The Rule of Law Series, hosted by Juridicum at Örebro University Sweden, during the corona pandemic in 2021. In December 2022, participants from the webinars were invited to anonsite workshop at Örebro University entitled The Rule o fLaw in a 2022 Year’s Context – Unpredictability, Digitalisationand Crises. At the workshop additional scholars interested in aspects of rule of law joined the discussions. A second round of webinars was convened in the spring 2023, which extended the network of interested researchers even further.

  In this book, the rule of law kaleidoscope is examined thoroughly, and called into question. The volume contributions range from tax law, the role of the courts (specifically the EU and Strasbourg courts), digitalisation, environmental law, criminal law, and civil law. The collective enquiry undertaken in this book is guided by curiosity and a sincere desire to widely explore the adjustment and recalibration of the concept ’rule of law’ that may be required today. All is done with a desire to ensure that the rule of law remains viable in a transitional spectrum.

 • 49.
  Argren, Rigmor
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Teaching Law of Armed Conflict with Virtual Reality2024Inngår i: Teaching International Law: Reflections on Pedagogical Practice in Context / [ed] Jean-Pierre Gauci; Barrie Sander, Routledge, 2024, 1stKapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The use of virtual reality has increasingly come within reach of regular teaching in academia. The cost of the required hardware has dropped significantly, and the technique is simple enough for a layperson to use. The accelerating development of new teaching technologies prompts the question of to what extent new means and methods of teaching may make a complex topic such as the international law of armed conflict more digestible to students.

  This chapter analyses both the opportunities and constraints of using virtual reality as a teaching method in international law of armed conflict courses. It provides some points of reference for teachers in international law who wish to introduce the use of new technology in their teaching methods. There are several specific questions that need to be addressed. What can applying the means and methods of virtual reality bring to a course on the international law of armed conflict? What are the necessary considerations for teachers to consider beforehand? How does one ensure that pedagogical considerations determine the use of technical tools rather than allowing technology to drive pedagogic decisions? As will be revealed in this chapter, the latter question is of particular concern in relation to the international law of armed conflict. In order to answer these questions, it is first necessary to establish a theoretical framework for teaching law at university. Next, this chapter discusses learning objectives for the international law of armed conflict and how they can be reconciled with virtual reality paradigms. Then the paper highlights some precautions to consider regarding introducing virtual reality in classes. Lastly, concluding remarks are provided.

 • 50.
  Argren, Rigmor
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  The Complementary Application of International Human Rights Law and the Law of Armed Conflict2023Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  It is no longer seen as controversial to hold that International Human Rights Law (IHRL) remains applicable during armed conflict, possibly subject to permissive limitations and derogations to some human rights. Although the Law of Armed Conflict (LOAC) in the debate has been referred to as lex specialis in relation to IHRL, this does neither automatically nor categorically mean that LOAC will take precedence over IHRL in all situations arising during an armed conflict. Therefore, this paper briefly discusses how a conflict between IHRL and LOAC norms can be handled in public international law. First, it is examined how the International Court of Justice has shifted it’s position concerning the relationship between IHRL and LOAC. Second, it is argued that actual purpose of conduct must determine which legal framework is the appropriate starting point when assessing the lawfulness of the said conduct. Lastly, the paper closes by concluding that examining norm by norm to determine the appropriate legal framework for a given conduct is far more promising than concluding that one legal framework categorically repeals another legal regime.

1234567 1 - 50 of 604
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf